Orzeł
A A A

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

drukuj drukuj

Studia są przeznaczone dla:
-    absolwentów Wydziałów Prawa i Administracji (posiadających dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich),
-    absolwentów studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich), innych niż wyżej wymienione, stosujących w praktyce przepisy prawa pracy lub prawa ubezpieczeń społecznych (pracownicy działu kadr lub spraw socjalnych, służby bhp, pracownicy socjalni, inspektorzy pracy).

Cel studiów podyplomowych:
1. Przekazanie usystematyzowanej wiedzy z prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.
2. Poznanie źródeł i specyfiki funkcjonowania prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.
3. Poznanie orzecznictwa sądowego z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.

Zajęcie prowadzone są przez praktyków: radców prawnych i inspektorów pracy!

Program studiów podyplomowych Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

1. Pojęcie, przedmiot, systematyka prawa pracy – 2 godz.

2. Ogólna charakterystyka źródeł prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych  - 6 godz.
- Konstytucja RP,
- zakres regulacji Kodeksu pracy,
- pozakodeksowe prawo pracy (ustawy, rozporządzenia),
- zakładowe prawo pracy (układy zbiorowe pracy, regulaminy, porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia, porozumienia o zawieszeniu obowiązywania przepisów prawa pracy),
- miejsce prawa pracy UE w hierarchii źródeł prawa pracy obowiązujących w  Polsce,
- transpozycja dyrektyw UE do prawa polskiego,
- znaczenie orzecznictwa ETS i SN dla praktyki stosowania prawa pracy w zakładzie pracy,
- Konwencje MOP, Pakty i Konwencje ONZ,  Karty Społeczne Rady Europy z 1961 r. i 1996 r.w systemie polskiego prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.

3. Zasady prawa pracy –  8 godz.
- pojęcie podstawowych zasad prawa pracy w rozumieniu  art. 10 – 183 k.p.,
- pojęcie zasad prawa pracy w rozumieniu art. 300 k.p.),
- zasada równego traktowania / niedyskryminacji,
- zasada ochrony danych osobowych w zatrudnieniu.

4. Funkcje prawa pracy – 2 godz.
- funkcja ochronna,
- funkcja proaktywna.

5. Właściwości prawa pracy – właściwości prawa ubezpieczeń społecznych – 2 godz.
- zróżnicowanie metod regulacji,
- uprzywilejowanie pracowników,
- wpływ związków zawodowych na tworzenie prawa pracy.

6. Nabór pracowników – 2 godz.
- poszukiwanie kandydatów za pośrednictwem urzędów pracy, agencji doradztwa personalnego, agencji pracy tymczasowej,
- ogłoszenia o naborze pracowników, przeprowadzanie naboru,
- zawieranie umów przedwstępnych.

7. Nawiązanie stosunku pracy – 26 godz.
- zawieranie umów o pracę: na okres próbny, na czas określony i nieokreślony
- dodatkowe umowy (porozumienia) zawierane wraz z umową o pracę (zakaz konkurencji, powierzenie mienia, dokształcanie, objęcie ubezpieczeniem, używanie własnego mienia w czasie wykonywania pracy),
- prawne formy zatrudniania kadry kierowniczej,
- nowe formy zatrudnienia pracowniczego (praca tymczasowa, telepraca),
- zatrudnienie niepracownicze,
- pozaumowne stosunki pracy.

8. Zatrudnianie pracowników samorządowych – 2 godz.
- podstawy nawiązania stosunku pracy,
- zmiana treści stosunku pracy,
- rozwiązanie stosunku pracy,
- szczególne obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych.

9. Zmiana warunków zatrudnienia – 4 godz.
- porozumienie zmieniające,
- wypowiedzenie zmieniające,
- powierzenie wykonywania innej pracy,
- zmiana w wyniku przekazania / przejęcia pracowników.

10. Rozwiązywanie stosunków pracy – 26 godz.
- wypowiedzenie umowy o prace na podstawie kodeksu pracy,
- wypowiadanie umów o pracę w ramach tzw. przyczyn niedotyczących pracownika,
- rozwiazywanie umów o pracę bez wypowiedzenia,
- wygaśnięcie umowy o pracę,
- uprawnienia pracownika z tytułu niezgodnego rozwiązania z nim stosunku pracy,
- świadectwo pracy.

11. Czas pracy i podróż służbowa – 8 godz.
- normy i wymiar czasu pracy,
- systemy i rozkłady czasu pracy,
- okresy wypoczynku,
- praca w godzinach nadliczbowych,
- praca w porze nocnej , w niedziele i święta,
- podróże służbowe

12. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne – 8 godz.
- warunki wynagrodzenia za pracę,
- składniki wynagrodzenia za prace,
- prawna ochrona wynagrodzenia za prace,
- świadczenia kompensacyjne, odprawy, wypłaty z zysku,
- ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

13. Urlopy pracownicze – 8 godz.
- urlopy wypoczynkowe,
- urlopy bezpłatne,
- zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,
- wewnątrzzakładowe procedury udzielania urlopów oraz innych zwolnień od pracy.

14. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem – 6 godz.
- ochrona stosunku pracy,
- warunki zatrudnienia kobiet w ciąży,
- urlopy  rodzicielskie, ojcowskie,
- zatrudnienie po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem,
- urlop wychowawczy.

15. Obowiązki pracodawcy – 2 godz.
- wobec pracowników,
- wobec związków zawodowych,
- wobec organów nadzoru nad warunkami pracy,
- w razie zaistnienia sporu zbiorowego.

16. Obowiązki pracownika – 2 godz.
- z kodeksu pracy,
- z regulaminu pracy.

17. Równe traktowanie w zatrudnieniu – 4 godz.
- dyskryminacja bezpośrednia,
- dyskryminacja pośrednia,
- molestowanie,
- molestowanie seksualne,
- prawo do jednakowego wynagrodzenia,
- roszczenia przysługujące za naruszenie zasad równego traktowania.

18. Mobbing – 4 godz.
- definicja mobbingu,
- obowiązki pracodawcy dotyczące przeciwdziałania mobbingowi,
- mobbing a naruszenie dóbr osobistych,
- roszczenia przysługujące pracownikom poddanym mobbingowi,

19. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 10 godz.
- zakres konstytucyjnego prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
- podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp,
- odpowiedzialność pracodawcy za bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
- obowiązki i odpowiedzialność w zakresie bhp osób kierujących pracownikami,
- obowiązki pracowników w zakresie bhp,
- prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy w warunkach niezgodnych z przepisami bhp,
- prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej,
- profilaktyczna ochrona zdrowia,
- szkolenia w dziedzinie bhp,
- wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,
- powoływanie służby bhp i/lub komisji bhp,
- przeprowadzanie konsultacji  w zakresie bhp,
- obowiązki pracodawcy względem osób wykonujących prace na innej podstawie niż stosunek pracy.

20. Odpowiedzialność pracownicza ze stosunku pracy – 6 godz.
- odpowiedzialność materialna,
- odpowiedzialność z tytułu umowy o zakazie konkurencji,
- odpowiedzialność porządkowa.

21. Odpowiedzialność pracodawcy – 6 godz.
- odpowiedzialność za wykroczenia,
- odpowiedzialność karna,
- odpowiedzialność cywilna.

22. Rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy – 8 godz.
- przed sądem,
- postępowanie pojednawcze,
- terminy dochodzenia roszczeń,
- przedawnienie roszczeń.

23. Zbiorowe prawo pracy – 8 godz.
- związki zawodowe a przedstawiciele pracowników wybrrani w sposób przyjęty u danego pracodawcy
- organizacje pracodawców,
- spory zbiorowe,
- partnerzy społeczni,
- dialog społeczny.

24. Ubezpieczenia społeczne – 20 godz.
- pojęcie, przedmiot, systematyka prawa ubezpieczeń społecznych,
- ogólna charakterystyka źródeł prawa ubezpieczeń społecznych ,
- zasady prawa ubezpieczeń społecznych,
- funkcje prawa ubezpieczeń społecznych,
- powstanie stosunku ubezpieczenia społecznego,
- ustanie stosunków z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,     
- obowiązki podmiotów stosunków z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,
- ochrona uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
- prawo do zasiłków,
- prawo do renty,
- prawo do emerytury.

25. Seminarium dyplomowe – 10 godz.
 

Liczba godzin ogółem: 190 (2 semestry)
Cena za całość: 3500 zł

Rejestracja on-line

Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C 219

czynne: wtorek-piątek 8.30-15.30

tel. 12 257 05 00, 12 252 45 46

Strona Centrum

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito