Orzeł
A A A

Erasmus+

drukuj drukuj

Program Erasmus realizowany przez Komisję Europejską umożliwia różnego rodzaju działania, wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktyki, ułatwia mobilność pracowników uczelni, a także stwarza uczelniom możliwości udziału w międzynarodowych projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Do krajów uczestniczących w programie należą:
•    27 państw członkowskich Unii Europejskiej;
•    państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
•    państwa kandydujące do UE: Turcja, Macedonia Północna


W okresie ponad 25 lat z tego unijnego programu (Erasmus „Uczenie się przez całe życie” LLP – the Lifelong Learning Programme; wcześniej komponent programu Socrates) skorzystało ponad 3 miliony studentów, głównych beneficjentów programu.
Wśród korzyści, jakie studenci czerpią z uczestnictwa w wyjazdach tego typu najczęściej wymieniane są takie, jak zdobywanie wiedzy praktycznej, rozwinięcie umiejętności i motywacji do samodzielnej nauki, poznawanie i doskonalenie znajomości języków obcych, zwiększanie szans na zdobycie dobrego zatrudnienia oraz większą „pewność siebie”, zaradność, tolerancję i otwartość na inne kultury. Program stwarza sposobność zamieszkania po raz pierwszy w obcym kraju, a co dziesiąta osoba znajduje swojego partnera życiowego właśnie w trakcie studiów zagranicznych. Erasmus stał się stylem i sposobem życia. Napisano mnóstwo raportów, analiz i wspomnień opisujących to zjawisko. Stworzono liczne strony i fora internetowe, a także portale służące wymianie informacji o wyjazdach do uczelni zagranicznych. Powstały organizacje i stowarzyszenia, organizowane są zjazdy i konferencje związane bezpośrednio z Erasmusem. Program z roku na rok staje się popularniejszy, bardziej rozpoznawalny i stale wrasta liczba jego beneficjentów.


Krakowska Akademia uczestniczy w programie już od 2003 roku, kiedy to otrzymała Europejską Kartę Erasmusa. Rokrocznie stwarzane są studentom i pracownikom możliwości wyjazdów do partnerskich uczelni zagranicznych, z którymi podpisane zostały umowy o współpracy w ramach programu. Skorzystało już z niego ponad 400 osób (studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych). Uczelnia otrzymuje środki z Komisji Europejskiej w celu dofinansowania wyjazdów, wspierania umiędzynarodowienia studiów, wdrażania Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), organizowania różnorodnych przedsięwzięć promujących współpracę z partnerami z innych krajów itp. Ponadto dzięki współpracy międzynarodowej w ramach Erasmusa przyjeżdżają do Krakowskiej Akademii studenci i wykładowcy zagraniczni, co umożliwia kontakt z międzynarodowym wymiarem kształcenia tym, którzy z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą wyjechać. Erasmus jest programem szczególnym i jego wpływu na miliony obywateli Europy nie można przecenić. W opinii obserwatorów mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, które oddziałuje na wiele obszarów życia społecznego. Młodzież uczestnicząca w realizacji programu w przewidywalnej przyszłości będzie miała wpływ na funkcjonowanie najważniejszych instytucji europejskich i krajowych, a to spowoduje głębokie zmiany kulturowe. Wśród stypendystów Erasmusa rodzi się i utwierdza „tożsamość europejska”.
 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito