Orzeł
A A A

Logopedia

drukuj drukuj

Możliwość dofinasowania dla przedsiębiorców i ich pracowników - oferta zamieszczona w Bazie Usług Rozwojowych

Studia podyplomowe kwalifikacyjne przeznaczone dla osób z wykształceniem pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym, filologicznym, uprawniające do pracy w placówkach oświatowych oraz placówkach służby zdrowia zainteresowanych problematyką rozwoju mowy, odstępstw od normy rozwojowej oraz zagadnieniami terapii zaburzeń mowy.

 

Warunki kwalifikacji na studia logopedyczne:

Kandydaci na podyplomowe studia logopedyczne winni legitymować się tytułem magistra oraz posiadać uprawnienia pedagogiczne.

W przypadku osób z tytułem licencjata konieczne jest dodatkowo przedstawienie dokumentu potwierdzającego kontynuowanie studiów w ramach SUM. 

Wymagane jest zaświadczenie od logopedy potwierdzające poprawność w zakresie sprawności językowej i komunikacyjnej kandydata.

 

Efekty kształcenia na podyplomowych studiach logopedycznych:
Ukończenie podyplomowych studiów logopedycznych gwarantuje, iż absolwent rozumie złożoność zjawisk, od których zależy prawidłowy rozwój mowy (blok przedmiotów medycznych i psychologicznych); potrafi dokonać analizy i oceny mowy z punktu widzenia jej rozwoju i normy (przedmioty lingwistyczne, psychologiczne); zdobywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i różnicowania zaburzeń mowy, a w konsekwencji prowadzenia ich efektywnej terapii.
Blok przedmiotów pedagogicznych uzupełnia wiedzę logopedyczną o wiedzę na temat procesu wychowania i terapii pedagogicznej zaburzeń w czytaniu i pisaniu, komunikacji interpersonalnej, współpracy z rodzicami i nauczycielami.

 

Lista przedmiotów:

 • Wprowadzenie do logopedii
 • Neuropsychologia + neuropsychologiczne podstawy zaburzeń mowy
 • Psychiatria dziecięca
 • Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii człowieka
 • Integracja percepcyjno-motoryczna
 • Foniatria (fizjologia i patologia narządów mowy), zaburzenia głosu
 • Audiologia pedagogiczna
 • Język jako zjawisko społeczne; elementy socjolingwistyki
 • Fonetyka nadawania i odbioru
 • Podstawowe wiadomości o systemie fonologicznym języka polskiego
 • Podstawowe wiadomości o budowie gramatycznej, o składni i słownictwie języka polskiego
 • Prawidła poprawnej wymowy
 • Minimum dialektologiczne dla logopedów
 • Podstawowe wiadomości o rozwoju psychomotorycznym i zaburzeniach rozwoju dziecka od 0 – 3 r.ż
 • Psychologiczne problemy rozwoju i zaburzeń dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
 • Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
 • Wady twarzowo-zgryzowe i ich wpływ na wady wymowy. Ortodoncja
 • Dysglosje
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji
 • Dyslalia
 • Afazja
 • Pedagogika specjalna – wybrane zagadnienia
 • Zaburzenia mowy upośledzonych umysłowo, psychogenne zaburzenia mowy
 • Surdologopedia
 • Anartria i dysartria
 • Komunikacja alternatywna
 • Jąkanie oraz inne logoneurozy
 • Zaburzenia czytania i pisania
 • Metodyka usuwania zaburzeń
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Dwujęzyczność - zaburzenia komunikacji językowej
 • Kultura żywego słowa – emisja głosu
 • Metodyka postępowania logopedycznego (w tym: diagnostyka zaburzeń mowy)
 • Psychoterapia. Metody relaksacji i reedukacji psychomotorycznej dzieci
 • Logorytmika
 • Elementy pedagogiki zabawy
 • Zaburzenia komunikacji językowej - autyzm
 • Współpraca z rodzicami
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka logopedyczna – 60 h


Liczba godzin ogółem: 612

Cena: 6200 zł (4 semestry po 1550 zł)

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do studiów za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/). Oferta kierowana jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Rejestracja on-line

Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C 219

czynne: wtorek-piątek 8.30-15.30

tel. 12 257 05 00, 12 252 45 46

Strona Centrum

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito