Orzeł
A A A

Warunki zaliczenia

drukuj drukuj

Przepisywanie ocen

 Fragment Regulaminu studiów:

§ 24

1. Dziekan może, o ile zostało to należycie udokumentowane, zaliczyć przedmiot zdany lub zaliczony w innej szkole wyższej, jeżeli spełnia on wymogi przewidziane planem studiów i programem nauczania dla danego kierunku i specjalności studiów.

2. Udział w pracach badawczych lub wdrożeniowych może stanowić podstawę zaliczenia studentowi przedmiotów lub zajęć, z którymi tematycznie związana jest realizowana praca. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan na wniosek studenta, po zasięgnięciu opinii prowadzącego przedmiot.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito