Orzeł
A A A

Realizacja wyjazdu

drukuj drukuj

Przygotowanie, formalności przed wyjazdem

(Po zakwalifikowaniu na wyjazd)

Kandydaci starający się o wyjazd na studia zagraniczne są informowani o wyniku procesu rekrutacyjnego w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus. Od tego momentu osoby zakwalifikowane muszą podjąć działania, które zwykle zajmują kilka miesięcy i są konieczne, aby spełnić szereg wymogów związanych z organizacją studiów na uczelni zagranicznej.
 
Po ogłoszeniu wyników odbywa się obowiązkowe spotkanie organizacyjne, na którym omawiany jest dalszy proces przygotowań oraz studentom przekazywane są dane kontaktowe do byłych stypendystów, a także do przedstawicieli uczelni zagranicznych.
 
Kandydaci są informowani o tym, że w pierwszej kolejności muszą nawiązać kontakt z przedstawicielami uczelni zagranicznych i złożyć stosowne dokumenty. Zwykle są to formularze zgłoszeniowe i podania o zakwaterowanie. Niektóre uczelnie mogą żądać także wykazu zaliczeń w języku angielskim. O wszystkich formalnościach uczelnie zagraniczne informują studentów w indywidualnej korespondencji. Istotne jest także nawiązanie kontaktu z byłymi stypendystami, aby dowiedzieć się, jak studiuje się za granicą.
 
W celu otrzymania prawa wyjazdu i dofinansowania student musi podpisać z uczelnią macierzystą umowę o wyjazd w ramach programu Erasmus+ (dotyczy to także studentów bez prawa do otrzymania stypendium, czyli z tzw. grantem zerowym). Umowa może zostać zawarta tylko po dostarczeniu przez kandydata wymaganych dokumentów. Najlepiej jest podpisać ją na około miesiąc przed planowanym wyjazdem, aby pierwsza rata stypendium wpłynęła na konto beneficjenta jeszcze przed planowanym wyjazdem.

Dokumenty wymagane w celu podpisania umowy na wyjazd

1.    Porozumienie o Programie Studiów (Learning Agreement studia) / lub Porozumienie o Programie Praktyki (Learning Agreement praktyki) wg aktualnego wzoru, podpisane przez studenta, przedstawiciela macierzystego wydziału (koordynator wydziałowy) i przedstawiciela instytucji przyjmującej.
2.    Karta Zaliczeń zatwierdzona przez dziekana, studenta, koordynatora wydziałowego (druk wydawany przez koordynatora wydziałowego).
3.    Letter of Acceptance / Letter of Admission (list z uczelni partnerskiej potwierdzający przyjęcie na wymianę, który uczelnia zagraniczna przesyła bezpośrednio do studenta po otrzymaniu jego wniosku o przyjęcie na studia).
4.    Formularz Danych Bankowych.
5.    Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (karta EKUZ lub równoważne ubezpieczenie prywatne) i NNW.
6.    Zaświadczenie z dziekanatu o uregulowanym statusie studenta.
7.    Wypełnienie obowiązkowego testu językowego online
 
Warto pamiętać, że w przypadku, gdy wyjazd ma miejsce w trakcie sesji zimowej, należy złożyć podanie do dziekana prosząc o wydanie zgody na wcześniejsze przystąpienie do sesji z powodu wyjazdu na studia za granicę. Jeśli wykładowca zgadza się na zaliczanie przedmiotu w sesji letniej również należy napisać podanie do dziekana o przeniesienie terminu egzaminu na sesję letnią. Zasada ta dotyczy wszystkich – również tych, którzy mają już zgodę (ustną-nieformalną) wykładowców na zaliczenie egzaminu przed sesją. O przeniesieniu egzaminu na sesję letnią należy także powiadomić swojego koordynatora wydziałowego.
Przygotowanie do wyjazdu jest czasochłonne i intensywne. Należy ten proces traktować jako sprawdzenie własnych kompetencji predysponujących do wyjazdu. Na tym etapie czasami okazuje się, że dany kandydat nie jest w stanie sprostać biurokratycznym wymogom Erasmusa i dochodzi do wniosku, że taki wyjazd jest lepiej przełożyć na inny termin. Natomiast osoby, które poradzą sobie ze sprawami administracyjnymi otrzymują wyjątkową szansę studiowania za granicą i udowadniają, że są zdolne do stawienia czoła czekającym je wyzwaniom.

Zostaliśmy zakwalifikowani na Erasmusa! Ale co dalej?

Plan działania:
1. Uczestniczenie w spotkaniu organizacyjnym, o którym osoby zakwalifikowane są informowane przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.
2. Zgłoszenie swojej kandydatury do osoby kontaktowej na uczelni zagranicznej oraz zdobycie informacji o procedurze aplikacyjnej do uczelni zagranicznej i sposobie rezerwacji zakwaterowania.
3. Spotkanie z koordynatorem wydziałowym, który pomaga studentom w przygotowaniu się do wyjazdu w aspekcie akademickim.
4. Nawiązanie kontaktu z byłymi stypendystami programu Erasmus w celu pozyskania informacji na temat warunków pobytu na uczelniach zagranicznych.
5. Składanie podań ze stosownymi załącznikami do uczelni zagranicznych.
6. Kompletowanie dokumentów potrzebnych w celu podpisania umowy:
Porozumienia o Programie Studiów lub Praktyki; Karty Zaliczeń (studia); Letter of Acceptance; formularza danych bankowych; potwierdzenia posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (karta EKUZ) i NNW; zaświadczenia z dziekanatu o uregulowanym statusie studenta.
7. Podpisanie umowy z uczelnią macierzystą na realizację wyjazdu w ramach programu Erasmus+.  

Formalności po zrealizowanym wyjeździe

W celu rozliczenia wyjazdu zagranicznego należy po powrocie dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej:
1.       Confirmation of Stay - zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzające okres pobytu, zawierające faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia pobytu w instytucji zagranicznej oraz że planowany program studiów / praktyk został zrealizowany.
2.       Transcript of Records (‘Wykaz zaliczeń’) - informacje o zaliczonych przedmiotach, zdanych egzaminach i uzyskanych ocenach w uczelni przyjmującej / informacje o zrealizowanej praktyce wraz z oceną praktyk.
3.       Jeśli były dokonywane zmiany przedmiotów/ programu praktyk podczas pobytu za granicą: zatwierdzony przez wszystkie strony Learning Agreement (During the Mobility) i zatwierdzona przez wszystkie strony nowa Karta Zaliczeń.
4.       Należy wypełnić obowiązkowy raport online.
5.       Należy wypełnić obowiązkowy drugi test OLS online.
Student powinien również obowiązkowo skontaktować się ze swoim Koordynatorem Wydziałowym w celu zaliczenia okresu studiów / praktyki i dokonania wpisów uzyskanych osiągnięć.
Procedura zaliczenia okresu studiów za granicą: tutaj

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito