Orzeł
A A A

Stypendia

drukuj drukuj

Informacja o stypendiach socjalnych i zapomogach na wypadek pogorszenia sytuacji materialnej studenta na skutek zdarzeń związanych z pandemią.

W związku z trwającym stanem epidemii i jego następstwami w postaci utraty pracy lub innego źródła zarobkowania przez znaczną część studentów przypominamy, że każdy student który znajdzie się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzeń związanych z pandemią, może starać się o zapomogę z funduszu stypendialnego uczelni.
    W okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zapomogi są przyznawane w uproszczonym trybie, o którym mowa w § 31a „Regulaminu świadczeń dla studentów KA AFM”. Pragniemy przy okazji poinformować, że w ubiegłym semestrze zapomogi na łączną kwotę 295 300 zł otrzymało 185 studentów. Dzięki oszczędnościom pochodzącym z lat ubiegłych (771 626 zł środków przechodzących na funduszu stypendialnym na dzień 01.01.2020 r.) oraz zwiększeniu tegorocznej dotacji z MEiN o kwotę 298 000 zł, środków na doraźną pomoc finansową dla najbardziej potrzebujących na pewno nie zabraknie.
    Niezależnie od powyższego studenci, których sytuacja materialna uległa w bieżącym roku kalendarzowym pogorszeniu z powodu utraty pracy lub innego źródła zarobkowania przez studenta lub członka najbliższej rodziny, mogą się starać o stypendium socjalne na podstawie dochodów pomniejszonych o tzw. dochód utracony (w rozumieniu § 20 ust. 1 i 2 „Regulaminu świadczeń dla studentów KA AFM”). Przy okazji pragniemy wyjaśnić, że istotna zmiana sytuacji materialnej studenta po terminie składania wniosków o stypendium socjalne (tj. wskutek utraty pracy po 24 października 2020 r.) może stanowić podstawę do przywrócenia terminu do złożenia wniosku o stypendium.
Miesięczny dochód netto na członka rodziny uprawniający do stypendium socjalnego wynosi w dalszym ciągu 1051,70 zł i niestety nie może być na razie podwyższony z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.
Dział Spraw Studenckich KA AFM

Tekst w pliku PDF


 

Zarządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie wsparcia ze środków dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącymi osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Tekst w PDF

Stypendia i zapomogi z Funduszu Stypendialnego dla studentów

(Dawny Fundusz Pomocy Materialnej, stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne, stypendia specjalne dla studentów niepełnosprawnych zapomogi)

Regulamin świadczeń dla studentów Krakowskiej Akademii

 

Rok akademicki 2020/2021 - Fundusz Stypendialny dla studentów - zarządzenia Rektora

 • Zarządzenie Rektora nr 33/2021 z 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń z funduszu stypendialnego Krakowskiej Akademii w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Tekst w PDF
 • Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów z funduszu stypendialnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na semestr letni roku akademickiego 2020/2021. Tekst w PDF
 • Zarządzenie Rektora nr 112/2020 z 13 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń z funduszu stypendialnego Krakowskiej Akademii w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Tekst w PDF
 • Zarządzenie Rektora nr 105/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów i doktorantów z funduszu stypendialnego Krakowskiej Akademii w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 oraz zarządzenie w sprawie terminów składania wniosków o stypendia za wyniki w nauce ze Studenckiego Funduszu Stypendialnego Krakowskiej Akademii na rok 2020/2021. Tekst w PDF
 • Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów z funduszu stypendialnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na rok akademicki 2020/2021

 

Stypendia za wyniki w nauce dla studentów, którzy nie otrzymują stypendium rektora

Informujemy, że po długim okresie oczekiwania otrzymaliśmy stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmienionych „Zasad i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego Funduszu Stypendialnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” oraz potwierdzenie, że stypendia za wyniki w nauce ze Studenckiego Funduszu Stypendialnego KA są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym studenci, którzy uzyskali średnią ocen wymaganą do otrzymania stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce, ale z powodu ukończenia wcześniej innego kierunku studiów na tym samym poziomie kształcenia lub przekroczenia 6-letniego okresu uprawniającego do świadczeń, nie mieli możliwości otrzymać stypendium rektora, mogą wzorem lat ubiegłych złożyć wniosek o stypendium za wyniki w nauce fundowane przez uczelnię.

Rok akademicki 2020/2021 - Studencki Fundusz Stypendialny Krakowskiej Akademii - zarządzenia Rektora

 • Zarządzenie Rektora nr 11/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium za wyniki w nauce ze środków Studenckiego Funduszu Stypendialnego KA w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Tekst w PDF
 • Zarządzenie Rektora nr 122/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium za wyniki w nauce ze środków Studenckiego Funduszu Stypendialnego KA w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 oraz średniej ocen uprawniającej do jego otrzymania. Tekst w PDF
 • Zarządzenie Rektora nr 105/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów i doktorantów z funduszu stypendialnego Krakowskiej Akademii w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 oraz zarządzenie w sprawie terminów składania wniosków o stypendia za wyniki w nauce ze Studenckiego Funduszu Stypendialnego Krakowskiej Akademii na rok 2020/2021. Tekst w PDF
 • Zarządzenie Rektora nr 88/2020 w sprawie terminu składania wniosków o stypendium za wyniki w nauce ze Studenckiego Funduszu Stypendialnego na rok akademicki 2020/2021

Stypendium socjalne

Rok akademicki 2020/2021 - Stypendium socjalne - zarządzenia Rektora

 • Zarządzenie Rektora nr 83/2020 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021


 

Ważna informacja dla studentów ubiegających się o stypendium socjalne.
Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) student, którego miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł, ubiegając się o stypendium socjalne ma obowiązek dołączyć do wniosku zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej o sytuacji majątkowej i dochodowej studenta i jego rodziny. Niedołączenie zaświadczenia będzie skutkować odmową przyznania stypendium socjalnego.
Jeżeli dochód studenta nie przekracza 528 zł netto na osobę w rodzinie, a sytuacja majątkowa i dochodowa rodziny studenta nie może być udokumentowana przez ośrodek pomocy społecznej (np. gdy rodzina studenta mieszka i pracuje za granicą), rektor może przyznać stypendium socjalne tylko wyjątkowo, jeżeli student uzasadni, dlaczego nie mógł przedstawić w/w zaświadczenia oraz szczegółowo udokumentuje wszystkie źródła utrzymania (także te, które nie są wliczane do dochodu dla celów stypendialnych).  

 • Przykładowy wniosek do ośrodka pomocy społecznej o wydanie zaświadczenia: przykładowy wniosek (docx)
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito