Orzeł
A A A

Specjalista ds. cyberprzestępczości

drukuj drukuj

Odbiorcy studiów

Studia przeznaczone są dla pracowników sektora przedsiębiorstw, funkcjonariuszy służb porządku publicznego, a także zatrudnionych w organach administracji rządowej oraz samorządowej, realizujących czynności związane z administrowaniem sieciami IT lub planujących w przyszłości zajmować się zawodowo bezpieczeństwem teleinformatycznym w sektorze przedsiębiorstw oraz sektorze publicznym.

Forma prowadzenia zajęć

Wykłady teoretyczne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, CERT Games, dyskusje grupowe, testy.

Cele studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w komórkach IT w zakresie kreowania właściwej polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, tworzenia bezpiecznego środowiska gromadzenia i przesyłania danych, zgodnie z przyjętymi standardami oraz nabytymi umiejętnościami praktycznymi(Enterprise Device Management). Absolwenci zostaną przygotowani do samodzielnego prowadzenia oraz kierowania zespołami odpowiedzialnymi za reagowanie na incydenty sieciowe poprzez:
•    uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa,
•    znajomość regulacji  prawno-karnych,
•    kształtowanie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania oraz prowadzenia polityki w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
•    wdrożenie polityki bezpieczeństwa środowiska mobilnego,
•    reagowania na incydenty bezpieczeństwa IT,
•    pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania oraz zabezpieczania cyfrowego materiału dowodowego (informatyka śledcza, odzyskiwanie danych),
•    przeprowadzanie procesu szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji.

 

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:
•    Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
•    Certyfikat Eksperta ds. Cyberprzestępczości
•    Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.
•    Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku związanym z ukończonym kierunkiem studiów. (patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW)

Absolwent, który ukończył studia będzie posiadać kompetencje niezbędne do realizacji zadań określonych w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji  w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych tj. do realizacji okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji
 

Prowadzący

Praktycy, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kierowania zespołami odpowiedzialnymi za zwalczanie cyberprzestępczości, reagowania na incydenty sieciowe, z zakresu informatyki śledczej, odzyskiwania danych oraz kadra naukowo-dydaktyczna uczelni.

Wybrani prowadzący

Przedmioty

 • Prawno-karne aspekty cyberprzestępczości
 • Ochrona informacji w systemach teleinformatycznych
 • Szacowanie ryzyka dla bezpieczeństwa informacji
 • Podstawy prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych
 • Wykrywanie zagrożeń systemów teleinformatycznych.
 • Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa IT
 • Wsparcie i reagowanie na ataki sieciowe
 • Analiza dużych zbiorów danych
 • Informatyka śledcza
 • Prowadzenie wewnętrznych śledztw i dochodzeń
 • Zarządzanie środowiskiem mobilnym w firmie
 • Źródła danych w Internecie
 • Podstawy kryptografii
 • Konsultacje do realizacji projektów


Liczba godzin ogółem: 197

Cena: 6 900 zł za 2 semestry

Studia prowadzone są przy współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Partnerzy merytoryczni

oraz:  


 

ComCERT SA – firma dostarczy infrastrukturę oraz oprogramowanie dla przeprowadzenia ćwiczeń w zakresie obsługi incydentów oraz odpierania ataków na infrastrukturę teleinformatyczną dostępne dla słuchaczy kierunku, w trakcie zajęć będzie symulowany atak z internetu wraz z praktycznymi zajęciami polegającymi na odparciu ataku oraz procedury dalszych działań włącznie z zabezpieczeniem materiałów dla organów ścigania.

FancyFon – firma dostarczy oprogramowanie mobilne umożliwiające zdalne zarządzanie urządzeniami mobilnymi dostępne dla słuchaczy kierunku, oprogramowanie będzie wykorzystywane w trakcie zajęć,

Mediarecovery – firma zapewni narzędzia informatyki śledczej do ekspertyz w zakresie  wyszukiwania zabezpieczania oraz analizy dowodów elektronicznych, narzędzia będą wykorzystywane w trakcie zajęć.

 

Więcej informacji o partnerach

Rejestracja on-line

Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C 219

czynne: wtorek-piątek 8.30-15.30

tel. 12 257 05 00, 12 252 45 46

Strona Centrum

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito