Orzeł
A A A

O Bibliotece

drukuj drukuj

Biblioteka zajmuje 2300 m2 w budynku C kampusu. Posiada Wypożyczalnię, Czytelnię Główną, Czytelnię Medyczną i Czytelnię Czasopism, magazyny oraz punkt bookcrossingowy. Nasze zbiory liczą ponad 134 000 woluminów, w tym około 10 000 publikacji obcojęzycznych, głównie w języku niemieckim i angielskim, a także ponad 1600 tytułów czasopism, w tym około 200 otrzymywanych na bieżąco. Biblioteka posiada ponad 100 miejsc w czytelniach i ponad 50 stanowisk komputerowych. Nowoczesne, ergonomiczne wyposażenie placówki dostosowano również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych przez 7 dni w tygodniu. 

Zbiory
 • liczą ponad 140 000 woluminów, w tym około 10 000 publikacji obcojęzycznych, głównie w języku niemieckim i angielskim;
 • ponad 1600 tytułów czasopism, w tym około 200 otrzymywanych na bieżąco.

Czytelnia Główna

telefon 12 252 44 14


Czytelnia Główna jest największą czytelnią Biblioteki KAAFM. Posiada:
 • 60 miejsc siedzących;
 • 37 stanowisk komputerowych, w tym 6 stanowisk przystosowanych do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących;
 • 3 stanowiska katalogowe;
 • 4 dwustanowiskowe Pokoje Cichej Pracy wyposażone w komputery, w tym jeden pokój przystosowany do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących;
 • Pokój Pracy Grupowej mieszczący ok. 25 osób, wyposażony w 8 stanowisk komputerowych


Księgozbiór Czytelni Głównej obejmuje ponad 24 000 książek w wolnym dostępie do zbiorów. Publikacje ułożone są działowo według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. W obrębie działów obowiązuje porządek alfabetyczny. Oprócz księgozbioru podręcznego udostępnia się materiały zamawiane elektronicznie przez katalog online ze zbiorów magazynowych oraz sprowadzenie z innych bibliotek drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

zbiory tradycyjne
W Czytelni Głównej udostępnia się ponad 68 000 książek (część z nich dostępna po wcześniejszym zamówieniu poprzez katalog online).

W księgozbiorze podręcznym znajdują się między innymi:
 • encyklopedie uniwersalne i dziedzinowe, słowniki językowe, słowniki encyklopedyczne i biograficzne, monografie, podręczniki;
 • publikacje Oficyny Wydawniczej AFM umieszczone w reprezentacyjnych gablotach;
 • nowości wydawnicze eksponowane na oddzielnym regale.

 

zasoby elektroniczne
 • wielodziedzinowe bazy danych:
 • EBSCO
 • EMIS Intelligence
 • ScienceDirect
 • SpringerLink
 • Wiley Online Library
 • System Informacji Prawnej Legalis
 • System Informacji Prawnej LEX
 • Polska Bibliografia Lekarska
 • bazy przydatne przy ocenie dorobku naukowego:
  • Scopus
  • Web of Science.

 

dostęp domowy do niektórych baz danych
jest bezpłatny dla zapisanych do naszej Biblioteki studentów oraz pracowników KAAFM. Aby go otrzymać, należy mieć aktywne konto biblioteczne oraz zgłosić się osobiście do 
Czytelni Głównej. Więcej informacji o bazach dostępnych zdalnie.


Bibliotekarze w Czytelni Głównej:
 • służą pomocą przy wyszukiwaniu materiałów dostępnych w zbiorach Czytelni Głównej;
 • opracowują zestawienia tematyczne ułatwiające odnalezienie literatury na dany temat (dostępne w katalogu online);
 • służą pomocą przy przeszukiwaniu dostępnych w Bibliotece baz danych oraz bezpłatnych baz danych dostępnych online.


Przy Czytelni Głównej znajduje się ksero. Czytelnicy mogą samodzielnie i odpłatnie wykonać kserokopie materiałów bibliotecznych.
 

Czytelnia Medyczna

telefon 12 252 44 18

Czytelnia Medyczna powstała w lipcu 2017 roku w miejsce Czytelni Informacji Naukowej.

Czytelnia Medyczna posiada:

 • 16 miejsc siedzących;
 • 4 stanowiska komputerowe.

Gromadzi księgozbiór podręczy dla studentów kierunków medycznych. Zapewnia dostęp do specjalistycznych zasobów elektronicznych (bazy danych).

 

zbiory tradycyjne – działy w Czytelni Medycznej:
 • 54 chemia
 • 57/59 nauki biologiczne
 • 611/612 anatomia, fizjologia
 • 613.2 dietetyka
 • 613.88 higiena życia seksualnego
 • 613.98:616-053.9 gerontologia, geriatria
 • 614 zdrowie i bezpieczeństwo publiczne
 • 614.2 organizacja służby zdrowia
 • 614.88 ratownictwo medyczne
 • 615 farmacja, farmakologia, toksykologia
 • 615.322 fitoterapia, zielarstwo
 • 615.8 terapeutyka
 • 615.851 psychoterapia
 • 616 choroby, medycyna kliniczna
 • 616-053.2 pediatria
 • 616-083 pielęgniarstwo, opieka paliatywna
 • 616.1 choroby układu krążenia i naczyń krwionośnych
 • 616.5 choroby skóry, dermatologia
 • 616.8 neurologia, choroby układu nerwowego
 • 616.8:159.91 neuropsychologia
 • 616.89 psychiatria, choroby psychiczne, psychopatologia
 • 616.9 choroby zakaźne
 • 617 chirurgia
 • 618 ginekologia, położnictwo

   
zasoby elektroniczne:
 • Acland's Video Atlas of Human Anatomy
 • ClinicalKey
 • Polska Bibliografia Lekarska
 • wielodziedzinowe bazy danych:
  • EBSCO
  • EMIS Intelligence
  • ScienceDirect
  • SpringerLink
  • Wiley Online Library
 • System Informacji Prawnej Legalis
 • System Informacji Prawnej LEX
 • bazy przydatne przy ocenie dorobku naukowego:
  • Scopus
  • Web of Science.

 

dostęp zdalny do niektórych baz danych
jest bezpłatny dla zapisanych do naszej Biblioteki studentów oraz pracowników KAAFM. Aby go otrzymać, należy mieć aktywne konto biblioteczne oraz zgłosić się osobiście do Czytelni. Więcej informacji o bazach dostępnych zdalnie.

Czytelnia Czasopism

telefon 12 252 44 19


Czytelnia Czasopism posiada:
 • 12 stanowisk pracy, w tym 2 stanowiska przeznaczone do pracy z czasopismami wielkoformatowymi;
 • 2 stanowiska komputerowe.

Oddział Czasopism prowadzi działalność informacyjną, w ramach której:
 • służy pomocą przy przeszukiwaniu dostępnych w Bibliotece specjalistycznych czasopism oraz bezpłatnych baz artykułów z gazet i czasopism dostępnych online;
 • opracowuje tematyczne zestawienia bibliograficzne (dostępne są na wszystkich komputerach znajdujących się w Bibliotece w folderze Spis artykułów na wybrany temat);
 • tworzy rekordy analityczne dla wydawnictw ciągłych Oficyny Wydawniczej AFM (dzięki temu możliwe jest wyszukiwanie konkretnych recenzji, artykułów i omówień w czasopismach KAAFM).


Realizowany w Bibliotece KAAFM projekt Bibliografia Zawartości Czasopism w systemie Koha w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dofinansowany został ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu jest poszerzenie funkcjonalności systemu Koha i udostępnianie polskiej społeczności akademickiej informacji o zawartości publikacji naukowych, branżowych i specjalistycznych (zwłaszcza medycznych) z czasopism polskich i zagranicznych wydanych od 2010 roku, prenumerowanych przez Bibliotekę Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.


zbiory tradycyjne
W Czytelni udostępniane są czasopisma, gromadzone zgodnie z zakresem dziedzin wiedzy reprezentowanych w KAAFM, ze szczególnym uwzględnieniem czasopism z nauk: prawnych, humanistycznych, społecznych, technicznych, biologicznych i nauk o zdrowiu.

W Czytelni Czasopism wydzielono tygodniki, dzienniki oraz czasopisma wydawane przez KAAFM. Dwa ostatnie roczniki czasopism znajdują się w Czytelni w wolnym dostępie do półek. Natomiast roczniki z lat poprzednich przechowywane są w magazynach i należy je zamówić poprzez katalog online.

Współpraca

Uczelnia współpracuje z wieloma uczelniami z Europy, Afryki i Azji. Partnerskie konferencje oraz programy rozwoju dają możliwość wspólnego wydawania publikacji. Ponadto każda ze współpracujących uczelni zawarła z KAAFM umowę partnerską, która zapewnia wymianę literatury wydawanej przez te jednostki. Uczelnia nawiązała współpracę z Biblioteką Jagiellońską, Biblioteką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Biblioteką Politechniki Krakowskiej, aby studenci KAAFM mogli korzystać z bogatych księgozbiorów.

Biblioteka

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, I piętro

Katalog online

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito