Orzeł
A A A

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu; AZS / Physical Education Centre; Academic Sports Association

drukuj drukuj

Szanowni Studenci!

W związku z panującą na świecie sytuacją epidemiologiczną oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami Władz Krakowskiej Akademii dotyczącymi nauczania zdalnego, Studium Wychowania Fizycznego rozpoczyna zajęcia na platformie e-learningowej Microsoft 365 w aplikacji MS Teams.
MS Teams – Instrukcja:  https://doc.ka.edu.pl/instrukcja_ms_teams.pdf

W aplikacji MS Teams zostaną utworzone zespoły odpowiadające grupom zajęć WF /np. siłownia poniedziałek 17:50 mgr Marek Grzelak/. Studenci, którzy zapisali się do danej grupy WF drogą elektroniczną na stronie wf.ka.edu.pl zostaną dopisani do zespołu o tej samej nazwie w MS Teams.
Studenci zostaną dołączeni do zespołu w MS Teams dopiero po wyborze grupy na stronie wf.ka.edu.pl. Wybór formy i terminu zajęć WF nie ma znaczenia podczas nauczania zdalnego, ponieważ wszyscy studenci będą otrzymywali te same zadania. Proszę zapisywać się do grup, w których są jeszcze wolne miejsca. Ostateczny termin zapisów na zajęcia WF upływa 25.10.2020.
Instruktorzy WF na początku każdego tygodnia zajęć /poniedziałek/ będą przesyłali studentom w zakładce „Zadania” materiały z przedmiotu Wychowanie Fizyczne: Dziennik Aktywności Fizycznej, Filmy, Teksty dotyczące zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej

Serdecznie zachęcamy do korzystania z otrzymywanych materiałów z przedmiotu Wychowanie Fizyczne, ale każdy student może ćwiczyć według własnych preferencji. Uprzejmie prosimy o systematyczne /nawet codzienne/ prowadzenie Dziennika Aktywności Fizycznej  i przesyłanie go w odpowiedzi zwrotnej do instruktora, w formie elektronicznej, na zakończenie każdego tygodnia zajęć /zakończenie terminu wykonania zadania: piątek-sobota/. Prosimy o załączanie dokumentacji Waszej aktywności ruchowej: zdjęć , filmów, screen-ów aplikacji monitorujących aktywność itp.
Zachęcamy do wykonywania ćwiczeń CODZIENNIE! Wystarczy tylko 20-30 minut...

Przesłane do instruktora kompletne materiały /Dziennik Aktywności Fizycznej + filmy + zdjęcia + screen-y z aplikacji monitorujących aktywność itp./ będą stanowiły podstawę do zaliczenia studentowi zadania = zaliczenia obecności na zajęciach WF w danym tygodniu zajęć uczelnianych /1 tydzień = 1 obecność/.
Obecności studentów na zajęciach WF w dniach 12.10.2020 – 16.10.2020 zostaną zaliczone.
Zaliczenie przedmiotu Wychowanie Fizyczne będzie możliwe na podstawie ilości obecności na zajęciach WF /minimum 8 obecności = minimum 8 zaliczonych zadań/.
Pierwsze materiały w MS Teams zostały przesłane 19.10.2020.
Dbajcie o siebie!
Ze sportowym pozdrowieniem!
Instruktorzy Wychowania Fizycznego  

Ostateczny termin zapisów elektronicznych upłynął 25.10.2020.
Od 26.10.2020 proszę kontaktować się z Kierownikiem Studium WF pod adresem: swf@afm.edu.pl.

Dear Students!

In view of the current global epidemiological situation and in accordance with the binding regulations of the Authorities of AFM Krakow University regarding remote teaching and learning, the Department of Physical Education launches classes in the MS Teams app at the platform Microsoft 365.
MS Teams – Instructions:  https://doc.ka.edu.pl/instrukcja_ms_teams.pdf
Dedicated groups corresponding to the particular PE classes will be created in MS Teams (eg. gym classes, Monday 5:50 pm, mgr Marek Grzelak). Students who have joined a particular PE group electronically at wf2.ka.edu.pl will be admitted to the corresponding group in MS Teams.
Students will be admitted to the group in MS Teams only after they have selected their group at wf2.ka.edu.pl. The choice of the mode and date of PE classes is irrelevant in the remote learning, since all students will be receiving the same tasks. Please sign up to the groups that have available places. The deadline for registrations for PE classes is October 25, 2020.
At the beginning of each week of classes (Monday), PE instructors will be sharing relevant materials with the students in the “Tasks” (“Zadania”) tab:
Diary of Physical Activity, Videos, Texts concerning health education issues


We greatly encourage you to work with the uploaded Physical Education materials, although each student can exercise according to their own preference. We kindly ask you to systematically (even daily) keep the Diary of Physical Activity and send it in response to the instructor electronically at the end of each week of classes (deadline for task completion: Friday-Saturday). Please enclose some documentation of your physical activitiy: pictures, videos, screenshots from apps tracking physical activity, etc.
We encourage you to exercise EVERY DAY! 20-30 minutes will suffice…


Sending the complete materials (Diary of Physical Activity + videos + pictures + screenshots from apps tracking physical activity, etc.) to the instructor will form the basis for classifying a student’s task as completed = classifying their attendance at PE classes in a particular week of university classes (1 week = 1 attendance).
The attendance of students at PE classes within the days of October 12, 2020 – October 16, 2020 will be credited.
The credits (zaliczenie) for the Physical Education course will be awarded based on the number of attendances at PE classes (minimum of 8 attendances = minimum of 8 tasks classified as completed).
First materials should be uploaded to MS Teams on October 19, 2020.
Take care of yourselves!

With athletic greetings!
Physical Education Instructors  

Electronic registration for physical education classes finished on 25.10.2020
From 26.10.2020 please contact the Head of the Sports Centre at: swf@afm.edu.pl

Studium WF

W ramach WF można uczestniczyć w następujących zajęciach:

aerobik, tenis stołowy, siłownia, koszykówka, siatkówka, piłka nożna halowa, lekka atletyka

Klub Uczelniany AZS

W Krakowskiej Akademii działa Klub Uczelniany AZS. Początkowo nieliczna organizacja studencka, z roku na rok rozrasta się dając możliwość systematycznego uprawiania sportu studentom i rywalizacji z przedstawicielami innych uczelni.
Na dzień dzisiejszy KU AZS KA liczy ponad 200 członków systematycznie uczestniczących w zajęciach sekcji: lekkiej atletyki, piłki nożnej halowej, koszykówki kobiet i mężczyzn, siatkówki kobiet i mężczyzn, tenisa stołowego kobiet i mężczyzn, sportów siłowych. Studenci biorą udział w zawodach i rozgrywkach Akademickich Mistrzostw Małopolski oraz Mistrzostwach Polski.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE AZS 2020/2021

  • SKŁADKA CZŁONKOWSKA AZS = 110,00 zł

Polisa Standard - suma ubezpieczenia 6.500 zł:
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu, nauki, wykonywania pracy, drogi z/do pracy, uczelni, szkoły, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym na terytorium całego świata przez całą dobę.
- Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 6.500 zł
- Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (1% - 100%, 65 zł za 1% uszczerbku) - do 6.500 zł
- Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (50 zł dziennie) - do 3.000 zł
- Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku (10% SU NNW) - do 650 zł
- Zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów (10% SU NNW) - do 650 zł
- Świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do wyczynowego uprawiania sportu (50% SU NNW) - 3.250 zł
- Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przy trwałym uszczerbku powyżej 50%) - dodatkowe 5% wypłaconego świadczenia

  • SKŁADKA CZŁONKOWSKA AZS = 150,00 zł

Polisa Komfort - suma ubezpieczenia 25.000 zł:
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu, nauki, wykonywania pracy, drogi z/do pracy, uczelni, szkoły, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym na terytorium całego świata przez całą dobę.
- Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 25.000 zł
- Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (1% - 100%, 250 zł za 1% uszczerbku) - do 25.000 zł
- Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (50 zł za dzień) - do 3.000 zł
- Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku (10% SU NNW) - do 2.500 zł
- Zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów (10% SU NNW) - do 2.500 zł
- Świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do wyczynowego uprawiania sportu (20% SU NNW) - 5.000 zł
- Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przy trwałym uszczerbku powyżej 50%) - dodatkowe 5% wypłaconego świadczenia

  • SKŁADKA CZŁONKOWSKA AZS = 1050,00 zł

 Polisa Sport - suma ubezpieczenia 65.000 zł:
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu, nauki, wykonywania pracy, drogi z/do pracy, uczelni, szkoły, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym na terytorium całego świata przez całą dobę.
- Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 65.000 zł
- Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (1% - 100%, 650 zł za 1% uszczerbku) - do 65.000 zł
- Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (50 zł dziennie) - do 3.000 zł
- Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku (10% SU NNW) - do 6.500 zł
- Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 1 000 zł
- Zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów (10% SU NNW) - do 6.500 zł
- Świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do wyczynowego uprawiania sportu (10% SU NNW) - 6.500 zł
- Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przy trwałym uszczerbku powyżej 50%) - dodatkowe 5% wypłaconego świadczenia


KAŻDY CZŁONEK AZS
Wypełnić Deklaracja członkowska AZS (wypełnij on-line)
DO LEGITYMACJI ISIC AZS I WYDRUKOWAĆ DEKLARACJĘ W 2 EGZEMPLARZACH

NOWY CZŁONEK AZS
STUDENT PRZYNOSI 2 WYDRUKI WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI /PODPISUJE JĄ W STUDIUM WF/ ORAZ ZDJĘCIE DO LEGITYMACJI I OPŁACA SKŁADKĘ

CZŁONKOWIE AZS POSIADAJĄCY LEGITYMACJĘ
STUDENT PRZYNOSI 2 WYDRUKI WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI /PODPISUJE JĄ W STUDIUM WF/ ORAZ LEGITYMACJĘ I OPŁACA SKŁADKĘ

WPŁATY GOTÓWKĄ W STUDIUM WF
Oryginał dowodu KP – do AZS, Kopia – dla studenta, Kopia – dla Klubu Uczelnianego

 

Certyfikat Przynależności Akademickiej przeznaczony jest dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni zamierzających startować w Akademickich Mistrzostwach Polski.

Certyfikat Przynależności Akademickiej /wypełnij on-line/

Informacja dla sportowców

Jeżeli uprawiałeś lub nadal uprawiasz jakiś sport, rozpoczynając rok akademicki zgłoś się na początku października do Studium Wychowania Fizycznego w celu uzyskania szczegółów dotyczących treningów i zawodów.
Dla najlepszych czekają stypendia sportowe! Serdecznie zapraszamy!

Terminy przyjęć komisji lekarskiej dotyczącej zwolnień z WF z przyczyn zdrowotnych:

Semestr zimowy 2020/21, przychodnia Lekarska SCANMED, budynek A, Kampusu Krakowskiej Akademii

  • 29.10.2020 (czwartek) 12:00-13:00
  • 5.11.2020 (czwartek) 12:00-13:00 

Komisja Lekarska on-line
Pełną dokumentację chorobową oraz numer swojego telefonu należy przesłać na adres: komisjalekarska@scanmed.pl
W temacie maila proszę napisać: Komisja Lekarska - Krakowska Akademia
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 12 3702651
Zaświadczenie lekarskie wystawione przez Komisję Lekarską należy przesłać mailem na adres: swf@afm.edu.pl

 

Pliki do pobrania

swf_zasady.pdf

Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad zaliczania i zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w przypadkach czasowej oraz trwałej niezdolności studenta do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito