Orzeł
A A A

Wykorzystanie metod śledczych w audycie i kontroli

drukuj drukuj

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych tematyką prowadzenia audytów śledczych, w szczególności pracowników komórek kontroli i audytu oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo tym obszarem audytu w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej. Studia są również pomocne dla osób przygotowujących się do uzyskania certyfikatu CFE (Certified Fraud Examiner).

Forma prowadzenia zajęć: Wykłady teoretyczne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, studia przypadku, dyskusje grupowe, testy, warsztaty.

Zjazdy: sobotnio-niedzielne, 2 razy w miesiącu

Zasady realizacji studiów: Słuchacze studiów podyplomowych będą odbywać zajęcia z doświadczoną kadrą pracowników akademickich oraz praktyków w zakresie analizy informacji i planowania w obszarze zarządzania bezpieczeństwem. W związku z tym zajęcia w jak największej mierze będą miały charakter praktyczny, przygotowując słuchaczy do samodzielnej realizacji takich zadań oraz dalszego pogłębiania wiedzy we własnym zakresie. Przedmioty o charakterze teoretycznym prowadzone będą z wykorzystaniem ćwiczeń i wykładów interaktywnych oraz seminariów, które będą umożliwiały jak największy udział słuchacza w zajęciach, a tym samym przyswojenie jak największej ilości wiedzy i umiejętności.

 • Wprowadzenie teoretyczne: forma – wykład ilustrowany przykładami.
 • Konwersatoria – zajęcia oparte o dialog pomiędzy prowadzącym i słuchaczem w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania możliwości tworzonych przez taką interakcję.
 • Zajęcia w dużej mierze o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach odpowiadających wymogom stawianym przez kierunki łączące treści praktyczne teoretyczne.
 • Studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, spraw i stosowanych w nich metod i technik, także operacyjnych.
 • Symulacja lub projekt: rozwiązanie rozbudowanego zadania, przygotowanie rozbudowanego projektu; praca w grupach pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów pod nadzorem wykładowcy; forma – warsztaty w trakcie zajęć lub praca domowa sprawdzana i zwracana z uwagami przez wykładowcę.

Cele studiów:

Przygotowanie słuchaczy do pracy i prowadzenia audytu śledczego przy wykorzystaniu narzędzi analizy śledczej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Udział w studiach zapewni zdobycie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia audytu śledczego poprzez:

 • Usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli i audytu w organizacji,
 • Kształtowanie umiejętności planowania i doboru właściwych metod i narzędzi prowadzenia audytu śledczego,
 • Pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania wyników audytu śledczego,
 • Wejście w nowy wymiar pozyskiwania oraz analizy informacji z wykorzystaniem narzędzia tzw. analizy śledczej.

 

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • Metodologii analizy śledczej wykorzystywanej przez organy ścigania
 • Wykorzystania otwartych źródeł informacji
 • Analizy ryzyka
 • Analizy decyzyjnej

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

2. Certyfikat Audytora Śledczego II Stopnia PIKW

3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów  Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW

    http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html

4. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym  z uzyskaną specjalizacją.

   / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html  /

Prowadzący:

Certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy, funkcjonariusze organów ścigania, biegli ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych, specjaliści od taktyki i technik prowadzenia rozmów i przesłuchań oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni.

Studia prowadzone są przy współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.

www.pikw.pl

Lista przedmiotów:

 • Metody śledcze przydatne w audycie i kontroli („audyt śledczy”)  
 • Przestępstwo gospodarcze i jego sprawca – aspekty prawno-karne i kryminologiczne
 • Zapobieganie nadużyciom w organizacji. Modele systemów „antyfraudowych”
 • Informacja w procesie audytu śledczego i jej analiza
 • Badania poligraficzne jako wsparcie audytu
 • Wywiad jako metoda pozyskiwania informacji
 • Analiza kryminalna (śledcza)
 • Audyt śledczy – modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwie i instytucjach
 • Audyt śledczy w praktyce
 • Konsultacje do projektu

Liczba godzin ogółem: 190 (2 semestry)

Cena za całość: 5 200 zł

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito