Orzeł
A A A

Przepisywanie ocen / Grades transfer

drukuj drukuj

INFORMACJA NA TEMAT PRZEPISYWANIA OCEN

UWAGA! Poniższa informacja NIE DOTYCZY studentów kierunku lekarskiego, kierunków w języku angielskim oraz studentów studiów doktoranckich; wszelkie pytania dotyczące studentów tych kierunków należy kierować do Kierownictwa SJO.

Studenci rozpoczynający lektorat w danym  roku akademickim mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach z języka obcego.

Zwolnieni z obowiązku uczęszczania na zajęcia mogą zostać tylko studenci posiadający:

- na studiach I stopnia – certyfikat poświadczający znajomość języka specjalistycznego w zakresie swojego kierunku studiów na poziomie B2 lub wyższym, a w przypadku studiów drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich B2+ lub wyższym (np. student Prawa – certyfikat Cambridge English: Legal)

- na studiach I stopnia – zaświadczenie poświadczające zdanie egzaminu resortowego w zakresie swojego kierunku studiów na poziomie B2 lub wyższym, a w przypadku studiów jednolitych magisterskich B2+ lub wyższym (np. student Bezpieczeństwa Narodowego – egzamin STANAG na poziomie 3 lub wyższym z wszystkich części egzaminu)

- międzynarodowy certyfikat poświadczający znajomość języka ogólnego na poziomie C1 lub wyższym (patrz: tabela poniżej)

- dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku filologia lub językoznawstwo w zakresie języka obcego nauczanego w Krakowskiej Akademii

- dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku zbliżonym do obecnie studiowanego i zaświadczenie o zaliczeniu modułu języka obcego specjalistycznego na poziomie B2 lub wyższym, a w przypadku studiów drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich B2+ lub wyższym.

Zwolnienie studenta z uczestniczenia w zajęciach może nastąpić wyłącznie po złożeniu wniosku do Studium Języków Obcych. Student zobowiązany jest stawić się w SJO z certyfikatem bądź indeksem ze stosownym wpisem oraz ich kserokopiami, które pozostają w SJO, dokumentując przepisane oceny.

Każdy wniosek o przepisanie oceny będzie rozpatrywany indywidualnie przez Kierownictwo SJO w godzinach dyżurów.

Termin zgłaszania wniosków w sekretariacie SJO upływa 31 października danego roku akademickiego.

UWAGA! Do momentu uzyskania zgody na przepisanie oceny Student jest zobowiązany uczęszczać na obowiązkowe zajęcia.

_____________________________________________________________________________________________________________

Studenci posiadający dokument poświadczający biegłość w zakresie języka obcego ogólnego na poziomie B2 i B2+ będą kontynuować naukę języka obcego w grupach na poziomie C1 i muszą zgłosić się do SJO po skierowanie do odpowiedniej grupy lektoratowej w nieprzekraczalnym terminie do 31 października danego roku akademickiego.


 

CERTYFIKATY ZWALNIAJĄCE

MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY ZWALNIAJĄCE Z UDZIAŁU W LEKTORACIE ORAZ Z EGZAMINU KOŃCZĄCEGO LEKTORAT NA STUDIACH I STOPNIA, II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH

JĘZYK

POZIOMY C1 i C2

JĘZYK ANGIELSKI

Cambridge ESOL Skills for Life: Level 2

Cambridge English Language Assessement:

  • CAE, CPE
  • BEC Higher
  • CELS Higher
  • CEIBT
  • ILEC

QCA Key Skills Communication: Level 2, 3, 4, 5

Educational Testing Service (ETS):

  • TOEFL:

- wersja komputerowa od 213 pkt.

- wersja papierowa od 550 pkt.

- wersja internetowa (IBT) od 110 pkt.

  • TOEIC: od 880 pkt.

Pearson Test of English (dawniej London Tests of English - LTE):

  • PTE General – Level 4, Level 5 
  • PTE Academic – Level 4, Level 5 

International English Language Testing System:

IELTS - od 7 pkt.

WBT: telc C1 

City & Guilds Pitman Qualifications:

ESOL, IESOL - Expert, Mastery

Test of Legal English Skills: TOLES Advanced (min.301 pkt)

London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI):

English for Business - Level 3, Level 4

STANAG 6001: poziom 4444, 5555

ELPAC: Level 5

JĘZYK FRANCUSKI

DELF: C1, C2

JĘZYK HISZPAŃSKI

Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera:

DELE C1, DELE C2

JĘZYK NIEMIECKI

WBT: telc C1

C1: ZMP, PWD, Test DaF, DSH, OD

GDS: C2+; Wirtschaftssprache Deutsch C2; ZOP; KDS

JĘZYK ROSYJSKI

TRKI: TRKI-3, TRKI-4

JĘZYK WŁOSKI

CELI: CELI 4, CELI 5

Certificato Italiano Commerciale CIC A

CILS: CILS Tre C1, CILS Quattro C2

 

 

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito