Orzeł
A A A

Lektoraty jednolite studia magisterskie / Language courses - master studies (5 years)

drukuj drukuj

INFORMACJA nt LEKTORATÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022 ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ.

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KA organizuje obowiązkowe (objęte planem studiów i bezpłatne) oraz komercyjne (odpłatne) lektoraty z języków obcych.

Od roku akademickiego 2012/2013 obowiązkowe lektoraty na jednolitych studiach magisterskich prowadzone są na poziomie nie niższym niż B1  (klasyfikacja wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - CEFR).

Przed złożeniem wymaganych dokumentów na studia i wypełnieniem deklaracji wyboru języka, Kandydat na studia zobowiązany jest SAMODZIELNIE rozwiązać test poziomujący (sprawdzający stopień zaawansowania) z języka obcego, którego naukę chce kontynuować w ramach lektoratu. Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi wyboru języka obcego zamieszczonymi w deklaracji należy wpisać wybrany język w kwestionariuszu osobowym. Dokonując wyboru języka należy pamiętać, że zajęcia odbywają się na poziomie nie niższym niż B1, a więc nie może to być język słabo znany lub nieznany, ponieważ zgodnie z przepisami określającymi zakres wymaganych umiejętności i kompetencji językowych absolwent studiów magisterskich musi znac język obcy na poziomie nie niższym niż B2+.

Student, który na podstawie wyniku testu poziomującego uzyska informację, że jego znajomość języka obcego (kontynuowanego) jest niższa niż B1, musi w pierwszym semestrze studiów we własnym zakresie uzupełnić brakujące umiejętności lub skorzystać z oferty uzupełniających kursów komercyjnych organizowanych przez Studium Języków Obcych Krakowskiej Akademii.

Zgodnie z planem studiów, standardowy plan nauczania języka obcego na jednolitych studiach magisterskich obejmuje 150 jednostek dydaktycznych (5 semestrów)*. Obowiązkowy lektorat języka obcego rozpoczyna się od drugiego semestru studiów.

Każdy semestr kończy się zaliczeniem z oceną, która stanowi średnią ocen uzyskanych za poszczególne elementy zaliczenia i zadania wyznaczone przez lektora. Obowiązkowym elementem zaliczenia są zadania wykonywane w ramach nauczania na odległość (e-learning).

Pełny kurs lektoratowy języka obcego na jednolitych studiach magisterskich kończy się egzaminem pisemnym na poziomie B2+ lub wyższym. W przypadku kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna odbywa się także egzamin ustny.

Wszystkie powyższe informacje dotyczą zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

 

*Informacja nie dotyczy kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito