Orzeł
A A A

Audyt wewnętrzny

drukuj drukuj

Możliwość dofinasowania dla przedsiębiorców i ich pracowników - oferta zamieszczona w Bazie Usług Rozwojowych

Odbiorcy studiów:
Audytorzy wewnętrzni, osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym, a także osoby, które swoją zawodową karierę wiążą z tą dziedziną działalności.

Forma prowadzenia zajęć:
wykłady teoretyczne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje grupowe, testy.  

Cele studiów:
Celem studiów jest przygotowanie osób zatrudnionych lub zamierzających podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych na stanowisku Audytora Wewnętrznego  w administracji publicznej lub przedsiębiorstwach. W trakcie trwania studiów Słuchacze zapoznają się z wiedzą i standardami z zakresu organizowania i prowadzenia audytu wewnętrznego dla potrzeb zarówno jednostek administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw. Studia mają przygotować słuchaczy do prowadzenia audytu oraz monitorowania efektywności systemów nadzoru i kontroli.

Korzyści:

Absolwent studiów będzie potrafił:

 • identyfikować i monitorować procesy istniejące w jednostce, w tym sprawdzać, czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane; 
 • dokonywać opisów procesów, 
 • gromadzić dokumentację i informacje dotyczące tych procesów, a zwłaszcza informacje o systemie kontroli wewnętrznej;
 • identyfikować oraz oceniać ryzyko w procesach oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia;
 • dokonywać wstępnego przeglądu procesów;
 • przygotować plan audytu;
 • przeprowadzać audyt (wykonywać czynności sprawdzające);
 • opracować wnioski i zalecenia dla kierownictwa jednostki audytowanej, mające na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym;
 • sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych zadań audytowych;
 • nadzorować innych pracowników wykonujących czynności audytowe.

Absolwenci, równolegle ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Audytu wewnętrznego, uzyskują certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie „Audytor Wewnętrzny  II Stopnia PIKW” oraz prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o. o. (patrz Regulamin KLPAiKW)

 

Prowadzący:
Certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy, biegli ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych, specjaliści od taktyki i technik prowadzenia rozmów i przesłuchań oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni.

Studia prowadzone są przy współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.

www.pikw.pl

Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) art. 286 pkt 5, ppkt d) „audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych”.
Studia podyplomowe prowadzone przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego spełniają kryteria ustawy w tym zakresie.
 

Cena: 4 200 zł za 2 semestry

Lista przedmiotów:

 • Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji  - 8
 • Organizacja i zarządzanie komórką audytu wewnętrznego w organizacji – 8
 • Finanse publiczne – 6
 • Międzynarodowe standardy profesjonalnej praktyki audytora wewnętrznego – 4
 • Kodeks etyki audytora wewnętrznego – 4
 • Umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym – 8
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji – 8
 • Administracja publiczna – 6
 • Planowanie zadań audytowych wraz z analizą ryzyka - plan roczny i strategiczny, program zadań zapewniających i czynności doradczych – 8
 • Zarządzanie przez cele - budżet zadaniowy – 8
 • Kontrola zarządcza – 8
 • Nadużycia gospodarcze i korupcja identyfikacja i zapobieganie – 8
 • Oszustwa księgowe i rachunkowość kreatywna a kontrola finansowa – 8
 • Zarządzanie finansowe w gospodarce – 8
 • Monitoring – 4
 • Sprawozdawczość - 4
 • Techniki  i narzędzia audytu wewnętrznego – 8
 • Rachunkowość – 8
 • Compliance – 8
 • Kontrola  wewnętrzna w organizacji – 8
 • Audyt efektywności i skuteczności przepływu informacji w organizacji – 8
 • Audyt zamówień publicznych – 8
 • Audyt finansowy – 8
 • Audyt leasingu – 8
 • Audyt organizacji -8
 • Audyt podatków – 8
 • Audyt informatyczny – 8
 • Statystyczne metody monitorowania procesów – 8
 • Techniki pobierania próby w audycie wewnętrznym – 8
 • Ekonomia – 8
 • Podstawy prawa w obrocie gospodarczym – 8


Konsultacje do realizacji projektów – 15
Egzaminy semestralne (semestr I i II)
Egzamin końcowy wraz z prezentacją projektu

Razem: 243 godz.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi studiami podyplomowymi realizowanymi przy współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej:

Wykorzystanie metod śledczych w audycie i kontroli

 

Rejestracja on-line

Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C 219

czynne: wtorek-piątek 8.30-15.30

tel. 12 257 05 00, 12 252 45 46

Strona Centrum

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito