Orzeł
A A A

Biuro ds Praktyk Studenckich

drukuj drukuj

Praktyki studenckie stanowią integralną cześć studiów. Celem kształcenia praktycznego jest zaznajomienie studentów z charakterem przyszłego zawodu, wykorzystanie nabytych umiejętności w praktycznym działaniu, zyskanie doświadczenia zawodowego oraz poznanie warunków i klimatu pracy zespołowej. Niemniej ważnym celem jest sprawdzenie zdolności do adaptacji w nowym środowisku, elastyczności zachowań oraz możliwości realizacji własnych planów zawodowych.

 

Pełnomocnikami odpowiedzialnymi za kontakty z instytucjami przyjmującymi na praktykę są:

- Pełnomocnik Rektora d/s praktyk  dr Jowita Świerczyńska  ()
- Zastępca Pełnomocnika Rektora ds. praktyk  mgr Magdalena Pelikan-Krupińska  ()


Za organizację praktyk dla studentów danego wydziału i kontrolę ich przebiegu odpowiadają pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk - Terminy dyżurów i e-maile pełnomocników na stronach wydziałowych

Praktyki na naszej Uczelni są obowiązkowe dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków. Student powinien odbyć praktykę i uzyskać zaliczenie nie później niż do końca ostatniego semestru studiów, przed obroną pracy dyplomowej.

Podstawowe informacje

Czas trwania praktyk:

uzależniony jest od kierunku i trybu studiów (zob. Informacja o wymiarze obowiązkowych praktyk)
• Praktyki mogą być odbywane w systemie tygodniowym , dziennym, godzinowym  lub w systemie mieszanym.
• Praktyki można odbywać w ciągu wakacji, jak również w trakcie roku akademickiego pod warunkiem, że nie kolidują one z harmonogramem zajęć (student nie może zwalniać się z zajęć tłumacząc się koniecznością odbycia praktyk studenckich).

Sposoby organizowania praktyki:
• Możesz skorzystać z oferty praktyk proponowanych przez Uczelnię. Pełna lista miejsc zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń przy pokoju 228 bud. A. Decydując się na to rozwiązanie w trakcie roku akademickiego, musisz być dyspozycyjny przynajmniej 3 dni w tygodniu.
• Możesz samodzielnie poszukać sobie miejsca praktyki, pod warunkiem, że charakter  wykonywanej przez Ciebie pracy będzie zgodny z programem praktyk dla danego kierunku studiów.
• Możesz otrzymać zaliczenie praktyki w całości lub w części, jeśli udokumentujesz doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności gospodarczej, które odpowiada programowi praktyk dla danego kierunku. Na takich samych zasadach możesz otrzymać zaliczenie płatnego stażu, płatnej praktyki, wolontariatu bez względu na to, czy odbywały się one w kraju czy za granicą


Potrzebne dokumenty:
1) praktyka organizowana przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Należy zgłosić się na dyżur Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Rodzaj dokumentów będzie zależał od wnioskowanego przez studenta miejsca praktyk.


2) praktyka organizowana indywidualnie przez studenta – 2 egzemplarze umów i dziennik praktyk
Umowy wydawane są na dyżurze. Po podpisaniu umów przez kierownika przyjmującej jednostki organizacyjnej, należy jeden egzemplarz zwrócić do pełnomocnika i pobrać dziennik praktyk. W dzienniku student uzupełnia datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki, czas pracy, zakres wykonywanych czynności i zadań oraz przyswojonych wiadomości/ umiejętności. Przebieg praktyk poświadcza pieczątką i podpisem kierownik (opiekun praktyki) z ramienia przyjmującej jednostki, w której student odbywał praktykę.


3) Zaliczenie pracy zawodowej (prowadzonej działalności gospodarczej, stażu itp.) jako praktyki zawodowej – zaświadczenie o zatrudnieniu z wyszczególnionym stanowiskiem i okresem zatrudnienia oraz zakres wykonywanych obowiązków. Do wymienionych dokumentów należy dołączyć wypełniony formularz wniosku o zaliczenie pracy / stażu / wolontariatu itp. w poczet praktyk studenckich.

 

Zaliczenie praktyki odbywa się przez dokonanie przez Pełnomocnika wpisu zaliczenia w indeksie na stronie 83.

Pliki do pobrania

formularz_zal_pracy.doc

Formularz dotyczący zaliczenia pracy zawodowej / stażu / praktyki zagranicznej w poczet praktyk studenckich.

formularz_skierowania.doc

Formularz-skierowanie na praktykę organizowaną przez KA

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito