Orzeł
A A A

Stypendia

drukuj drukuj

Zarządzenie Rektora z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przyznawania i wpłacania zapomóg i stypendiów z funduszu świadczeń dla studentów i doktorantów w sem. letnim roku akad. 2019/2020

Stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, a łączny okres studiowania:

            Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na okres semestru letniego w roku akademickim 2019/2020 zawieszono stosowanie art. 93 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w odniesieniu do stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg.

            Oznacza to, że studenci, których łączny okres studiów wyniósł ponad 6 lat mogą w bieżącym semestrze otrzymać zapomogę oraz (na warunkach podanych poniżej) stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych – pod warunkiem, że nie mają ukończonego innego kierunku studiów na danym poziomie kształcenia (studia pierwszego stopnia – studia magisterskie). Upływ 6-letniego okresu studiowania w dalszym ciągu wyłącza natomiast możliwość ubiegania się o stypendium rektora (za wyniki w nauce, wyniki sportowe, osiągnięcia naukowe lub astystyczne).

            Powyższe zmiany obowiązują wyłącznie przez okres semestru letniego w roku akademickim 2019/2020 (tj. do 30 września 2020 r.).

            Zgodnie z „Regulaminem świadczeń dla studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” (poza wyjątkami wskazanymi enumeratywnie w § 13) wszystkie stypendia są przyznawane na okres roku akademickiego (a nie semestru). W związku z powyższym:

 1. Studenci, którzy otrzymali decyzję o odmowie przyznania stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020 z powodu przekroczenia 6-letniego okresu studiów, mogą złożyć wniosek o zmianę decyzji w części polegającej na przyznaniu wnioskowanego stypendium na semestr letni tj. od marca do lipca 2020 r. (zmiana decyzji na podstawie art. 154 K.p.a.).
 2. W przypadku, gdy stypendium socjalne lub stypendium dla osób niepełnosprawnych zostało przyznane, ale na okres krótszy niż rok akademicki lub semestr (do dnia, w którym upłynął 6-letni okres uprawniający do świadczeń) za zgodą studenta decyzja może zostać zmieniona w ten sposób, że stypendium zostanie przyznane na pełny okres przewidziany w regulaminie świadczeń (zmiana decyzji na podstawie art. 155 K.p.a.).
 3. Studenci, którzy nie złożyli wniosku o stypendium socjalne lub stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym z uwagi na upływ 6-letniego okresu uprawniającego do świadczeń, a spełniali ustalone kryterium dochodowe, bądź posiadają określony stopień niepełnosprawności, mogą złożyć wniosek o stypendium wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia w ciągu 7 dni od ustania przeszkody (tj. od dnia, w którym podejmą informację o ustaniu zachodzącej w tym zakresie przeszkody prawnej). Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o braku przeszkód do pobierania świadczeń (tymczasowy wzór oświadczenia obowiązujący do 30.09.2020 r.) oraz dokumenty potwierdzające uzyskany dochód / stopień niepełnosprawności.

Dodatkowe stypendia będą przyznawane w miarę dostępnych środków, ponieważ  ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nie gwarantuje dodatkowych środków na stypendia dla uczelni, które (tak jak Krakowska Akademia) przyznają świadczenia na okres całego roku akademickiego i  w związku z tym mają już zaplanowane wydatki na semestr letni.

 

Ułatwienia w przyznaniu zapomogi:

W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni (tj. do 24 maja 2020 r. z możliwością przedłużenia tego okresu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) wprowadzono następujące ułatwienia w zakresie składania wniosku o zapomogę z funduszu świadczeń dla studentów:

 1. przy przyznaniu zapomogi nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
 2. wnioski o zapomogę mogą być składane pocztą lub mailem; wystarczające jest przesłanie na  adres mailowy dziekanatu skanu lub zdjęcia podania i załączników;
 3. obowiązuje uproszczone oświadczenie o braku przeszkód do otrzymywania świadczeń z funduszu świadczeń dla studentów (tymczasowy wzór oświadczenia obowiązujący do 30.09.2020 r.).

Dodatkowo w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 nie obowiązuje ograniczenie, że zapomoga może być przyznana studentowi nie więcej niż dwa razy w tym samym roku akademickim.

 

Zarządzenie Rektora z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów z funduszu stypendialnego Krakowskiej Akademii w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Stypendia i zapomogi z Funduszu Stypendialnego dla studentów

(Dawny Fundusz Pomocy Materialnej, stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne, stypendia specjalne dla studentów niepełnosprawnych zapomogi)

Regulamin świadczeń dla studentów Krakowskiej Akademii

 

Rok akademicki 2019/2020 - Fundusz Stypendialny dla studentów - zarządzenia Rektora

 • Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów z funduszu stypendialnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na rok akademicki 2019/2020
 • Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020
 • Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń z funduszu stypendialnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.
 • Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń z funduszu stypendialnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

 

Ważna informacja dla studentów ubiegających się o stypendium socjalne.
Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) student, którego miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł, ubiegając się o stypendium socjalne ma obowiązek dołączyć do wniosku zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej o sytuacji majątkowej i dochodowej studenta i jego rodziny. Niedołączenie zaświadczenia będzie skutkować odmową przyznania stypendium socjalnego.
Jeżeli dochód studenta nie przekracza 528 zł netto na osobę w rodzinie, a sytuacja majątkowa i dochodowa rodziny studenta nie może być udokumentowana przez ośrodek pomocy społecznej (np. gdy rodzina studenta mieszka i pracuje za granicą), rektor może przyznać stypendium socjalne tylko wyjątkowo, jeżeli student uzasadni, dlaczego nie mógł przedstawić w/w zaświadczenia oraz szczegółowo udokumentuje wszystkie źródła utrzymania (także te, które nie są wliczane do dochodu dla celów stypendialnych).  

 • Przykładowy wniosek do ośrodka pomocy społecznej o wydanie zaświadczenia: przykładowy wniosek (docx)

Stypendia za wyniki w nauce dla studentów, którzy nie otrzymują stypendium rektora

Informujemy, że po długim okresie oczekiwania otrzymaliśmy stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmienionych „Zasad i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego Funduszu Stypendialnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” oraz potwierdzenie, że stypendia za wyniki w nauce ze Studenckiego Funduszu Stypendialnego KA są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym studenci, którzy uzyskali średnią ocen wymaganą do otrzymania stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce, ale z powodu ukończenia wcześniej innego kierunku studiów na tym samym poziomie kształcenia lub przekroczenia 6-letniego okresu uprawniającego do świadczeń, nie mieli możliwości otrzymać stypendium rektora, mogą wzorem lat ubiegłych złożyć wniosek o stypendium za wyniki w nauce fundowane przez uczelnię.
W roku akademickim 2019/2020 stypendia będą przyznawane na okres od marca do lipca 2020 r. (semestr letni) na podstawie ocen uzyskanych w roku akademickim 2018/2019. Wnioski o stypendium należy składać do właściwego dziekana w terminie do 10 marca 2020 r.

Rok akademicki 2019/2020 - Studencki Fundusz Stypendialny Krakowskiej Akademii - zarządzenia Rektora

 • Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie szczególnych zasad i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego Funduszu Stypendialnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w roku akademickim 2019/2020


 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito