Orzeł
A A A

Organizacja roku akad. i regulamin studiów

drukuj drukuj

Regulamin studiów

Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii z 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu studiów Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego"

Pismo Rady Uczelnianej Samorządu Studentów Krakowskiej Akademii z 23 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu studiów Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego"
 

26 kwietnia 2017 roku Senat Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uchwalił nowy regulamin studiów.

Regulamin uzyskał już akceptację samorządu studenckiego i zacznie obowiązywać od roku akademickiego 2017/2018.
Nowy regulamin wprowadza istotne zmiany w zakresie dokumentacji przebiegu studiów, znosząc tradycyjny indeks i karty okresowych osiągnięć oraz przewidując w to miejsce elektroniczną dokumentację egzaminów i zaliczeń (§ 13, § 29 ust. 8 i 9). Ważna informacja: nowe zasady dokumentowania przebiegu studiów nie dotyczą osób, które już studiują, co oznacza, że studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2017/2018 nadal będą się posługiwać tradycyjnym indeksem i kartami okresowych osiągnięć oraz będą zobowiązani do uzyskiwania wpisów i składania uzupełnionego indeksu i karty w dziekanacie celem zaliczenia semestru (§ 57).

Przykładowe nowości, które znajdą zastosowanie również do studentów kontynuujących studia:
-    słowniczek pojęć regulaminowych (§ 2),
-    rozróżnienie między indywidualnym programem studiów (§ 9 - § 10) oraz indywidualną organizacją studiów (§ 11),
-    zmienione (zaostrzone) zasady zaliczania ćwiczeń i innych zajęć przed egzaminem lub zaliczeniem kończącym przedmiot (§ 29 ust. 4-6),
-    zasada, że ocena z przedmiotu powinna uwzględniać wszystkie zakładane efekty kształcenia i nie może ograniczać się tylko do weryfikacji wiedzy (§ 32 ust. 3),
-    możliwość wyznaczania wiążących terminów egzaminów i zaliczeń (nie należy mylić z tzw. przedterminem) jeszcze przed sesją egzaminacyjną (§ 33 ust. 5),
-    wpisy warunkowe i powtarzanie przedmiotów uzależnione od liczby punktów ECTS (a nie liczby przedmiotów) brakującej do zaliczenia semestru (§ 38 ust. 2),
-    nowe zasady przepisywania ocen przy powtarzaniu semestru (§ 39 ust. 1-3),
-    termin do złożenia wniosku o urlop od zajęć (§ 40 ust. 4),
-    nowe zasady sprawowania opieki nad pracami dyplomowymi (§ 44, § 56),
-    dodatkowy recenzent w przypadku, gdy występuje znaczna rozbieżność w ocenie pracy dyplomowej pomiędzy promotorem i pierwszym recenzentem (§ 45 ust. 3).

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito