Orzeł
A A A

Badania naukowe

drukuj drukuj

I. Główne dyscypliny naukowe uprawiane w Krakowskiej Akademii to: architektura i urbanistyka, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, pedagogika, psychologia, nauki prawne, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki o bezpieczeństwie.

1. Architektura i urbanistyka. Kierunki pracy naukowej mają charakter badań ściśle teoretycznych oraz refleksji powiązanych z aktywnością zawodową, dotyczą zarówno architektury dawnej jak i współczesnej. Do najważniejszych należy zaliczyć badania nad współczesną architekturą krajów azjatyckich w kontekście ich relacji z kulturą europejską; problematyką bezpieczeństwa w architekturze i urbanistyce; architekturą obiektów kultury - muzeów, sal koncertowych; architekturą średniowiecza - polską architekturą romańską i gotycką; wpływem technologii informacji na struktury programowo-przestrzenne współczesnych miast i psychikę człowieka; współczesną architekturą o charakterze ikonicznym, tworzoną przez najbardziej uznane i rozpoznawalne osobowości w świecie architektury;  architekturą terminali pasażerskich i urbanistyką zespołów zabudowy okołolotniskowej.

2. Nauki medyczne. Projekty badań naukowych w dziedzinie nauki medyczne oparte są o ścisłą współpracę z dziedzinami klinicznymi i podstawowymi takimi jak np. genetyka, biochemia, anatomia i biofizyka. W współpracy z Mayo Clinic realizowane są badania genetycznego podłoża choroby Parkinsona i  dystonii ogniskowej. Prowadzone są także badania analizy zaburzeń ruchowych oraz zaburzeń snu w chorobach  neurozwyrodnieniowych mózgu  z  użyciem obiektywnym metod oceny. W współpracy z UJ i WUM realizowane są projekty oceny przyczyn genetycznych  niepłodności w dotyczące spermatogenezy oraz genetycznej predyspozycji do zaburzeń statyki miednicy mniejszej w oparciu o sekwencjonowanie całego eksomu. Opracowywane są nowe i bezpieczne techniki operacyjne w ortopedii, chirurgii urazowej narządu ruchu oraz medycynie sportowej, których wyniki są publikowane w czasopismach American Journal of Sports Medicine, Arthroscopy, Clinical Anatomy. Prowadzony jest projekt dotyczący oznaczania  markerów przebudowy tkanki łącznej podczas terapii pozaustrojową radialną falą uderzeniową oraz protokoły zastosowania EMG i akcelarometrii w diagnostyce ortopedycznej.  W ramach projektów naukowych oceniana jest  skuteczności analgezji u chorych po wybranych zabiegach oraz dokonuje się  identyfikacji czynników determinujących natężenie bólu.  W badaniu prospektywnym, randomizowanym  porównywany jest efekt pomostowanie aortalno wieńcowe względem angioplastyki wieńcowej u chorych z zaawansowaną chorobą wieńcową i ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST . Opracowywany jest nowy model aterosklerozy u świni domowej  w oparciu o lokalne podawanie cholesterolu z długo uwalniających mikrosfer. W ramach projektów badany jest  wpływ zanieczyszczeń powietrza na poziom markerów procesów zapalnych we krwi mieszkańców polskich miast oraz  dokonywana jest  analiza farmako-ekonomiczna zakażeń Clostridium difficile.

3. Nauki o zdrowiu. Najważniejsze kierunki badań naukowych to: Prawo do ochrony zdrowia, szczególnie w kontekście rosnącej populacji osób starszych  i dostępności w tej grupie do świadczeń rehabilitacji i profilaktyki skutków starzenia. Wpływ wczesnej kompleksowej rehabilitacji (prewencyjnej)  na procesy starzenia się organizmu w kontekście dostępności i powszechności tych świadczeń. Elektroniczny rekord zdrowotny w polskim systemie opieki zdrowotnej. Chmury obliczeniowe i technologia block chain w medycznych systemach informacyjnych. Przygotowanie programów dotyczących analizy żywienia w różnych grupach wiekowych. Oceny żywienia w chorobach metabolicznych dietozależnych .Oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia w mukowiscydozie. Bezpieczeństwo i efektywność działania składników kosmetyków, analiza dowodów naukowych  potwierdzających skuteczność jak i bezpieczeństwo zarówno nowoczesnych technologii jak i znanych metod wykorzystywanych zarówno w kosmetologii jak i medycynie naturalnej. Ocena jakości życia osób niepełnosprawnych ruchowo oraz ich uczestnictwa w kulturze fizycznej – poprzez rehabilitację, rekreację, sport i turystykę. Wpływ terapii wibracyjnej na: funkcjonalność ścian tętnic udowych, modulację ciśnienia tętniczego, wyniki leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, stabilność posturalną osób ze stwardnieniem rozsianym. Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych wśród biorców narządów unaczynionych – występowanie zjawiska i jego przyczyny. Zachowania zdrowotne i jakość życia pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi. Poczucie koherencji a jakość życia pacjentów po przeszczepieniu serca. Analiza postaw i motywacji w decyzjach o zgodzie oraz odmowie zgody na donację narządów. Jakość opieki pielęgniarskiej. Profilaktyka i leczenie bólu.

4. Pedagogika. Badania naukowe poświęcone są: w dziedzinie edukacji szkolnej i pozaszkolnej: zjawisku ciszy w edukacji szkolnej i życiu rodzinnym; w dydaktyce: doskonaleniu umiejętności dydaktycznych nauczyciela rozwijających kreatywność ucznia, zwiększania jakości interakcji dydaktycznych, pracy metodami poszukującymi i korzyści tych działań dydaktycznych dla ucznia i dla nauczyciela; kształtowaniu umiejętności życiowych dzieci w młodszym wieku szkolnym na podstawie innowacyjnych metod dydaktycznych – wzorce międzynarodowe - (model „Nauka-Sztuka-Edukacja”); modelowaniu postaw dzieci i młodzieży/ programy profilaktyczne; zastosowaniu alternatywnych metod stymulowania twórczej aktywności dzieci w wychowaniu przedszkolnym; edukacji poprzez sztukę (muzyka, plastyka); problematyce czasu wolnego w działalności placówek wychowania pozaszkolnego w Polsce; badania poświęcone nauczycielom  (motywom i ocenie trafności  wyboru zawodu,  ich warunków pracy, doświadczania stresu i radzenie sobie z nim w pracy, wypalenia zawodowego, jak też oczekiwanego i otrzymywanego wsparcia; zagadnieniu samokształtowania się nauczycieli i innych grup praktyków pedagogicznych, kulturowych czynników związanych z tym procesem; uczciwości akademickiej polskich studentów oraz studentów w innych krajach – porównanie podejścia studentów do zagadnienia oszukiwania na testach i egzaminach, zdalnego nauczania języków obcych na wszystkich etapach kształcenia; historii myśli pedagogicznej XIX i XX wieku, historii oświaty i wychowania. W pedagogice resocjalizacyjnej: społecznym i rodzinnym uwarunkowaniom procesu edukacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska wykluczenia; doskonaleniu praktyki profilaktyczno-resocjalizacyjnej w ramach rodzinnej kurateli sądowej; weryfikacji efektywności procesu resocjalizacji nieletnich w systemie instytucjonalnym a w szczególności wdrażania autorskiej podstawy programowej oraz arkusza diagnostycznego zmian adaptacyjnych dla wychowanków  młodzieżowych ośrodków wychowawczych. W edukacji medialnej: relacjom międzypokoleniowym w kontekście nowych technologii, zależności jakie zachodzą w między kreatywnością dzieci a ich korzystaniem z nowych technologii, integracyjnym potencjałem internetu w kontekście niepełnosprawności a zwłaszcza osób z dysfunkcjami słuchu.

 

5. Psychologia. Aktywność naukowo szerokie spektrum zagadnień od problematyki neuropsychologicznej poczynając a na badaniach międzykulturowych kończąc. Prowadzone są cieszące się zainteresowaniem niemal całego świata medycznego prace nad neuropsychologicznymi mechanizmami zaburzeń zachowania. W podobnym nurcie podejmowana jest tematyka neurorehabilitacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ujęciu  rozwojowym. Kliniczne wątki, a zwłaszcza tematyka kryzysów i traumy w powiązaniu z zaburzeniami osobowości, podejmowane są  w połączeniu z szeroko rozwijaną tematyką wypalenia zawodowego i stresu. Odmienny nurt obejmuje badania nad psychologią relacji społecznych takich jak analiza  skuteczności w działaniach, wartości i poczucia sensu życia,  zdrowia i patologii seksualnych, empatii i inteligencji emocjonalnej, a także kulturowych kontekstów zachowania. W ujęciu łącznym obszary badawcze można określić jako poszukiwania psychologicznych i neuropsychologicznych  a także społecznych uwarunkowań utrudniających pozytywne funkcjonowanie człowieka.

6. Nauki prawne. W zakresie historii prawa prowadzone są badania na temat federalizmu w Polsce i Europie w czasach nowożytnych oraz z historii administracji i myśli administracyjnej. w zakresie teorii i filozofii prawa: teoria legislacji, etyki zawodów prawniczych, teoria umów wzajemnych, a także współczesna interpretacja teorii Leona Petrażyckiego. W zakresie kryminalistyki, kryminologii i nauk o policji: problematyka detekcji kłamstwa (tak instrumentalna, jak i nieinstrumentalna), rola biegłych w procesie karnym, teorie kryminologiczne, literatura piękna a kryminologia, służby policyjne i specjalne. Historia kryminologii i historia nauk sądowych, historia służb specjalnych w Polsce. W zakresie prawa karnego:  międzynarodowe prawo karne, prawo wykroczeń; W zakresie prawa gospodarczego : publiczne i prywatne prawo gospodarcze, prawo bankowe, prawo energetyczne; Prawo konkurencji; Zagadnienia prawa pracy; W zakresie prawa cywilnego: prawo spadkowe i międzynarodowe prawo spadkowe, prawa konsumentów, ochrona własności intelektualnej, wpływ nowych technologii na prawo; W zakresie prawa finansowego: finanse jednostek samorządu terytorialnego, daniny publiczne (podatki i opłaty); W zakresie prawa międzynarodowego publicznego: źródła prawa międzynarodowego, międzynarodowe prawo żywnościowe, prawa człowieka, stosunek prawa unijnego do prawa krajowego; W zakresie prawa europejskiego: prawo unijne a prawo krajowe, orzecznictwo ETS UE.

 

7. Nauki o polityce i administracji. Badania obejmują doktryny polityczne i prawne, stronnictwa i partie polityczne II RP; w zakresie stosunków międzynarodowych: problematykę niemcoznawcza, problematykę bezpieczeństwa międzynarodowego; w zakresie handlu zagranicznego: ekonomię międzynarodową, międzynarodową politykę handlową, integrację gospodarczą, funkcjonowanie rynków; społeczne i kulturowe uwarunkowania zjawisk politycznych; edukację praw człowieka w kontekście współczesnej polityki antydyskryminacyjnej.

 

8. Nauki o zarządzaniu i jakości. Kierunki badań obejmują następujące obszary badawcze: koncepcje zarządzania i modele biznesu; zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji; bezpieczeństwo w zarządzaniu publicznym i zarządzaniu organizacjami komercyjnymi; koncepcja odpowiedzialnego biznesu, rola czynnika ekologicznego; narzędzia menadżerskie w zarządzaniu firmą; wsparcie procesów podejmowania decyzji, wykorzystanie metod ilościowych; współczesne podejście do procesów pracy; problematyka wynagrodzeń, głównie analiza godziwości opłacania  kapitału ludzkiego; odpowiedzialna przedsiębiorczość i innowacyjność organizacji; badania elastyczności technologicznej przedsiębiorstw; badania związku pomiędzy otoczeniem celnym a konkurencyjnością przedsiębiorstw; informatyczne wsparcie procesów uczenia się organizacji oraz e-learning w organizacjach edukacyjnych; projekty informatyczne wspomagające zarządzanie w organizacji; wpływ instrumentów giełdowych na strategiczne  zachowania firm; zadania zmieniających się zachowań klientów w tworzeniu strategii marketingowych przedsiębiorstw i instytucji finansowych; badania ruchu turystycznego w Krakowie oraz Małopolsce; metody i narzędzia weryfikacji wiarygodności danych źródłowych.

9. Ekonomia i finanse. Kierunki badań obejmują takie obszary badawcze jak ekonomia międzynarodowa, a w szczególności międzynarodowa polityka handlowa, międzynarodowa polityka celna i jej kierunki oraz instrumenty; wielostronny system handlu,  procesy integracji gospodarczej, finanse przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, innowacje i inwestycje w gospodarce, rynki finansowe, polityka finansowa, analiza i transfer ryzyka finansowego, analiza wzrostu, rozwoju i wahań koniunkturalnych gospodarki i jej sektorów, funkcjonowanie rynków.

10.  Nauki o bezpieczeństwie. Tematyka prac badawczych dotyczy: bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w zmieniających się obszarach współczesnej rzeczywistości; systemu społecznego przygotowania na rzecz obronności w zakresie bezpieczeństwa; efektywności bezpieczeństwa struktur i procedur zarządzania kryzysowego; przygotowania kadr dla potrzeb służb mundurowych, a także kadr dla edukacji w obszarze bezpieczeństwa na różnych poziomach kształcenia;  nauk o bezpieczeństwie – doświadczenia, stan obecny, potrzeby i perspektywy; organizacji paramilitarnych jako elementu systemu bezpieczeństwa narodowego;  zjawiska stresu i wypalenia zawodowego wśród nauczycieli przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa oraz służb mundurowych.

 

II. Finansowanie badań naukowych.

Realizacja projektów badawczych pracowników Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego opiera się na środkach pochodzących z 3 źródeł: pozyskanych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz innych źródeł zewnętrznych; przekazanych w ramach subwencji MNiSW; oraz pochodzących z Funduszu Badań Naukowych Uczelni (FBNU). Istotne miejsce przypada w udziale środkom pozyskanym w ramach konkursów NCN (grantów). Stanowią one 35,2% ogółu środków pozyskanych na badania. Uczelnia pozyskuje także środki finansowe z programu na "Krakowskie Konferencje Naukowe"  (dysponentem środków jest PAU). Ważnym źródłem finansowania badań naukowych są środki przeznaczone na utrzymanie potencjału badawczego. W powyższej grupie charakterystyczny był systematyczny wzrost środków, który najwyższą dynamikę odnotował w latach 2011-2019. Było to następstwem korzystnej, pierwszej kategoryzacji jednostek Uczelni (Wydziałów), która spowodowała ponad 400,0%-owy wzrost średniej wysokości środków na indywidualne projekty. Także środki przekazane na działalność badawczą z FBNU odgrywają ważną rolę w zakresie wsparcia pracy pracowników Uczelni w zakresie finansowania ich czynnego udziału w międzynarodowych i krajowych konferencjach oraz pokrycia kosztów wydania artykułów oraz opracowań o charakterze monograficznym.

 

III. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych.

1. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów decyzją z dnia 28 października 2019 r. przyznała Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

2. 30 maja 2016 r.  - nadanie Wydziałowi Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

3. 17 grudnia 2007 r.- przyznanie Wydziałowi Stosunków Międzynarodowych uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce ( wg. nowej klasyfikacji doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji)

4. 27 października 2008 r.- przyznanie Wydziałowi Prawa i Administracji uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo ( wg. nowej klasyfikacji doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne)

 

Konstytucja dla nauki

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r.w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

 

 

 


 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito