Orzeł
A A A

Fizjoterapia

drukuj drukuj

Od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku Fizjoterapia prowadzimy (dla nowych naborów) wyłącznie studia jednolite magisterskie oraz studia II stopnia

Fizjoterapia - I stopień

studia stacjonarne – 3 lata (6 semestrów)
studia niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

Studia pierwszego stopnia na kierunku Fizjoterapia w Krakowskiej Akademii to studia o profilu praktycznym, mające na celu przygotowanie wysokiej klasy specjalistów umiejących wykorzystać  w pracy zawodowej zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, posiadających umiejętności z zakresu planowania i wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych oraz potrafiących ściśle współpracować w zespole rehabilitacyjnym.  Na program kształcenia składają się zajęcia, które umożliwiają zdobycie niezbędnej wiedzy podstawowej oraz specjalistycznej dla zawodu fizjoterapeuty oraz zajęcia praktyczne pozwalające na zdobycie specyficznych umiejętności zawodowych. Aktywna i ukierunkowana nauka języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy pozwala na posługiwanie się profesjonalnym słownictwem z zakresu fizjoterapii.

Studia pozwalają na przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów drugiego stopnia i podyplomowego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Absolwenci dzięki specjalności o szerokim profilu wiedzy teoretycznej, oraz dużych umiejętnościach praktyczno - zawodowych zdobytych w nowoczesnych pracowniach, przychodniach rehabilitacyjnych, specjalistycznych oddziałach klinicznych pod kierunkiem wybitnych specjalistów z tej dziedziny, będą mogli podjąć pracę w różnych ośrodkach świadczących usługi lecznicze. Przede wszystkim będą przygotowani do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach oleczniczych, sanatoriach rehabilitacyjnych o różnym profilu, ośrodkach opiekuńczo-leczniczych, publicznych i niepublicznych ośrodkach sportowych dla osób niepełnosprawnych, jednostkach gospodarki i podmiotach gospodarczych prowadzących działalność prozdrowotną.

Kształcenie na kierunku fizjoterapia ukierunkowane jest na osiąganie przez studentów wysokiego poziomu profesjonalizmu, wyznacza zatem dążenie do podnoszenia motywacji studentów. Wobec takich założeń niezbędny staje się podmiotowy styl kształcenia. Profesjonalizm w zawodzie fizjoterapeuty wymaga stałego poszerzania swojej wiedzy, by móc kształtować, podtrzymywać, a także przywracać sprawność i wydolność osób w różnym wieku utraconą lub obniżoną wskutek różnych chorób lub urazów zgodnie z najnowszymi wynikami badań naukowych. Systematyczne uczenie się w ciągu odpowiednio dostosowanego toku studiów przygotowuje do skutecznego działania pozwalającego zbadać pacjenta pod kątem planowanej terapii oraz odpowiednio dobrać zestaw właściwych zabiegów i metod fizjoterapeutycznych stosowanych w procesie jego usprawniania.

W ramach szczegółowego programu studiów szczególną uwagę zwraca się na praktyczne przygotowanie do wykonywania czynności zawodowych, które odbywa się w warunkach właściwych dla działalności zawodowej fizjoterapeuty w środowisku potencjalnego przyszłego miejsca pracy (zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe) umożliwiając bezpośrednie wykonywanie odpowiednich zadań praktycznych przez studentów, pod nadzorem wykwalifikowanej kadry posiadającej odpowiednie doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. W tym zakresie między innymi współpracujemy z Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką w Krakowie, Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, Szpitalem Specjalistycznym im. Józefa Dietla w Krakowie, Domem Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie, DPS Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym z siedzibą w Krakowie, Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie, Ośrodkiem Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice: w Krzeszowicach, Uzdrowiskiem Kopalnia Soli „Wieliczka” w Wieliczce.

Wybrane przedmioty:
Przedmioty podstawowe:

 • anatomia prawidłowa,
 • anatomia rentgenowska,
 • anatomia palpacyjna,
 • biochemia,
 • biofizyka,
 • biologia medyczna,
 • fizjologia,
 • biomechanika,
 • kinezjologia,
 • patologia ogólna

 

Przedmioty kierunkowe:

 • fizjoterapia ogólna,
 • metodyka nauczania ruchu (lekkoatletyka, pływanie, gry i zabawy ruchowe, gimnastyka, gry zespołowe),
 • kształcenie umiejętności ruchowych,
 • kinezyterapia,
 • fizykoterapia,
 • masaż leczniczy,
 • terapia manualna i techniki specjalne,
 • zaopatrzenie ortopedyczne i rehabilitacyjne


Przedmioty kliniczne:

 • fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych,
 • fizjoterapia kliniczna  w dysfunkcjach narządu ruchu,
 • podstawy fizjoterapii w kardiologii, pulmonologii, reumatologii, chirurgii, pediatrii, geriatrii, psychiatrii, ortopedii, traumatologii, neurologii, ginekologii i położnictwie, intensywnej terapii,
 • fizjoterapia w kardiologii, pulmonologii, reumatologii, chirurgii, pediatrii, geriatrii, psychiatrii, ortopedii, traumatologii, neurologii, ginekologii i położnictwie, onkologii i medycynie paliatywnej,
 • kwalifikowana pierwsza pomoc

 

Przedmioty fakultatywne:

 • fizjoterapia ręki,
 • masaż sportowy,
 • masaż limfatyczny,
 • turystyka osób niepełnosprawnych,
 • terapia zajęciowa,
 • opieka nad przewlekle chorym,
 • korekcja wad postawy ciała,
 • odnowa biologiczna,
 • kosmetologia pielęgnacyjna,
 • aktywne formy fizjoterapii,
 • fizjoterapia w medycynie sportowej,
 • język migowy,
 • aromaterapia,
 • promocja zdrowia psychofizycznego,
 • dieta w zdrowiu i chorobie,
 • diagnostyka laboratoryjna i obrazowa,
 • ochrona własności intelektualnej,
 • prawo medyczne,
 • pierwszy krok na rynku pracy,
 • zakażenia szpitalne

 

Inne:

 • psychologia,
 • pedagogika i pedagogika specjalna,
 • socjologia,
 • historia rehabilitacji,
 • etyka społeczna,
 • podstawy statystyki medycznej,
 • technologia informacyjna

 

Praktyki zawodowe:

 • praktyka wstępna fizjoterapeutyczne realizowana w przychodni rehabilitacyjnej, domu pomocy społecznej, gabinecie fizjoterapii, oddziale rehabilitacji lub rehabilitacji dziennej
 • praktyka w zakresie kinezyterapii
 • praktyka w zakresie fizykoterapii
 • praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w geriatrii, neurologii, ortopedii, pediatrii, reumatologii

 

Fizjoterapia - II stopień

Studia drugiego stopnia są adresowane do absolwentów studiów licencjackich kierunku Fizjoterapia  z tytułem licencjata. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, absolwenci otrzymują tytuł magistra fizjoterapii.
Absolwenci studiów II stopnia uzyskują kompetencje niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania, wykonywania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

W trakcie studiów prowadzone są zajęcia z metod specjalnych w rehabilitacji m.in. terapii manualnej, metoda Muligana, Kinesiotapig, metody stosowane neurorehabilitacji, co daje absolwentom dobrą pozycję na rynku pracy. Ponadto, objęte planem studiów przedmioty tj.: Alternatywne metody terapeutyczne, Ultrasonografia narządu ruchu i sonofeedback w fizjoterapii oraz Dietetyczny coaching dają tym samym szerszą perspektywę pracy z pacjentem. Wśród przedmiotów do wyboru prowadzone są również w wykładowym języku angielskim.
Absolwenci mają możliwość prowadzenia badań stanowiąc skład zespołu badawczego, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami oferującymi usługi fizjoterapeutyczne.
Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia – studiów doktoranckich.
 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito