Orzeł
A A A

prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Maciąg

drukuj drukuj
prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Maciąg
Prawnik, konstytucjonalista, niemcoznawca, politolog. Urodzony w 1944 r. w Dąbrowie. Ukończył Szkołę Podstawową Nr 5 i Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Starachowicach.Przyjęty na kierunek Prawo w Uniwersytecie Jagiellońskim był stypendystą Prokuratury Generalnej. Tytuł magistra prawa oraz stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ukończył również aplikację sędziowską i jest radcą prawnym. Pracę zawodową jako nauczyciel akademicki rozpoczął w Zakładzie Nauk Społecznych Akademii Medycznej w Krakowie i kontynuował ją w Katedrze Prawa Państwowego (później Konstytucyjnego) Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach wykonywanych obowiązków prowadził wykłady, ćwiczenia, proseminaria, seminaria i konwersatoria. W szczególności organizował i prowadził w Wiedniu, Bochum i Krakowie polsko-niemieckie seminaria studentów wspólnie z Uniwersytetem w Bochum i Monachijskim Centrum Studiów Problemów Wschód-Zachód. Wykładał prawo państwowe, prawo konstytucyjne, współczesne ustroje państw demokratycznych, zasady tworzenia prawa, zasady państwa demokratycznego, prawnego i socjalnego, systemy partyjne, grupy interesu, związki zawodowe, systemy polityczne państw współczesnych. Na tej problematyce koncentrował też swoje zainteresowania naukowe. Prace badawcze prowadził nie tylko w Uniwersytecie Jagiellońskim ale także w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Warszawskiego i Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Uczestniczył także w pracach Zespołu Parlamentaryzmu Współczesnego Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowywał liczne ekspertyzy i opinie między innymi dla Urzędu Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W uznaniu osiągnięć naukowych, otrzymał z Uniwersytetu w Erlangen-Norymberdze stypendium umożliwiające mu pogłębienie wiedzy w zakresie problematyki mediów w RFN. Wysoka zaś ocena prowadzonych przez niego prac nad systemem partyjnym RFN uzasadniła przyznanie mu stypendium naukowego przez Fundację A.v. Humbolda i Fundację R.Boscha w uniwersytetach w Getyndze i Bonn. Za osiągnięcia badawcze nad problematyką niemcoznawczą otrzymał także stypendia naukowe z Austriackiego Stowarzyszenia Naukowo-Badawczego w Uniwersytecie w Salzburgu i Fundacji Hannsa Seidla w Uniwersytecie w Monachium.
Na zaproszenie DAAD jako jedyny przedstawiciel Polski uczestniczył w międzynarodowej grupie obserwatorów przebiegu wyborów do Bundestagu w 1987 i 1990 roku. Na zaproszenie zaś Rządu RFN odbył w 1989r. podróż studyjną po tym kraju prowadząc liczne rozmowy z reprezentantami świata polityki i gospodarki.
W okresie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim pełnił szereg, funkcji w tym zwłaszcza w latach 1996-1999 był członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
Jest członkiem Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie, Członkiem Towarzystwa Naukowego Societas Humboldtiana Polonorum, Członkiem Towarzystwa Naukowego Instytutu Zachodniego w Poznaniu i Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Ponadto wchodzi w skład Rady Wydawniczej Krakowskiej Akademii i był członkiem Rady Wydawniczej Managerial Law – angielskiego czasopisma naukowego.
Jako jeden ze współzałożycieli Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. F. Modrzewskiego był w latach 2000 - 2008 członkiem Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego – sp.z o.o. W latach 2001 do 2002 był prorektorem, a następnie do 2005r. rektorem Krakowskiej Szkoły Wyższej W tym też czasie pełnił funkcję Przewodniczącego Kolegium Rektorów Uczelni Niepublicznych Małopolski. W 2003r. rozwiązał stosunek pracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i skoncentrował się na pracy w Krakowskiej Akademii. Obecnie jest w tej Uczelni Dyrektorem Instytutu Prawa Publicznego i Kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego, a także członkiem Kolegium Rektorskiego i Senatu.
Brał udział w realizacji wielu programów badawczych: resortowych, Komitetu Badań Naukowych i Instytutu Zachodniego w Poznaniu oraz wynikających z umów międzynarodowych. Rezultatem tych prac było ponad 20 referatów i wystąpień wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych zjazdach, konferencjach i seminariach naukowych organizowanych między innymi w uniwersytetach w Jenie i Lipsku, Centrum Studiów Problemów Wschód-Zachód z Monachium w Akademii Politycznej w Wiedniu, Fundację Aleksandra von Humboldta w 1991r. w Sonthofen/Allgau i 1993r. w Bambergu a także wygłoszone wykłady w uniwersytetach w Getyndze, Kolonii, Kassel, Bremie, Erlangen-Norymberdze, Berlinie Zachodnim , Bochum i Bazylei.
Prof. Zbigniew Maciąg jest autorem ponad 60 publikacji i opracowań naukowych.
Za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany przez władze Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowskiej Szkoły Wyższej. Ponadto za osiągnięcia organizacyjne i naukowo-badawcze przyznana mu została dwukrotnie nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz dwukrotnie Ministra Edukacji Narodowej. Za prace naukowo-badawcze otrzymał również Nagrodę Naukową Zespołową II stopnia Instytutu Zachodniego w Poznaniu,
Za wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne jak i dydaktyczne odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Wybrane publikacje:
1. Kształtowanie zasad państwa demokratycznego, prawnego i socjalnego w Niemczech (do 1948r.) Białystok 1998. s. 485.
2. System partyjny Republiki federalnej Niemiec. Warszawa PWN 1979 s. 349.
3. Wandlungen in der Bestimmung der Rechtsstellung des Bürgers in der Volksrepublik Polen – Archivum Iuridicum Cracoviense XVIII 1985, s 121 do 141.
4. Kontinuität und Wandel in der polnischen Verfassungsordnung – Jahrbuch für Ostrecht XXVII, 1/1986 s. 9 do 40.
5. Podstawowe kierunki przeobrażeń programowych głównych partii politycznych w RFN – Przegląd Zachodni Nr 3/1987, s. 87 do 110.
6. Bürokratie, Parteien, Gesellschaft in Polen. Der Staat 1/1988 s. 129 do 138.
7. Funkcje opozycji w systemie politycznym RFN. w: Idee – Państwo - Prawo, praca zbiorowa pod redakcją J.Majchrowskiego – Zeszyty Naukowe UJ – Prace z Nauk Politycznych Z.28/1991 Kraków s.179 do 191.
8. Zusammenhänge der Rechtsentwicklung in Deutschland und Polen. – Der Staat, 31 Band 1992 Heft 3. s. 454 do 462.
9. Probleme bei der Übersetzung von Rechtsakten und rechtswissenschaftlichen Literatur aus der deutschen in die polnische Sprache. w: Übersetzen, verstehen, Brücken bauen. (Hrsg. A.P. Frank, K-J. Maass, F. Paul, H. Turk) Berlin 1993, s. 321 do 335.
10. Polen auf dem Weg zu einem europäischen demokratischen Rechtsstaat (mit englischen Summary), Jahrbuch für Ostrecht 1. Halbband, Band XXXV, 1994, s. 11 d0 25.
11. Probleme der Anpassung der polnischen Verfassungsordnung an europäische Standards. w: Europäische Integration und nationale Rechtskulturen. Hrsg. Ch. Tomuschat, H.Kötz, B.v. Maydell, Köln, Berlin, Bonn, München 1995 s. 181 do 194.
12. Idee państwa demokratycznego, prawnego i socjalnego w prawie międzynarodowym. – Ad Meritum Nr 4/1996 s. 20 do 35.
13. Zasady i instytucje konstytucyjne we współczesnych państwach rozwiniętego konstytucjonalizmu. w: Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych. (red. naukowy P. Sarnecki) Warszawa 1997 s. 59 do 84.
14. Zur Rechtswidrigkeit von Männerquoten – Aus Spruchpraxis des Verfassungsgerichts in Polen.– Demokratie und Recht 4/1988 s. 436 do 445.
15. Stosowanie Konstytucji RP, a problem niewykonywania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. w: Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku – doświadczenia i perspektywy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (red. Z.Maciąg) Kraków 2006r. s.273 do 281. 

wstecz
aaa

Podstrony 2015 stopka srodek

 

Kontakt

 
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito