Orzeł
A A A

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

drukuj drukuj

Studia podyplomowe - nadające kwalifikacje nauczycielskie  

Studia przeznaczone są dla:
1. absolwentów studiów wyższych zawodowych lub studiów magisterskich
kierunku: Pedagogika i Pedagogika specjalna
2. absolwentów studiów wyższych zawodowych lub studiów magisterskich kierunków przygotowujących do prowadzenia przedmiotów szkolnych realizowanych w szkołach podstawowych gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz w kształceniu zawodowym (np. Filologie, Historia, Matematyka, Biologia, Geografia, Fizyka, Chemia. Wychowanie fizyczne, Nauki o rodzinie, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Edukacja techniczno-informatyczna, Informatyka, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz inne).
 

Studia realizują standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, załącznik do Rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17.01.2012 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy wypełniony w elektronicznym systemie rekrutacyjnym
  • dyplom licencjacki wraz z suplementem
  • dyplom magisterski wraz z suplementem (dla osób, które ukończyły studia w systemie 3 letnie licencjackie i 2 letnie magisterskie)
  • kserokopia dowodu osobistego

Studenci realizują moduł 2 komponent 1, 2 i 3  określony w Rozporządzeniu Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do zawodu nauczyciela, oraz moduł 3 komponent 1,2,3.
Program i plan przygotowały:
Prof. dr hab. Bożena Muchacka
Dr Joanna Aksman

Program studiów podyplomowych:

Moduł przygotowania pedagogiczno-psychologicznego, w tym przygotowania do nauczania na danym etapie edukacyjnym   
1. Psychologia rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
2. Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Moduł przedmioty ogólne przygotowania psychologiczno-pedagogicznego 4. Współczesne problemy pedagogiki
3. Warsztaty komunikacji interpersonalnej  
4. Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie
5. Biomedyczne podstawy rozwoju małego dziecka
6. Edukacja zdrowotna i prorodzinna
7. Praca z dzieckiem zdolnym  
8. Emisja głosu  
9. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i klasach 1-3 – projekt edukacyjny
10 Podstawy logopedii

 
Moduł przygotowania w zakresie dydaktycznym   
11. Współczesne aspekty dydaktyki  
12. Edukacja polonistyczna z metodyką w przedszkolu i klasach 1-3  
13. Edukacja matematyczna z metodyką w przedszkolu i klasach 1-3 
14. Metodyka nauczania społeczno-przyrodniczego w przedszkolu i klasach 1-3 
15. Metodyka wychowania plastycznego w przedszkolu i klasach 1-3  
16. Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu i klasach 1-3  
17. Metodyka wychowania fizycznego w przedszkolu i klasach 1-3  
18. Metodyka nauczania techniki w przedszkolu i klasach 1-3  
19. Metodyka prowadzenia zajęć komputerowych  
 

 PRAKTYKI i ewaluacja 
150 GODZIN i 6 godz. ewaluacji - 30 godz. praktyki hospitacyjnej po I semestrze oraz 120 godz. praktyki śródsemestralnej po II i w trakcie III semestru  

  RAZEM: 325 godz. zajęć
    150 godz praktyk + 6 godz. ewaluacji

 

Cena: 3900 zł za 3 semestry

 

Rejestracja on-line

Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C 219

czynne: wtorek-piątek 8.30-15.30

tel. 12 257 05 00, 12 252 45 46

Strona Centrum

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito