Orzeł
A A A

Studia kwalifikacyjne w zakresie wspomagania rozwoju małych dzieci oraz wczesnej interwencji

drukuj drukuj

Cele studiów w zakresie wiedzy:

 • przyswojenie wiedzy o prawidłowościach przebiegu psychoruchowego rozwoju dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa jako podstawy do  rozpoznawania symptomów rozwoju atypowego, opóźnionego i zaburzonego,
 • przedstawienie aktualnego stanu wiedzy z zakresu psychopatologii rozwoju dzieci, konieczności dostrzegania i analizowania izolowanych symptomów na tle syndromów zaburzeń klinicznych ujętych w systemach klasyfikacji zaburzeń zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • wyposażenie słuchaczy we wiedzę z zakresu promocji zdrowia i kształtowanie postawy sprzyjającej psychoprofilaktyce,
 • prezentacja zagadnień prawnych, organizacyjnych i praktyki wspomagania rozwoju małych dzieci w kontekście instytucjonalnym,
 • prezentacja i krytyczna analiza programów wspomagania rozwoju dzieci z opóźnieniami i dysfunkcjami rozwojowymi ze względu na bieżącą wiedzę z podstaw genetyki, neurofizjologii, neurologopedii, psychiatrii dziecięcej, psychologii klinicznej i innych dyscyplin naukowych będących podstawą oferty publicznej i praktyki społecznej

 

Cele studiów w zakresie umiejętności i postaw:

 • wyposażenie słuchaczy w umiejętność oceny osiągnięć rozwojowych oraz czynników ryzyka rozwojowego  na podstawie norm rozwojowych i wskaźników behawioralnych,
 • wprowadzenie do technik radzenia sobie ze stresem w aspekcie efektywnych i nieefektywnych sposobów radzenia sobie z chorobą w rodzinach dzieci o atypowym rozwoju i zagrożonych  niepełnosprawnością z elementami pedagogizacji rodziców,
 • kształtowanie postawy etycznej wobec problemów rodzin  z dziećmi z dysfunkcjami zdrowia fizycznego i psychicznego, 
 • wyposażenie słuchaczy w umiejętność konstruowania programów stymulujących neuropsychiczny, psychoruchowy i psychospołeczny rozwój małych dzieci ze względu na cztery poziomy oddziaływania (stymulacja podtrzymująca, facylitująca, indukująca i kanalizująca oczekiwane zmiany  w rozwoju psych),
 • praktyczne zapoznanie słuchaczy z zasadami i metodami prowadzenia procesu wczesnej interwencji oraz  wyposażenie słuchaczy w umiejętność nawiązania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego.

 

Lista przedmiotów:

 • Fizjologia i patofizjologia mózgu z elementami genetyki medycznej
 • Elementy psychiatrii dziecięcej
 • Opieka neonatologiczna  i pediatryczna w okresie wczesnego dzieciństwa
 • Norma i patologia w rozwoju mowy dziecka
 • Podstawy logopedii. Elementy wczesnej diagnozy i terapii logopedycznej
 • Diagnoza i terapia mowy według koncepcji neurofizjologicznych
 • Przebieg, uwarunkowania i czynniki ryzyka rozwojowego okresu prenatalnego
 • Rozwój somatyczny i  psychoruchowy dzieci do lat 3
 • Psychopatologia rozwoju psychicznego i psychoruchowego dziecka od 0 do 3 r.ż
 • Przegląd metod oceny rozwoju psychoruchowego i diagnozy funkcjonalnej różnych sfer rozwoju psychoruchowego dzieci od 0 do 3 roku życia
 • Psychologiczne aspekty przebiegu współpracy i procesu wspierania rodzin uczestniczących w programach wczesnej interwencji z elementami psychoprofilaktyki
 • Wprowadzanie do metod wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju.: przegląd neurofizjologicznych metod wczesnej rehabilitacji dziecięcej
 • Neurorozwojowa rehabilitacja niemowląt np. wg metody NDT-BOBATH
 • Rehabilitacja małych dzieci w zakresie różnych dysfunkcji sensorycznych i dysfunkcji sprzężonych
 • Rehabilitacja narządu ruchu
 • Psychopedagogiczne metody wspomagania rozwoju
 • Techniki pielęgnacji dzieci z czynnikami ryzyka rozwojowego
 • Poradnictwo psychopedagogiczne
 • Prawne uregulowania wczesnej interwencji w zakresie orzecznictwa niepełnosprawności
 • Praktyka w ośrodkach i instytucjach o profilu leczniczo-rehabilitacyjnym, rehabilitacyjno-wychowawczym, terapeutycznym  prowadzących praktykę wczesnej interwencji
 • Konstruowanie dokumentacji diagnostycznej i terapeutycznej z elementami ewaluacji
 • Seminarium dyplomowe, praca dyplomowa

 

Organizacja studiów:
Formy zajęć: wykłady, ćwiczenia i warsztaty,
• praca końcowa (studium pomocy w zakresie wczesnej interwencji)
• praktyki zawodowe z konspektem,
Forma zaliczenia: zaliczenie, zaliczenie z oceną, egzaminy

Studia podyplomowe dla magistrów psychologii, pedagogiki specjalnej, pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, logopedii, fizjoterapii, rehabilitacji, wychowania fizycznego, pielęgniarstwa, nauk o rodzinie oraz  innych studiów drugiego stopnia o zbliżonym profilu przygotowania.

Efekty kształcenia

Słuchacze studiów podyplomowych kwalifikacyjnych z zakresu wspomagania rozwoju psychoruchowego małych dzieci i wczesnej interwencji nabędą następujące kompetencje:

1. Interdyscyplinarną wiedzę o istocie, etiologii, patomechanizmach, objawach/ syndromach opóźnień i zaburzeń rozwojowych charakterystycznych dla wczesnego dzieciństwa.
2. Umiejętność oceny reakcji i zachowań danego dziecka pod katem opóźnień i zaburzeń rozwojowych na podstawie wskaźników atypowego rozwoju psychoruchowego.
3. Umiejętność skonstruowania i przeprowadzenia wywiadu anamnestycznego (biologiczno-środowiskowego) z matką/opiekunką dziecka.
4. Umiejętność informowania zespołu specjalistów ds. wczesnej interwencji (lekarzy, rehabilitantów, logopedów, itp.) o własnych spostrzeżeniach dotyczących zaobserwowanych reakcji i zachowań po stronie dziecka.
5. Orientację w dostępnych w praktyce metodach wczesnej interwencji oraz zdolność do krytycznej oceny różnych technik wczesnego wspomagania rozwoju.
6. Orientację w prawnych aspektach pomagania w ramach wczesnej interwencji.
7. Umiejętność konstruowania indywidualnych programów wczesnej interwencji zintegrowanych z postępowaniem medycznym, logopedycznym i innym wynikającym z potrzeb rozwojowych danego dziecka.
8. Umiejętność realizacji określonego programu nastawionego na stymulację, facylitację i indukcję pożądanych zmian w rozwoju psychoruchowym z elementami psychokorekcji i kompensacji opóźnień i zaburzeń rozwojowych.
9. Sprawność w zakresie gromadzenia dokumentacji dotyczącej programu wczesnej interwencji i ewaluacji jego efektów.
10. Umiejętność podtrzymywania kontaktu i udzielania wsparcia rodzinie dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.

Informacje o miejscach ewentualnego zatrudnienia certyfikowanych absolwentów kursu

Absolwenci studiów podyplomowych kwalifikacyjnych z zakresu wspomagania rozwoju psychoruchowego małych dzieci i wczesnej interwencji uzyskają certyfikat kwalifikujący ich do pracy:
1.  W  placówkach mieszczących się w obszarze służby zdrowia finansowanych, bądź refinansowanych przez NFZ, takich jak:
• ośrodki leczniczo-rehabilitacyjne,
• ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze,
• ośrodki edukacyjno-rehabilitacyjne,
• ośrodki wczesnej interwencji i inne tego typu.
2. W poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzących diagnostykę, doradztwo i pomoc w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.
3. W niepublicznych formach opieki dziennej (żłobki, „kluby malucha” i inne określone ustawą (Dz. U. 2011 r., Nr 45, poz. 235), w charakterze opiekuna dziecięcego.
4. W  stowarzyszeniach w ramach działalności pożytku publicznego określonej ich statutem i ustawą o wolontariacie (Dz.U. z 29 maja 2003 r nr 96, poz. 873).

 

Liczba godzin ogółem: 360

Praktyki: 60 godzin

Cena: 4 800 zł za 3 semestry

Rejestracja on-line

Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C 219

czynne: wtorek-piątek 8.30-15.30

tel. 12 257 05 00, 12 252 45 46

Strona Centrum

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito