Orzeł
A A A

Lektoraty studia I stopnia / Language courses - bachelor studies

drukuj drukuj

INFORMACJA nt LEKTORATÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022 ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ.

 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KA organizuje obowiązkowe (objęte planem studiów i bezpłatne) oraz komercyjne (odpłatne) lektoraty z języków obcych.

 

Od roku akademickiego 2012/2013 obowiązkowe lektoraty na studiach I stopnia prowadzone są na poziomie nie niższym niż B1  (klasyfikacja zgodna z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego - CEFR).

 

Przed złożeniem wymaganych dokumentów na studia i wypełnieniem deklaracji wyboru języka, Kandydat na studia zobowiązany jest SAMODZIELNIE rozwiązać test poziomujący (sprawdzający stopień zaawansowania) z języka obcego, którego naukę chce kontynuować w ramach lektoratu. Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi wyboru języka obcego zamieszczonymi w deklaracji należy wpisać wybrany język w kwestionariuszu osobowym. Dokonując wyboru języka należy pamiętać, że zajęcia odbywają się na poziomie nie niższym niż B1, a więc nie może to być język słabo znany lub nieznany, ponieważ zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji określającymi zakres wymaganych umiejętności i kompetencji językowych absolwent studiów I stopnia musi je ukończyć na poziomie nie niższym niż B2.

 

Student, który na podstawie wyniku testu poziomującego uzyska informację, że jego znajomość języka obcego (kontynuowanego) jest niższa niż B1, musi w pierwszym semestrze studiów we własnym zakresie uzupełnić brakujące umiejętności lub skorzystać z oferty uzupełniających kursów komercyjnych organizowanych przez Studium Języków Obcych Krakowskiej Akademii.

 

W ramach czesnego standardowy plan nauczania języka obcego na studiach I stopnia obejmuje 120 jednostek dydaktycznych. Obowiązkowy lektorat języka obcego rozpoczyna się od drugiego semestru studiów.

 

Każdy semestr kończy się zaliczeniem z oceną, która stanowi średnią ocen uzyskanych za poszczególne elementy zaliczenia i zadania wyznaczone przez lektora. Obowiązkowym elementem zaliczenia są zadania wykonywane w ramach nauczania na odległość (e-learning).

Pełny kurs lektoratowy języka obcego na studiach I stopnia kończy się egzaminem pisemnym na poziomie B2 lub wyższym.

 

Wszystkie powyższe informacje dotyczą zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito