Orzeł
A A A

Lektoraty studia doktoranckie / Language courses - PhD studies

drukuj drukuj

Studium Języków Obcych Krakowskiej Akademii organizuje dla studentów studiów doktoranckich lektorat z języka angielskiego.

  •  Lektorat na studiach doktoranckich obejmuje 3 semestry po 30h każdy; w sumie 90h.
  • W trakcie poszczególnych semestrów studenci zapoznają się i poszerzają wiedzę z zakresu słownictwa specjalistycznego z kierunku i dziedziny, z której piszą pracę doktorską. Jednocześnie, w trakcie lektoratu, przygotowują się do egzaminu doktorskiego z języka angielskiego.   
  • Praca nad językiem odbywa się na autentycznych, nieadaptowanych materiałach.
  • Materiał przerabiany obejmuje między innymi:

-         słownictwo specjalistyczne

-         artykuły naukowe, prasowe, wywiady, badania naukowe

-         literaturę fachową, dyrektywy i akty prawne

-         wykłady i prezentacje (na żywo, filmy, CD, DVD)

-         auto-prezentację (m.in. umiejętność przedstawiania własnych osiągnięć naukowych, doświadczeń zawodowych, odbytych praktyk, uczestnictwa w konferencjach itp.)

-         abstrakt / artykuł / inne akademickie formy tekstów pisanych 

-         dyskusje, konfrontacje, komentarze i interakcje słowne

Z uwagi na zróżnicowanie studentów pod względem zarówno kierunku studiów jak i znajomości języka angielskiego, lektor podejmuje decyzję wraz z grupą, w jakiej kolejności realizowane są poszczególne zagadnienia i na początku semestru ustalana jest forma zaliczenia.

·         UWAGA! W ramach studiów doktoranckich organizujemy lektorat wyłącznie z języka angielskiego. Student może jednak zdawać egzaminu doktorski z innego języka nowożytnego.    

ZALICZENIE:

Zaliczenie poszczególnych semestrów odbywa się pisemnie i/lub ustnie, w zależności od przerabianego materiału w danym semestrze i ustaleń lektora oraz potrzeb danej grupy lektoratowej. W celu uzyskania zaliczenia student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie elementy zaliczenia obowiązujące w danym semestrze.

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito