Orzeł
A A A

Przepisywanie ocen / Grades transfer

drukuj drukuj

INFORMACJA NA TEMAT PRZEPISYWANIA OCEN Z JĘZYKA OBCEGO

Studenci rozpoczynający lektorat w danym roku akademickim mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach z języka obcego. Przepisanie oceny z lektoratu może nastąpić wyłącznie po złożeniu wniosku do Studium Języków Obcych i uzyskaniu pisemnej zgody (Zaświadczenie uprawniające Studenta do przepisania ocen z lektoratu języka obcego). Student zobowiązany jest złożyć w SJO kserokopię dokumentu poświadczającego spełnienie wymagań dot. znajomości języka obcego oraz przedstawić do wglądu oryginały w/w dokumentów.

Każdy wniosek o przepisanie oceny będzie rozpatrywany indywidualnie przez Kierownictwo SJO. Termin składania wniosków w sekretariacie SJO dla studentów I roku upływa 31 października danego roku akademickiego. W przypadku uzyskania odpowiedniego dokumentu w terminie późniejszym, należy taki dokument złożyć niezwłocznie po jego uzyskaniu.

UWAGA! Do momentu uzyskania zgody na przepisanie oceny, Student jest zobowiązany uczęszczać na obowiązkowe zajęcia.

NIE PRZEPISUJEMY OCEN NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZEŃ Z KURSÓW W SZKOŁACH JĘZYKOWYCH.

Poniżej podajemy ogólne zasady dot. przepisywania ocen. Sytuacje nietypowe, nie wymienione poniżej, są rozpatrywane indywidualnie. Wszelkie pytania dot. przepisywania ocen należy kierować do Kierownictwa SJO.

STUDIA I STOPNIA

Na studiach I stopnia student powinien osiągnąć biegłość w zakresie wybranego lub obowiązkowego dla danego kierunku języka obcego na poziomie B2. Powinien również posiadać podstawowy zasób słownictwa specjalistycznego z zakresu swojego kierunku studiów.

Zwolnieni z obowiązku uczęszczania na zajęcia (przepisanie oceny) na studiach I stopnia (po uzyskaniu pisemnej zgody) mogą zostać wyłącznie studenci posiadający:

 • certyfikat poświadczający znajomość języka specjalistycznego w zakresie swojego kierunku studiów na poziomie B2 lub wyższym, (np. student kierunku Zarządzanie – certyfikat English for Business – Level 3)
 • zaświadczenie poświadczające zdanie egzaminu resortowego w zakresie swojego kierunku studiów na poziomie B2 lub wyższym (np. student Bezpieczeństwa Narodowego lub Wewnętrznego – egzamin STANAG na poziomie 3 lub wyższym z wszystkich części egzaminu)
 • międzynarodowy certyfikat poświadczający znajomość języka ogólnego na poziomie C1 lub C2 (patrz: tabela poniżej)
 • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku filologia lub językoznawstwo w zakresie języka obcego nauczanego w Krakowskiej Akademii
 • zaświadczenie o zdanym egzaminie kończącym lektorat na wyższej uczelni na poziomie B2 lub wyższym oraz zaliczeniu modułu języka obcego specjalistycznego takiego samego lub zbliżonego do języka specjalistycznego nauczanego na danym kierunku studiów w KA,
 • zaświadczenie o zdanym egzaminie kończącym lektorat na wyższej uczelni na poziomie C1.

STUDIA II STOPNIA

Na studiach II stopnia student powinien osiągnąć biegłość w zakresie wybranego lub obowiązkowego dla danego kierunku języka obcego na poziomie B2+. Powinien również posiadać umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

Poniższa informacja NIE DOTYCZY studiów II stopnia na kierunku Architektura (patrz: English for Architects).

Zwolnieni z obowiązku uczęszczania na zajęcia (przepisanie oceny) na studiach II stopnia (po uzyskaniu pisemnej zgody) mogą zostać wyłącznie studenci posiadający:

 • certyfikat poświadczający znajomość języka specjalistycznego w zakresie swojego kierunku studiów na poziomie B2+ lub wyższym
 • zaświadczenie poświadczające zdanie egzaminu resortowego w zakresie swojego kierunku studiów na poziomie B2+ lub wyższym (np. student Bezpieczeństwa Narodowego – egzamin STANAG na poziomie 3 lub wyższym z wszystkich części egzaminu)
 • międzynarodowy certyfikat poświadczający znajomość języka ogólnego na poziomie C1 lub C2 (patrz: tabela poniżej)
 • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku filologia lub językoznawstwo w zakresie języka obcego nauczanego w Krakowskiej Akademii
 • zaświadczenie o zdanym egzaminie kończącym lektorat na wyższej uczelni na poziomie B2+ lub wyższym oraz zaliczeniu modułu języka obcego specjalistycznego takiego samego lub zbliżonego do języka specjalistycznego nauczanego na danym kierunku studiów w KA
 • zaświadczenie o zdanym egzaminie kończącym lektorat na wyższej uczelni na poziomie C1.

ENGLISH FOR ARCHITECTS – studia II stopnia

Na kierunku Architektura, studia II stopnia, prowadzony jest przedmiot English for Architects. W ramach przedmiotu odbywa się nauka języka specjalistycznego z zakresu architektury na poziomie B2+.

Zwolnieni z obowiązku uczęszczania na przedmiot (przepisanie oceny) English for Architects (po uzyskaniu pisemnej zgody) mogą zostać wyłącznie studenci posiadający:

 • zdany egzamin z przedmiotu English for Architects na poziomie przynajmniej B2+.

STUDIA jednolite magisterskie

Na studiach jednolitych magisterskich student powinien osiągnąć biegłość w zakresie wybranego lub obowiązkowego dla danego kierunku języka obcego na poziomie B2+. Powinien również posiadać umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

Poniższa informacja NIE DOTYCZY studentów kierunku lekarskiego oraz kierunku Pedagogika –  nabór 2018 (patrz poniżej).

Zwolnieni z obowiązku uczęszczania na zajęcia (przepisanie oceny) na studiach jednolitych magisterskich (po uzyskaniu pisemnej zgody) mogą zostać wyłącznie studenci posiadający:

 • certyfikat poświadczający znajomość języka specjalistycznego w zakresie swojego kierunku studiów na poziomie B2+ lub wyższym
 • zaświadczenie poświadczające zdanie egzaminu resortowego w zakresie swojego kierunku studiów na poziomie B2+ lub wyższym (np. student Bezpieczeństwa Narodowego – egzamin STANAG na poziomie 3 lub wyższym z wszystkich części egzaminu)
 • międzynarodowy certyfikat poświadczający znajomość języka ogólnego na poziomie C1 lub C2 (patrz: tabela poniżej)
 • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku filologia lub językoznawstwo w zakresie języka obcego nauczanego w Krakowskiej Akademii
 • zaświadczenie o zdanym egzaminie kończącym lektorat na wyższej uczelni na poziomie B2+ lub wyższym oraz zaliczeniu modułu języka obcego specjalistycznego takiego samego lub zbliżonego do języka specjalistycznego nauczanego na danym kierunku studiów w KA
 • zaświadczenie o zdanym egzaminie kończącym lektorat na wyższej uczelni na poziomie C1.

MEDICAL ENGLISH

Na kierunku lekarskim prowadzony jest przedmiot Medical English. W ramach przedmiotu odbywa się nauka specjalistycznego języka medycznego na poziomie nie niższym niż B2+.

Zwolnieni z obowiązku uczęszczania na przedmiot (przepisanie oceny) Medical English na kierunku lekarskim (po uzyskaniu pisemnej zgody) mogą zostać wyłącznie studenci posiadający:

 • zdany egzamin z przedmiotu Medical English lub Język angielski medyczny na innej uczelni wyższej na poziomie przynajmniej B2+.

PEDAGOGIKA – nabór 2018

Na kierunku Pedagogika, nabór 2018, student zobowiązany jest osiągnąć z języka angielskiego poziom B2+ w ramach sprawności mówienie i słuchanie oraz C1 w ramach sprawności czytanie i pisanie.

Zwolnieni z obowiązku uczęszczania na lektorat (przepisanie oceny) z języka angielskiego na tym kierunku (po uzyskaniu pisemnej zgody) mogą zostać wyłącznie studenci posiadający:

 • międzynarodowy certyfikat poświadczający znajomość języka ogólnego na poziomie C1 lub C2 z wszystkich czterech sprawności jezykowych (patrz: tabela poniżej)
 • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku filologia lub językoznawstwo w zakresie języka obcego nauczanego w Krakowskiej Akademii
 • zaświadczenie o zdanym egzaminie kończącym lektorat na wyższej uczelni na poziomie C1 lub wyższym oraz zaliczeniu modułu języka obcego specjalistycznego, takiego samego lub zbliżonego do języka specjalistycznego nauczanego na danym kierunku studiów w KA.

CERTYFIKATY ZWALNIAJĄCE

MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY ZWALNIAJĄCE Z UDZIAŁU W LEKTORACIE ORAZ Z EGZAMINU KOŃCZĄCEGO LEKTORAT NA STUDIACH I STOPNIA, II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH

JĘZYK

POZIOMY C1 i C2

JĘZYK ANGIELSKI

Cambridge ESOL Skills for Life: Level 2

Cambridge English Language Assessement:

 • CAE, CPE
 • BEC Higher
 • CELS Higher
 • CEIBT
 • ILEC

QCA Key Skills Communication: Level 2, 3, 4, 5

Educational Testing Service (ETS):

 • TOEFL:

- wersja komputerowa od 213 pkt.

- wersja papierowa od 550 pkt.

- wersja internetowa (IBT) od 110 pkt.

 • TOEIC: od 880 pkt.

Pearson Test of English (dawniej London Tests of English - LTE):

 • PTE General – Level 4, Level 5 
 • PTE Academic – Level 4, Level 5 

International English Language Testing System:

IELTS - od 7 pkt.

WBT: telc C1 

LanguageCert:

LTE - od 71 pkt (nie dotyczy kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)

IESOL - Expert LRW+S, Mastery LRW

Test of Legal English Skills: TOLES Advanced (min.301 pkt)

London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI):

English for Business - Level 3, Level 4

STANAG 6001: (poziom 3333), 4444, 5555

ELPAC: Level 5

JĘZYK FRANCUSKI

DELF: C1, C2

JĘZYK HISZPAŃSKI

Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera:

DELE C1, DELE C2

JĘZYK NIEMIECKI

WBT: telc C1

C1: ZMP, PWD, Test DaF, DSH, OD

GDS: C2+; Wirtschaftssprache Deutsch C2; ZOP; KDS

JĘZYK ROSYJSKI

TRKI: TRKI-3, TRKI-4

JĘZYK WŁOSKI

CELI: CELI 4, CELI 5

Certificato Italiano Commerciale CIC A

CILS: CILS Tre C1, CILS Quattro C2

 

GRUPA C1

Studenci posiadający dokument poświadczający biegłość w zakresie języka angielskiego na poziomie B2 i B2+ mogą kontynuować naukę w grupach na studiach stacjonarnych na poziomie C1.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito