Orzeł
A A A

Badania naukowe

drukuj drukuj

Informacje Działu Badań Naukowych i Rozwoju:

W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na 6 wydziałach prowadzone są badania w ramach następnych dziedzin nauki: nauki humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, prawne, matematyczne, techniczne, medyczne, nauki o Ziemi, nauki o kulturze fizycznej, nauki chemiczne, sztuki plastyczne. 

Badania finansowane są głównie ze środków budżetu państwa, przeznaczonych na naukę: na działalność statutową oraz w ramach projektów badawczych finansowancyh przez Narodowe Centrum Nauki.

Efektem działalności naukowo – badawczej są publikacje o charakterze monograficznym, jak też artykuły w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Kadra naukowa bierze również czynny udział w konferencjach i sympozjach, tak krajowych jak i zagranicznych, co owocuje licznymi referatami. Działalność zawodowa artystów, polegająca na tworzeniu i realizowaniu projektów architektonicznych znaczących dla kultury i gospodarki, zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia.
 

Projekt BIHSENA

Łączenie innowacji, zdrowia i społeczeństw: budowanie potencjału w obszarze szkolnictwa wyższego w regionie Europy Wschodniej

Projekt BIHSENA jest odpowiedzią na brak możliwości kształcenia w zakresie interdyscyplinarnych aspektów nauk o zdrowiu i innowacji w naukach medycznych w dwóch sąsiadujących krajach, tj. w Rosji i na Ukrainie. Projekt ma na celu tworzenie pomostu pomiędzy naukami medycznymi i społecznymi, światem nauki i biznesu, jak również między społecznościami lokalnymi i międzynarodowymi.

Członkowie konsorcjum będą współpracować w celu opracowania i aktualizacji programów nauczania, takich jak „Innowacje dla zdrowia " (Rosja) czy „Zarządzanie w ochronie zdrowia” (Ukraina).
Partnerstwo siedmiu uniwersytetów zakłada także opracowanie nowych kursów online, prowadzonych wspólnie przez członków konsorcjum. Pierwszy z nich będzie poświęcony  umiejętnościom łączenia perspektyw medycznych i społecznych w naukach o zdrowiu, drugi zaś zarządzaniu w ochronie zdrowia i przykładom z krajów postkomunistycznych. Z kursów prowadzonych w trybie online będą mogli korzystać także studenci KAAFM.

Wykładowcy z krajów partnerskich zostaną przeszkoleni w dziedzinie nauczania problemowego i wykorzystania technologii ICT w prowadzeniu kształcenia skoncentrowanego na studencie.

Zespół projektowy zorganizuje również cztery otwarte spotkania dotyczące tematyki zdrowia, medycyny i społeczeństwa. Wydarzenia te zgromadzą naukowców i praktyków z różnych dyscyplin i dziedzin, a także przyczynią się do podtrzymywania dialogu i współpracy na rzecz efektywnych rozwiązań w zakresie zdrowia publicznego.

Więcej na temat projektu BIHSENA można dowiedzieć się ze strony https://bihsena.mumc.maastrichtuniversity.nl/bridging-innovations-health-and-societies-1
 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito