Orzeł
A A A

Egzaminy doktorskie w zakresie nowożytnego języka obcego

drukuj drukuj

EGZAMINY DOKTORSKIE

Studium Języków Obcych przeprowadza egzaminy doktorskie z języka obcego nowożytnego dla doktorantów i uczestników seminarium doktorskiego w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, którzy otworzyli przewód doktorski przed 1 października 2019 r .
Egzamin doktorski można zdawać z następujących języków obcych:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język francuski
 • język hiszpański.

OPIS EGZAMINU

Egzamin składa się z dwóch części:

Część 1: Rozumienie tekstu pisanego:

 • kandydat otrzymuje do przeczytania tekst z zakresu dziedziny, w której mieści się temat rozprawy doktorskiej,
 • kandydat rozwiązuje dwa zadania związane z przeczytanym tekstem, które sprawdzają jego rozumienie,
 • krótka rozmowa na temat przeczytanego tekstu.


Część 2: Dłuższa wypowiedź oraz odpowiedzi na pytania:

 • kandydat dokonuje autoprezentacji, w której przekazuje informacje na temat swojego życiorysu zawodowego, dokonań naukowych, zainteresowań, itp.,
 • kandydat referuje najważniejsze zagadnienia z zakresu swojej rozprawy doktorskiej,
 • pytania skierowane przez egzaminatora do kandydata na temat pracy doktorskiej,
 • ewentualne pytania uzupełniające skierowane przez członków komisji do kandydata na temat autoprezentacji lub pracy doktorskiej.

UWAGA!

Kandydat zobowiązany jest do przedłożenia w Studium Języków Obcych streszczenia rozprawy doktorskiej w języku obcym (1600-2500 znaków) minimum dwa tygodnie przed wyznaczoną datą egzaminu doktorskiego.

ZWOLNIENIA Z EGZAMINU

Z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka zwolnieni są Kandydaci, którzy posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego

Osoba, która nie złożyła wniosku o wszczęcie postępowania, a zamierza ubiegać się o stopień doktora, nie przystępuje do egzaminu doktorskiego z języka obcego. Kandydat taki powinien przed złożeniem wniosku wykazać się znajomością języka obcego nowożytnego co najmniej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Szczegółowe informacje oraz wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego nowożytnego zawarte są w Uchwale Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dn. 24 września 2019 r. (dostępna poniżej).

Pliki do pobrania

wykaz_certyfikatow_potwierdzajacych_znajomosc_nowozytnego_jezyka_obcego.pdf

Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego dla Kandydatów z otwartym przewodem doktorskim

uchwala_senatu_24.09.2019.pdf

Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dn. 24 września 2019 r. w sprawie zasad prowadzenia seminariów doktorskich oraz sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Krakowskiej Akademii ...

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito