Orzeł
A A A

Kosmetologia

drukuj drukuj

STUDIA II STOPNIA

Studia drugiego stopnia kierunku kosmetologia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego będą trwać 2 lata (4 semestry) i będą się odbywać w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Zgodnie z dotychczasowym systemem organizacji roku akademickiego w Krakowskiej Akademii – w przypadku studiów stacjonarnych zajęcia dydaktyczne obejmą 4 semestry (po 15 tygodni każdy semestr) przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku). W przypadku studiów niestacjonarnych zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem w ciągu 4 semestrów w ramach dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych (10 zjazdów w ciągu semestru) w systemie zjazdów co dwa tygodnie (zajęcia w godzinach 08.00 – 20.25).

Zarówno studia stacjonarne i niestacjonarne będą się kończyć złożeniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim oraz nadaniem tytułu zawodowego magistra kosmetologii. Obie formy studiów obejmują te same zakładane efekty kształcenia i tę samą liczbę punktów ECTS i wymiar godzin praktyk zawodowych.

Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku kosmetologia musi posiadać kwalifikację pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku.

Studia na tym kierunku zapewniają możliwość korzystania z laboratoriów i specjalistycznych, dobrze wyposażonych pracowni. Wszystkie zajęcia praktyczne zmierzają do tego, by adepci kosmetologii zyskali konkretne zawodowe umiejętności. Nieodzowną częścią studiów są także wykłady, ćwiczenia, lektoraty czy seminaria. Kosmetolog musi bowiem dysponować szeroką wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii, dermatologii, farmacji, fizyki oraz chemii kosmetycznej.

Najbardziej standardową drogą rozwoju zawodowego wydaje się być zatrudnienie w salonie odnowy biologicznej, studiu urody, gabinecie medycyny estetycznej czy w innych miejscach, gdzie wykonywane są zabiegi kosmetyczne, kosmetologiczne.

Studia kończą się egzaminem teoretyczno-praktycznym. Egzamin dyplomowy składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i jest składany przed komisją powołaną przez dziekana, w skład której wchodzi przewodniczący, promotor i recenzent pracy. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zrealizowanie programu studiów i zaliczenie praktyki. Możliwość powtórzenia i utrwalenia wiedzy niezbędnej do zdania powyższego egzaminu, student pozyskuje w trakcie zajęć przygotowujących do egzaminu dyplomowego. W czasie egzaminu teoretycznego student odpowiada na trzy pytania: dwa pochodzą z listy zagadnień udostępnionej studentom na początku roku akademickiego, jedno dotyczy pracy dyplomowej. W czasie egzaminu praktycznego student wykonuje zabieg kosmetologiczny wylosowany z listy zabiegów na trzy miesiące przed terminem egzaminu.

Celem kształcenia na kierunku Kosmetologia jest przede wszystkim przygotowanie absolwentów do pracy w gabinetach kosmetologicznych, gabinetach SPA oraz gabinetach odnowy biologicznej jak również wyposażenie ich w kompetencje potrzebne do pracy w przemyśle kosmetyczno-farmaceutycznym oraz jako propagatorzy zdrowego stylu życia. Profesjonalna wiedza związana z branżą kosmetologiczną jest niezwykle przydatna nie tylko w pracy na stanowisku kosmetologa ale również w szeroko pojętej dziedzinie nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Dodatkowo celem jest wykształcenie absolwentów gotowych do angażowania się w różnorodne działania edukacyjne, społeczne oraz związane z promocją zdrowia.

Określono kwalifikacje absolwenta, które umożliwią mu podjęcie pracy. Tworząc koncepcję i program kształcenia, wzięto pod uwagę polskie doświadczenia kształcenia kosmetologów.

 

Kształcenie obejmuje: fachowe przygotowanie praktyczne w połączeniu z przygotowaniem teoretycznym z przedmiotów typowo kosmetologicznych, biologicznych, chemicznych, farmaceutyczno-medycznych, a także ekonomiczno-prawnych, które są niezbędne do realizacji przedmiotów ściśle specjalistycznych i zawodowych na studiach II stopnia na kierunku kosmetologia.

 

STUDIA I STOPNIA

Uzyskiwany tytuł zawodowy: Licencjat
Profil studiów: praktyczny
Język studiów: polski
Czas trwania studiów: 6 semestrów
Tryb studiów: stacjonarny / niestacjonarny
Liczba godzin zajęć ogółem: 2135 / 1698
Liczba ECTS ogółem: 180 / 180

Profil absolwenta

Studia na kierunku Kosmetologia w Krakowskiej Akademii pozwalają na przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, posiadających umiejętności z zakresu planowania i wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz regeneracyjnych skóry, potrafiących ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie skóry zmienionej chorobowo. Absolwent zdobędzie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólna z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu estetyki i makijażu, kosmetologii, w szczególności, obejmującą problematykę kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej oraz receptury kosmetycznej.
Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług, a także w zależności od wybranej specjalizacji współpracy z lekarzem w zakresie zleconych zabiegów estetycznych bądź dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Ukończenie studiów I stopnia stanowi podstawę do dalszego kształcenia na poziomie uzupełniających studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych.

Plan studiów i organizacja zajęć

W toku kształcenia realizowane są przedmioty teoretyczne i praktyczne. Szczególną uwagę poświęca się na praktyczne i aktywizujące oraz specjalistyczne nauczanie. Program realizowany jest zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego na podstawie stosownych regulacji prawnych.
W toku kształcenia realizowane są przedmioty kierunkowe, takie jak: kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca, dermatologia, estetyka, higiena, chemia surowców kosmetycznych, receptura kosmetyczna i ziołolecznictwo, przedmioty podstawowych nauk medycznych: anatomia, fizjologia i patofizjologia, przedmioty biologiczno-chemiczne: biochemia, farmakologia, immunologia, mikrobiologia i biofizyka, a także wybierane przez studentów przedmioty fakultatywne, m.in. alergologia, żywienie w kosmetologii, psychodietetyka, suplementy diety, SPA i wellness, techniki masażu w kosmetologii, aromaterapia, analiza sensoryczna, elementy wizażu, elementy podologii, podstawy prawne działalności gospodarczej, zarządzanie personelem, biznes plan.


Szczególną uwagę poświęca się przygotowaniu praktycznemu studentów do wykonywania zawodu. Uczelnia posiada własne zaplecze laboratoryjne oraz pracownie kosmetyczne, w których prowadzone są ćwiczenia przez wykwalifikowaną kadrę czynnych zawodowo kosmetologów. Po pierwszym i drugim roku studiów realizowane są także praktyki zawodowe, których głównym celem jest zdobycie umiejętności w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zdobytych w toku ćwiczeń. Uczelnia umożliwia samodzielny wybór dogodnego miejsce odbywania praktyki.
Studia kończą się egzaminem teoretyczno-praktycznym oraz obroną pracy licencjackiej. Uczelnia wydaje dyplom ukończenia studiów i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjat kierunku Kosmetologia.

Dlaczego warto studiować u nas

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo – dydaktyczna profesorów, doktorów habilitowanych oraz doktorów nauk medycznych, farmaceutycznych, biologicznych i chemicznych gwarantuje wysoki poziom prowadzonych wykładów, konwersatoriów i zajęć praktycznych.
Dysponujemy również doskonale wyposażonymi laboratoriami i pracowniami, gdzie nasi studenci nabywają i udoskonalają umiejętności pielęgnacyjne.
Praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych placówkach kosmetologicznych, dzięki którym nasz student zapozna się z tajnikami pracy w zawodzie pod kierunkiem najlepszych specjalistów.


Działające od 2013 roku na Wydziale Koło Naukowe „Manufaktura piękna daje możliwość rozszerzania wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie kosmetologii poprzez organizowanie paneli dyskusyjnych, kursów i szkoleń, udział w konferencjach i targach kosmetycznych, SPA i wellness, przygotowywanie skryptów i rozpraw naukowych, organizowanie wycieczek o charakterze naukowym, współudział w badaniach naukowych w zakresie kosmetologii, współpracy z innymi organizacjami realizującymi podobne cele, a ponadto organizowanie imprez integracyjnych.
 

Zasady zdrowego odżywiania, profilaktyka i skutki otyłości - wykład

Czas: 26 kwi 2022 06:00 PM Warszawa

Dołącz do spotkania Zoom

https://zoom.us/j/96446129256?pwd=K2dsNzdnZ1dWMDdCV1JRamVhUzhMQT09

Identyfikator spotkania: 964 4612 9256

Kod dostępu: 908797
 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito