Orzeł
A A A

Stypendia

drukuj drukuj

Stypendia i zapomogi z Funduszu Stypendialnego dla studentów

Dawny Fundusz Pomocy Materialnej, stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne, stypendia specjalne dla studentów niepełnosprawnych zapomogi

Regulamin świadczeń dla studentów Krakowskiej Akademii

 

Rok akademicki 2019/2020 - Fundusz Stypendialny dla studentów - zarządzenia Rektora

  • Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów z funduszu stypendialnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na rok akademicki 2019/2020
  • Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020

Ważna informacja dla studentów ubiegających się o stypendium socjalne.
Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) student, którego miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł, ubiegając się o stypendium socjalne ma obowiązek dołączyć do wniosku zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej o sytuacji majątkowej i dochodowej studenta i jego rodziny. Niedołączenie zaświadczenia będzie skutkować odmową przyznania stypendium socjalnego.
Jeżeli dochód studenta nie przekracza 528 zł netto na osobę w rodzinie, a sytuacja majątkowa i dochodowa rodziny studenta nie może być udokumentowana przez ośrodek pomocy społecznej (np. gdy rodzina studenta mieszka i pracuje za granicą), rektor może przyznać stypendium socjalne tylko wyjątkowo, jeżeli student uzasadni, dlaczego nie mógł przedstawić w/w zaświadczenia oraz szczegółowo udokumentuje wszystkie źródła utrzymania (także te, które nie są wliczane do dochodu dla celów stypendialnych).  

  • Przykładowy wniosek do ośrodka pomocy społecznej o wydanie zaświadczenia: przykładowy wniosek (docx)
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito