Orzeł
A A A

Podyplomowe studia administracyjne w zakresie rejestracji stanu cywilnego

drukuj drukuj

Potrzeba uruchomienia studiów podyplomowych o takim profilu wynika z wymogów wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej z dnia 19 września 2008 r. (Dz.U. Nr 182, poz. 1121). Ustawą tą zmieniona została ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego w ten sposób, iż po art. 6 dodano art. 6a: 

 ,,Art. 6a.  1. Na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego oraz zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego może być zatrudniona inna osoba, która:
 1)  ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; 
 2)  nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne; 
 3)  cieszy się nieposzlakowaną opinią; 
 4)  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;  
 5)  ukończyła: 
  a)  studia prawnicze lub administracyjne i uzyskała tytuł magistra lub 
  b)  podyplomowe studia administracyjne;   (…)”

Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy nowelizującej wymogu określonego w dodanym art. 6a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, nie stosuje się przez 6 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w stosunku do osób, które są zatrudnione na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego lub zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli do 30 października 2014 r.).

Powyższe oznacza, iż urzędujący kierownicy USC i ich zastępcy chcąc zachować stanowiska muszą uzupełnić wykształcenie.

Lista przedmiotów:
1. Prawo administracyjne materialne i ustrojowe
2. Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym
3. Prawo pracy z prawem urzędniczym
4. Ochrona danych osobowych
5. Prawo cywilne – rodzinne i spadkowe
6. Wybrane problemy ustaw o obywatelstwie i cudzoziemcach
7. Opłata skarbowa
8. Elementy prawa wyznaniowego, konkordatowego i kościelnego prawa małżeńskiego
9. Organizacja i funkcjonowanie USC
10. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego (można podzielić na mniejsze przedmioty)
11. Prawo prywatne międzynarodowe
12. Międzynarodowe aspekty rejestracji stanu cywilnego
13. Orzecznictwo SN, NSA, WSA z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego
14. Retoryka

Liczba semestrów: 2
Cena za całość: 3000 zł
 

Rejestracja on-line

Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C 219

czynne: wtorek-piątek 8.30-15.30

tel. 12 257 05 00, 12 252 45 46

Strona Centrum

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito