Orzeł
A A A

Coaching kariery i doradztwo zawodowe – studia Coachów ICF

drukuj drukuj

O studiach:
Wyniki dziesięcioletnich badań przeprowadzonych na klilku tysiącach uczestników programów coachingowo – doradczych, potwierdzają, że COACHING KARIERY w połączeniu z DORADZTWEM ZAWODOWYM stanowi niezwykle skuteczną strategię w osiąganiu ZAWODOWEGO SUKCESU i przekłada się na poczucie spełnienia w życiu.
Program studiów COACHING KARIERY I DORADZTWO ZAWODOWE jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia skuteczności roli DORADCY ZAWODOWEGO. Został opracowany przez zespół certyfikowanych coachów w oparciu o ich bogatą praktykę coachingową oraz doradczą, najnowszą wiedzę oraz sprawdzone narzędzia z zakresu rozwijania potencjału ludzkiego i skutecznego działania. Wyposaża uczestników zarówno w wiedzę ekspercką, metody i narzędzia typowo stosowane przez doradcę zawodowego jak i takie metody, narzędzia i procesy coachingowe, które stosowane zgodnie ze standardami ICF przyczyniają się do przełomowego rozwoju zawodowego innych osób.
Składa się z 210 godzin zajęć i aż ponad 140 godzin jest prowadzone ciekawymi metodami warsztatowymi, aby jak najskuteczniej rozwinąć u uczestników umiejętności stosowania narzędzi coachingowych i doradczych.
Program posiada AKREDYTACJĘ ACSTH od International Coach Federation ICF, co oznacza, że spełnia merytoryczne standardy wyznaczone przez ICF w zakresie szkolenia kompetencji coachingowych i w skuteczny sposób przygotowuje do certyfikacji na coacha ICF.


Cele studiów:

 • Wyposażenie uczestników w pełne kwalifikacje w dwóch zawodach:

COACHA KARIERY
DORADCY ZAWODOWEGO

 • Przygotowanie uczestników do certifikacji na coacha akredytowanego zarówno przez International Coach Federation ICF jak i Izbę Coachingu:

Rozwinięcie u uczestników 11 Kluczowych Kompetencji Coacha ICF;
Praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia indywidualnych i grupowych procesów coachingowych opartych o przełomowe metody i narzędzia coachingowe, zgodnie ze standardami ICF.

 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy eksperckiej, metod i narzędzi DORADCY ZAWODOWEGO, które skutecznie mogą stosować w świadomym planowaniu i realizacji procesów doradczych.
 • Dostarczenie uczestnikom metod i narzędzi COACHA KARIERY, które skutecznie mogą stosować w świadomym planowaniu i realizacji coachingowych procesów rozwoju kariery zawodowej.
 • Praktyczne przygotowanie do samodzielnej pracy jako COACH KARIERY, JOB COACH oraz DORADCA ZAWODOWY.

 

Korzyści dla uczestników:
Poprzez uczestnictwo w programie COACHING KARIERY I DORADZTWO ZAWODOWE uczestnicy, obok zrozumienia różnic w pełnieniu roli doradcy zawodowego i coacha kariery, nauczą się również synergicznego posługiwania się tymi rolami i umiejętnego balansowania w stosowaniu dyrektywnego i niedyrektywnego  podejścia, aby uzyskiwać jeszcze bardziej skuteczne rezultaty w prowadzonych procesach kariery zawodowej:


Doradca Zawodowy / Coach Kariery łączy z jednej strony posiadaną wiedzę ekspercką, wysoko specjalistyczne narzędzia diagnostyczne i dyrektywne metody realizacji procesów doradczych (doradca zawodowy), a z drugiej strony posługuje się postawą, umiejętnościami i narzędziami coachingowymi (coach kariery), które rewelacyjnie sprawdzają się w takich obszarach jak inspirowanie do rozwoju, odkrywanie nieoczywistych zasobów, wspieranie w tworzeniu przełomowych rozwiązań oraz budowaniu świadomej i odpowiedzialnej postawy przez uczestniczące w procesie coachingu osoby.


Narzędzia stosowane w programie COACHING KARIERY I DORADZTWO ZAWODOWE opracowano z wykorzystaniem najnowszych badań w dziedzinie psychologii, coachingu,  zarządzania i przywództwa oraz sposobów efektywnego uczenia się.  Większość coachingowych narzędzi zawarta w programie studiów zostanie na żywo zaprezentowana przez doświadczonych coachów w formie demonstracyjnych sesji coachingowych.


Dla kogo:

 • Na studia COACHING KARIERY I DORADZTWO ZAWODOWE zapraszamy:
 • Osoby przygotowujące się do roli doradcy zawodowego – coacha kariery.
 • Doradcy zawodowi i doradcy personalni, którzy chcą zdobyć dodatkowe profesjonalne kawalifikacje coachingowe i certyfikat ICF oraz Izby Coachingu.
 • Nauczyciele, pedagodzy.
 • Pracownicy działów HR, firm doradztwa personalnego, firm szkoleniowych.
 • Pracownicy urzędów pracy, biur karier i organizacji pozarządowych.
 • Wszyscy zainteresowani rozwojem zawodowym i osobistym.


Dodatkowe korzyści dla uczestników:

 • Przygotowanie do akredytacji przez International Coach Federation ICF na coacha ACC ICF lub PCC ICF.
 • Przygotowanie do akredytacji coachingowej przez Izbę Coachingu.
 • Ukończenie 75 godzin akredytowanego przez International Coach Federation Programu:  Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH).
 • Doświadczenie własnego procesu coachingu kariery.
 • 70% zajęć jest realizowana w formie warsztatowej, gdzie każdy uczestnik ćwiczy/doświadcza prezentowane narzędzia w roli coacha i klienta pod okiem doświadczonego coacha ICF.
 • Udział w demonstracyjnych sesjach coachingowych prowadzonych przez coachów certyfikowanych na poziomie Professional Certified Coach PCC ICF oraz Master Certified Coach MCC ICF.

 

Program studiów

SEMESTR I – 110 godzin, w tym 77 praktycznych zajęć warsztatowych

COACHING KARIERY i DORADZTWO ZAWODOWE (22 godziny)
1.    Wprowadzenie do coachingu kariery, doradztwa zawodowego i job coachingu.
2.    Kompetencje coachingowe vs doradcze.
3.    Współczesne postrzeganie kariery zawodowej.
4.    Personal Branding.

COACHING KARIERY (58 godzin)
1.    Profesjonalna relacja coachingowa: Istota coachingu, postawa coacha. Uzgodnienie kontraktu coachingu. Kluczowe kompetencje coacha ICF. Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coachingu.
2.    Struktura rozmowy coachingowej. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta. Obecność coachingowa.
3.    Świadoma komunikacja: aktywne słuchanie, pytania sięgające sedna, bezpośrednia komunikacja.
4.    Metody i narzędzia coachingowe wspierające projektowanie procesów kariery zawodowej: dążenia do uzyskania pracy, rozwoju zawodowego, awansu lub zmiany zawodowej.
5.    Metody i narzędzia coachingowe wspierające planowanie i wytyczanie celów
6.    Sesje coachingowe

DORADZTWO ZAWODOWE (30 godzin)
1.    Etyka pracy doradcy zawodowego. Regulacje prawne dotyczące doradztwa zawodowego.
2.    Polska Rama Kwalifikacji.
3.    Procesy doradcze realizowane w poszczególnych instytucjach.
4.    Zawodoznawstwo.
5.    Metody rekrutacji i selekcji.

SEMESTR II – 100 godzin, w tym 70 praktycznych zajęć warsztatowych

COACHING KARIERY (  36 godzin)
1.    Metody i narzędzia coachingowe wspierające projektowanie procesów kariery zawodowej: dążenia do uzyskania pracy, rozwoju zawodowego, awansu lub zmiany zawodowej.
2.    Metody i narzędzia coachingowe wspierające Projektowanie działań.
3.    Metody i narzędzia coachingowe wspierające Budowanie świadomości i zarządzanie zaangażowaniem.
4.    Sesje coachingowe.

DORADZTWO ZAWODOWE (32 godziny)
1.    Metody i narzędzia w doradztwie zawodowym w sytuacji dążenia do uzyskania pracy.
2.    Metody i narzędzia w doradztwie zawodowym w sytuacji rozwoju zawodowego.
3.    Metody i narzędzia w doradztwie zawodowym w sytuacji awansu zawodowego.
4.    Metody i narzędzia w doradztwie zawodowym w sytuacji zmiany zawodowej.

JOB COACHING  (16 godzin)
1.    Case studies: przykładowe zrealizowane projekty JOB COACHINGU
2.    JOB COACHING na stanowisku zawodowym / w miejscu pracy.
3.    Rola i zadania JOB COACHA.
4.    Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych.

COACHING KARIERY i DORADZTWO ZAWODOWE   (16 godzin)
1.    Kompetencje coachingowe vs doradcze.
2.    Synergiczne zastosowanie 3 ról: job coacha, coacha kariery oraz doradcy zawodowego.

Opis przykładowych przedmiotów:
Świadoma Komunikacja
Moduł ukierunkowany jest na kluczowe umiejętności związane z formułowaniem konstruktywnych, mocnych pytań oraz świadomym zbieraniem i przetwarzaniem informacji.
Słuchacze będą rozwijać:
-> Aktywne Słuchanie jako umiejętność całkowitego skupienia się na tym co mówi a czego nie mówi rozmówca, w celu zrozumienia znaczenia jego słów
-> Pytania Sięgające Sedna jako umiejętność zadawania pytań, które odkrywają informacje potrzebne do uzyskania maksymalnego efektu dla relacji coachingowej
Uczestnicy studiów udoskonalą umiejętność komunikacji jako werbalnego i niewerbalnego procesu porozumiewania się oraz budowania efektywnego kontaktu i porozumienia. Po tym module, uczestnicy posiądą umiejętność stosowania bezpośredniej komunikacji podczas rozmowy coachingowej - będą potrafili stosować język, który ma najsilniejszy pozytywny wpływ na ich klientów uczestniczących w coachingu kariery.

Metody i narzędzia coachingowe wspierające Planowanie i Wytyczanie Celów
Uczestnicy studiów poznają i rozwiną umiejętność praktycznego stosowania coachingowych narzędzi z zakresu 10-tej kluczowej kompetencji ICF: Planowanie i wytyczanie celów. Moduł ukierunkowany jest na rozwój umiejętności tworzenia i utrzymywania razem z klientem efektywnego planu coachingu kariery. Podczas modułu zostaną zademonstrowane przez doświadczonych Coachów sesje coachingowe, prezentujące zastosowanie coachingowych narzędzi do planowania i wytyczania celów  i ćwiczone przez słuchaczy coachingowe narzędzia planowania i wytyczania celów wspierające rozwój powyższych umiejętności.

Metody i narzędzia coachingowe wspierające Projektowanie działań.
Moduł ukierunkowany jest na praktyczne stosowanie narzędzi  projektowania wraz  z klientem działań, które w najbardziej efektywny sposób prowadzą do uzgodnionych rezultatów procesu coachingu kariery. Słuchacze nauczą się:
•    pomagać klientowi skupić się i systematycznie poznawać konkretne obawy i możliwości, które są kluczowe do osiągnięcia uzgodnionych celów mentoringu,
•    pomagać klientowi wdrażać pomysły „od zaraz” podczas rozmów mentorskich, zapewniając natychmiastowe wsparcie,
•    zachęcać klienta do poszukiwania alternatywnych pomysłów i rozwiązań, wartościowania alternatyw oraz uwzględniania ich w podejmowanych decyzjach.
Podczas modułu zostaną zaprezentowane przez doświadczonych Coachów  i ćwiczone przez słuchaczy coachingowe narzędzia projektowania działań wspierające rozwój powyższych umiejętności.


Metody i narzędzia coachingowe wspierające Budowanie świadomości i zarządzanie zaangażowaniem
W trakcie tego modułu słuchacze zdobędą kompetencje z zakresy utrzymania uwagi klienta na tym co ważne przy jednoczesnym pozostawieniu mu odpowiedzialności za podejmowanie działań. Uczestnicy rozwiną umiejętność integracji i właściwej oceny wielu różnych źródeł informacji oraz przedstawiania interpretacji, które pomagają klientowi poszerzać świadomość, a tym samym osiągnąć uzgodnione z nim rezultaty procesu coachingu kariery.

Podsumowanie:
Kluczową korzyścią studiów jest rozwinięcie umiejętności zbalansowanego zastosowania roli COACHA KARIERY i DORADCY ZAWODOWEGO. Studenci uczestnicząc w licznych treningowych rozmowach doradczych oraz coachingowych mają dużo okazji do osobistego doświadczenia synergicznego wykorzystania doradztwa i coachingu , a przez to do własnego rozwoju kariery zawodowej.
Program posiada AKREDYTACJĘ ACSTH od International Coach Federation ICF, co oznacza, że spełnia merytoryczne standardy wyznaczone przez ICF w zakresie szkolenia kompetencji coachingowych i w skuteczny sposób przygotowuje do certyfikacji na coacha ICF.


Kadra:
Program studiów został opracowany i będzie prowadzony przez dwa zespoły:
1.    zespół ekspertów i praktyków w obszarze doradztwa zawodowego
2.    zespół doświadczonych, certyfikowanych coachów z prężnie działającej firmy coachingowej BUSINESS COACHING.
Kadra realizująca program studiów jest na co dzień zaangażowana w projekty doradcze i coachingowe. W oparciu o swoją bogatą praktykę coachingową oraz doradczą, najnowszą wiedzę oraz sprawdzone narzędzia z zakresu rozwijania potencjału ludzkiego i skutecznego działania z pasją będzie się dzielić swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z uczestnikami studiów.


Prowadzący zajęcia:
1. mgr Maria Wilczyńska – coach PCC ICF, właściciel firmy www.BUSINESSCOACHING.pl, autorka książki MOC COACHINGU
2. dr Kamila Pawłowska
3. dr Paweł Pytko – coach ACC ICF, wykładowca na AGH, dwukrotny Przewodniczący Rady Miasta Krakowa 
4. mgr Agnieszka Bugaj – coach PCC ICF, psycholog, trener zarządzania
5. mgr Grażyna Machała - coach ACC ICF
6. mgr Karolina Nikorowska – coach ACC ICF
 
Metody nauczania:
- Warsztaty, prezentacje, demonstracje i pokazy
- Demonstracje sesji coachingowych z wykorzystaniem prezentowanych narzędzi coachingowych
- Rozmowy mentorskie
- Ćwiczenia, twórcze myślenie, burze mózgów
- Sesje pytań i odpowiedzi
- Praca w małych grupach
- Konsultacje indywidualne, konsultacje e-mailowe
- Obserwacja Pracy
 
Liczba godzin ogółem: 210 godzin.
Cena za 2 semestry: 6500 zł

 

Kierownik merytoryczny: mgr Maria Wilczyńska, coach PCC ICF.
Kierownik studiów (Opiekun): mgr Maria Wilczyńska.

Planowane terminy zjazdów

Zobacz w Aktualności Centrum

Rejestracja on-line

Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C 219

czynne: wtorek-piątek 8.30-15.30

tel. 12 257 05 00, 12 252 45 46

Strona Centrum

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito