Orzeł
A A A

Subwencja MNiSW na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego

drukuj drukuj

Finansowanie działalności statutowej obejmuje:

Dotację bazową związaną z utrzymaniem potencjału badawczego jednostki naukowej,
w tym:
a) Działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych,
b) Utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów,
c) Koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej, z zastrzeżeniem ust. 3,
d) Zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją zadań, o których mowa w lit. a, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej,
e) Współpracę naukową krajową i zagraniczną niezbędną do realizacji zadań, o których mowa w lit. a,
f) Działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki, dotycząca zadań określonych w art. 25 ust. 1,
oraz
1) Koszty restrukturyzacji jednostek naukowych w zakresie zadań określonych w lit. a, c-e;
2) Utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej, a w zakresie infrastruktury informatycznej nauki - również w uczelni;
3) Działalność jednostek naukowych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym;
4) Działalność jednostek naukowych, uczelni lub innych uprawnionych podmiotów związaną z utrzymaniem i poszerzeniem naukowych baz danych, w tym funkcjonowaniem i utrzymaniem Wirtualnej Biblioteki Nauki - systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz publikacji naukowych.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki
(Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dz.U. nr 96, poz. 615)
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito