Orzeł
A A A

Koordynatorzy

drukuj drukuj

Koordynator uczelniany

Jest nim pracownik administracyjny upoważniony przez Rektora do prowadzenia programu w skali całej uczelni. Zadania koordynatora uczelnianego programu Erasmus w Krakowskiej Akademii obejmują szeroką gamę działań wykonywanych:

W uczelni: informowanie społeczności akademickiej (studenci, nauczyciele, pracownicy administracji, władze) o programie oraz możliwościach i zasadach udziału w nim; prowadzenie korespondencji (m.in. uczelnie partnerskie, Agencja Narodowa, Komisja Europejska, beneficjenci); przygotowanie, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji (dokumenty zatwierdzane przez władze, umowy z partnerami, umowy i inne akta z Narodowej Agencji i Komisji Europejskiej, dokumentacja stypendystów); redagowanie materiałów informacyjnych w języku polskim i angielskim (publikacje, strona www); organizacja rekrutacji i przygotowanie stypendystów do wyjazdu; współpraca z jednostkami organizacyjnymi (jednostki dydaktyczne, księgowość, dziekanat, biuro karier) i stowarzyszeniami studentów; „lobbying” oraz pozyskiwanie dofinansowania do stypendiów i innych realizowanych w ramach Programu Erasmus prac;
We współpracy z uczelniami partnerskimi: przygotowywanie i przekazywanie dokumentów (umowy dwustronne, wnioski zgłoszeniowe stypendystów, porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement), wykazy zaliczeń (Transcript of Records), zaświadczenia o czasie pobytu i liczbie przeprowadzonych zajęć dydaktycznych); monitorowanie wymiany; gromadzenie informacji; wzajemne promowanie się uczelni;
We współpracy z Narodową Agencją Programu Erasmus: opracowywanie i przekazywanie dokumentów dotyczących realizacji Programu (wnioski o fundusze na działania zdecentralizowane, ankiety tematyczne, sprawozdania, raporty, dokumentacja indywidualnych stypendystów, umowy dwustronne itp.); udział w spotkaniach informacyjnych, konferencjach i warsztatach; uczestnictwo w wizytach monitoringowych, audytach itp.;
We współpracy z Komisją Europejską: opracowywanie dokumentów (wniosek o Kartę Uczelni Erasmusa, ankiety itp.); udział w pracach monitorująco-kontrolnych, wynikających z nadania Karty Erasmusa oraz w inicjatywach oceniających funkcjonowanie Programu.

Koordynator wydziałowy

Osoba pełniąca funkcję Koordynatora wydziałowego ds. współpracy międzynarodowej jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym upoważnionym przez dziekana do prowadzenia spraw związanych z realizacją działań o charakterze międzynarodowym w ramach danego wydziału. Jednym z takich zadań jest realizacja programu Erasmus we współpracy z Koordynatorem uczelnianym.

Koordynator wydziałowy informuje władze, pracowników i studentów wydziału o celach, możliwościach i zasadach organizacyjnych programu Erasmus. Bierze udział w procedurze kwalifikacji studentów na stypendia, pomaga sporządzić Kartę Zaliczeń i Porozumienie o Programie Studiów (Learning Agreement – LA) odbywanych w uczelni partnerskiej, zatwierdza, w porozumieniu z dziekanem, program studiów oraz wykaz przedmiotów zaliczonych w uczelni partnerskiej, by student mógł uzyskać zaliczenie okresu studiów odbytych za granicą w uczelni macierzystej. Koordynatorzy przyjmują studentów podczas dyżurów. Aktualne terminy dyżurów dostępne są w dziekanatach.

Koordynatorzy

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Banasik (prawo i administracja)
kbanasik@afm.edu.pl
dr Anna Paterek (stosunki międzynarodowe)
anpaterek@gazeta.pl

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
prof. nadzw. dr hab. Marta Majorek
mmajorek@afm.edu.pl
dr Anna Frątczak
afratczak@afm.edu.pl

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
mgr Katarzyna Wójcik-Pyrć
k.i.wojcik@gmail.com

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych
dr Barbara Stec
bara.stec@gmail.com

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
prof. nadzw. dr hab. Monika Ostrowska
m.ostrowska@onet.pl

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
dr Anna Mokrzycka
annamokrzyckapost@gmail.com

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito