Orzeł
A A A

Wyjazdy pracowników administracyjnych

drukuj drukuj

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy szkoleniowe pracowników w ramach przedłużonej umowy Erasmus+

Wymagane dokumenty można przesyłać do Działu Współpracy Międzynarodowej  do 15 października 2021 r.

Rekrutacja na wyjazdy zagraniczne pracowników w ramach Erasmus+ 2020/2021

Osoby zainteresowane realizacją wyjazdu zagranicznego w roiku akademickim 2020/21 mogą przesyłać wymagane dokumenty do Działu Współpracy Międzynarodowej  do 12 marca 2021 r.”

 

Rekrutacja na wyjazdy - podstawowe informacje

Wyjazdy standardowo trwają od 2 do 5 dni, z wyłączeniem czasu podróży. Osoby zakwalifikowane na wyjazd otrzymują dofinansowanie na wyjazd ze środków programu Erasmus+. Otrzymane stypendium przeznaczone jest na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni/ instytucji przyjmującej (wsparcie indywidualne i podróż).
 
Kryteria kwalifikacyjne obejmują udokumentowaną znajomość języka angielskiego lub innego języka uczelni przyjmującej, uzasadnienie wyjazdu przedstawione przez kandydata w podaniu. Decyzja dotycząca kwalifikacji na wyjazdy zostanie podjęta i ogłoszona przez komisję rekrutacyjną po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją kandydatów.

Wymagane dokumenty

1)  podanie na wyjazd do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+;
2)  dokument Staff Mobility for Training Agreement, określający cel wyjazdu, instytucję, do której planowany jest wyjazd, działania do zrealizowania, przewidywane rezultaty, związek ze strategią uczelni, wpływ zrealizowanego wyjazdu na jednostkę macierzystą i dalszą karierę zawodową - Pobierz
3)  zgłoszenie na wyjazd - Pobierz

Podania rozpatrywane są przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w składzie: Przewodnicząca Komisji prof. nadzw. dr hab. Barbara Stoczewska; przedstawiciele wydziałów, z których wywodzą się kandydaci; Uczelniany Koordynator Programu Erasmus, Sekretarz Komisji – przedstawiciel Działu Współpracy Międzynarodowej; przedstawiciel Samorządu Studenckiego.
Wszelkie pytania dotyczące przedstawionej oferty należy kierować do Działu Współpracy Międzynarodowej.

Finansowanie 2020/2021

Wysokość stypendium jest ustalana zgodnie z zasadami  wykorzystania środków finansowych określonych w umowie zawartej pomiędzy Uczelnią, a Narodowa Agencją Programu Erasmus+ i uzależniona jest od tego, do jakiej grupy krajów docelowych należy kraj, do którego planowany jest wyjazd.

Narodowa Agencja Programu  Erasmus ustaliła następujące stawki dofinansowania pobytu jako wsparcie indywidualne dla pracowników (ryczał na koszty utrzymania) obowiązujące w roku akademickim 2020/2021:

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium w euro przy wyjazdach trwających do 14 dni

Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

180

Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

140

Stypendium przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej. Stypendium jest przyznawane na wyjazdy dla nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (w wymiarze co najmniej 8 godzin zajęć) lub/ i rozwój kompetencji dydaktycznych/umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania oraz na wyjazdy dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w  celach szkoleniowych. Pobyt powinien trwać od 2 do 5 dni roboczych. Dni podróży nie są dofinansowane.

Pracownikowi zostanie przyznany dodatkowy ryczałt na pokrycie kosztów podróży, którego wysokość uzależniona jest od odległości, jaką pracownik musi pokonać od miejsca rozpoczęcia podróży (siedziba Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego) do siedziby instytucji przyjmującej, a który obliczany jest przy użyciu kalkulatora opracowanego przez Komisję Europejską zgodnie, z którym:

  1. przy odległości od 10 do 99 km kwota ryczałtu wynosi 20 EUR.
  2. przy odległości od 100 do 499 km kwota ryczałtu wynosi 180 EUR.
  3.  przy odległości od 500 do 1999 km kwota ryczałtu wynosi 275 EUR.
  4. przy odległości od 2000 do 2999 km kwota ryczałtu wynosi 360 EUR.
  5. przy odległości od 3000 do 3999 km kwota ryczałtu wynosi 530 EUR.
  6. przy odległości od 4000 do 7999 km kwota ryczałtu wynosi 820 EUR
  7. przy odległości od 8000 km lub więcej kwota ryczałtu wynosi 1500 EUR

Rozliczenie wyjazdu po powrocie

Podstawą rozliczenia wyjazdu oraz określenia rzeczywistego czasu trwania stypendium jest potwierdzenie pobytu wydane przez instytucję przyjmującą. Po powrocie z uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej pracownik jest  zobowiązany do  rozliczenia otrzymanego stypendium zgodnie z zasadami określonymi w umowie podpisanej przed wyjazdem z Uczelnią. Rozliczenie obejmuje dostarczenie przez pracownika wymaganych umową dokumentów oraz wypełnienie obowiązkowej ankiety online.

Potwierdzenie pobytu pobierz druk

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito