Orzeł
A A A

Zarządzanie BHP - organizacja i dydaktyka szkoleń

drukuj drukuj

Studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - organizacja i dydaktyka szkoleń są adresowane do osób chcących zdobyć niezbędne kompetencje do wykonywania zawodu związanego z pracą w służbie BHP na stanowisku starszego inspektora BHP, do właścicieli i zarządzających firmami, którzy z mocy prawa odpowiadają za bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz osób chcących nabyć przygotowanie dydaktyczne uprawniające do prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program studiów spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., §1 ust. 3 rozporządzenia, w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 246 , poz. 2468) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r. poz. 184) i daje absolwentom uprawnienia do pracy na stanowisku inspektora BHP oraz do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania BHP i zaświadczenie o przygotowaniu dydaktycznym uprawniającym do prowadzenia szkoleń z BHP w zakładzie pracy.

Cel główny i cele szczegółowe studiów:

Celem głównym studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - organizacja i dydaktyka szkoleń, jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, szczególnie w zakresie:

 • analizy i oceny zagrożeń czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi występującymi w środowisku pracy, oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami oraz wdrażania działań korekcyjnych kontrolujących poziom ryzyka;
 • bieżącego monitorowania stanu BHP oraz przestrzegania zasad i przepisów;
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
 • eliminacji i/lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia;
 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych;
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz propagowania wiedzy o BHP.

 

Cele szczegółowe zapewniające osiągnięcie celu głównego to:

 • wyposażenie absolwentów w podstawową wiedzę dotyczącą ustaw, przepisów oraz norm krajowych i unijnych z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ich interpretowania oraz stosowania w praktyce;
 • zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem znormalizowanego systemu zarządzania BHP, zgodnie z normami serii PN-N 18000 oraz przedsięwzięciami związanymi z analizą i oceną ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami środowiska pracy oraz wskazanie na potrzebę doskonalenia jakości systemowego zarządzania BHP;
 • rozwijanie i upraktycznienie wiedzy z zakresu ergonomii fizjologii pracy w aspekcie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • zapoznanie z zasadami organizacji stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • przekazanie interdyscyplinarnego zasobu wiedzy o czynnikach zagrażających, szkodliwych i uciążliwych oddziałujących w środowisku pracy oraz o zasadach ich prewencji i profilaktyki;
 • rozwinięcie i ugruntowanie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu służby bhp w zakładzie pracy;
 • zapoznanie z zasadami monitorowania stanu BHP oraz organizowania i przeprowadzenia wewnętrznego audytu BHP związanego z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • usprawnienie umiejętności opracowania procedur postępowania na wypadek szczególnego zagrożenia i awarii, w tym przyswojenie procedur udzielania pomocy przedmedycznej;
 • zapoznanie i upraktycznienie wiedzy dotyczącej środków ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowanych podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • przekazanie, rozwinięcie i upraktycznienie wiedzy dydaktycznej i wyrobienie umiejętności dydaktycznych pozwalające zorganizować i przeprowadzić szkolenie w zakresie BHP oraz efektywnie komunikować się w celu wyjaśniania istoty zagrożeń w środowisku pracy;
 • ukształtowanie metodycznych umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów BHP oraz pisarskiego opracowania ich wyników.

 

Program studiów:

 • Prawna ochrona pracy w Polsce. Prawo bezpieczeństwa i ochrony pracy 15 h
 • Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 18 h
 • Ergonomia i fizjologia w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 12 h
 • Identyfikacja, prewencja i profilaktyka niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników w środowisku pracy 30 h
 • Wymagania techniczne bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach, pomieszczeniach i na stanowiskach pracy, eliminowanie zagrożeń 15 h
 • BHP- zagrożenia i ich eliminowanie w systemach logistycznych 10h
 • Wypadki w pracy i choroby zawodowe, prewencja wypadków i profilaktyka zdrowotna 25 h
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ochrona środowiska naturalnego 10 h
 • Przedsiębiorczość i kompetencje interpersonalne pracowników służb BHP 10 h
 • Zadania i metody pracy służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Monitoring i audyt bhp 10 h
 • Zbiorowe i indywidualne środki ochrony przed zagrożeniami 10 h
 • Organizacja szkolenia. Metodyka i dydaktyka edukacji dla bhp 25h
 • Seminarium dyplomowe 10h

Egzamin końcowy wraz z obroną pracy końcowej

Razem 200 godz.
Cena za studia: 3500 zł
Kierownik merytoryczny prof. nazw. dr hab. Janusz Ziarko

Rejestracja on-line

Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C 219

czynne: wtorek-piątek 8.30-15.30

tel. 12 257 05 00, 12 252 45 46

Strona Centrum

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito