Orzeł
A A A

Lektoraty jednolite studia magisterskie / Language courses - master studies (5 years)

drukuj drukuj

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KA organizuje obowiązkowe (objęte planem studiów i bezpłatne) oraz komercyjne (odpłatne) lektoraty z języków obcych.

 

Od roku akademickiego 2012/2013 obowiązkowe lektoraty na jednolitych studiach magisterskich prowadzone są na poziomie nie niższym niż B1  (klasyfikacja zgodna z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego - CEFR).

 

Przed złożeniem wymaganych dokumentów na studia i wypełnieniem deklaracji wyboru języka, Kandydat na studia zobowiązany jest SAMODZIELNIE rozwiązać test poziomujący (sprawdzający stopień zaawansowania) z języka obcego, którego naukę chce kontynuować w ramach lektoratu. Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi wyboru języka obcego zamieszczonymi w deklaracji należy wpisać wybrany język w kwestionariuszu osobowym. Dokonując wyboru języka należy pamiętać, że zajęcia odbywają się na poziomie nie niższym niż B1, a więc nie może to być język słabo znany lub nieznany, ponieważ zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji określającymi zakres wymaganych umiejętności i kompetencji językowych absolwent studiów magisterskich musi je ukończyć na poziomie nie niższym niż B2+.

 

Student, który na podstawie wyniku testu poziomującego uzyska informację, że jego znajomość języka obcego (kontynuowanego) jest niższa niż B1, musi w pierwszym semestrze studiów we własnym zakresie uzupełnić brakujące umiejętności lub skorzystać z oferty uzupełniających kursów komercyjnych organizowanych przez Studium Języków Obcych Krakowskiej Akademii.

 

W ramach czesnego standardowy plan nauczania języka obcego na jednolitych studiach magisterskich obejmuje 150 jednostek dydaktycznych (5 semestrów). Obowiązkowy lektorat języka obcego rozpoczyna się od drugiego semestru studiów.

 

Każdy semestr kończy się zaliczeniem z oceną, która stanowi średnią ocen uzyskanych za poszczególne elementy zaliczenia i zadania wyznaczone przez lektora. Obowiązkowym elementem zaliczenia są zadania wykonywane w ramach nauczania na odległość (e-learning).

Pełny kurs lektoratowy języka obcego na jednolitych studiach magisterskich kończy się egzaminem pisemnym na poziomie B2+ lub wyższym.

 

Wszystkie powyższe informacje dotyczą zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito