Orzeł
A A A

Biblioteka

drukuj drukuj

nowe tytuły w Czytelni Czasopism

20-05-2022

HOMO LUDENS. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje szeroko pojęte badania gier i innych aktywności ludycznych. Celem "Homo Ludens" jest międzynarodowa wymiana myśli naukowej z powyższego zakresu. Czasopismo publikuje artykuły przeglądowe, ogólne i przyczynkowe, polemiczne, wspomnieniowe,
a także wybrane recenzje i sprawozdania. Ukazuje się z częstotliwością jednego numeru na rok. Czasopismo punktowane 20 pkt. MEiN
(ze strony wydawcy)

PSYCHIATRIA I PSYCHOLOGIA KLINICZNA – jest recenzowanym międzynarodowym czasopismem naukowym. W kwartalniku publikowane są prace oryginalne, w tym metaanalizy, poglądowe i kazuistyczne stanowiące istotny wkład w rozwój psychiatrii i psychologii kli­nicznej, a także aktualne informacje o pracach towarzystw medycznych, w tym rekomendacje (guidelines) i uzgodnienia (consensus statements), komentarze redakcyjne – dotyczące konkretnych artykułów, doniesienia wstępne (short communications), doniesienia i materiały z kongresów międzynarodowych, listy do redakcji, informacje o nowych produktach medycznych, streszczenia i omówienia artykułów publikowanych w innych cza­sopismach naukowych, przeglądy książek i innych publikacji. (Ze strony wydawcy)
Czasopismo punktowane – 40 pkt. MEiN

MEDYCYNA PRAKTYCZNA. LEKARZ RODZINNY to dwumiesięcznik skierowany do specjalistów medycyny rodzinnej oraz lekarzy pierwszego kontaktu. W czasopiśmie znajdują się:
Stałe cykle:
wytyczne i artykuły przeglądowe odzwierciedlające sposób myślenia lekarza pierwszego kontaktu - wytyczne postępowania opracowane przez towarzystwa naukowe lub zespoły ekspertów, publikowane w renomowanych zagranicznych czasopismach oraz artykuły przeglądowe przedstawiające aktualny stan wiedzy w zakresie zagadnień ważnych w codziennej praktyce
komentarze polskich specjalistów - komentarze do wytycznych z perspektywy POZ
praktyka kliniczna - omówienia praktycznych przypadków w POZ
pytania do ekspertów - odpowiedzi na pytania lekarzy POZ
prawo, organizacja i komunikacja
program edukacyjny - pod patronatem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, zadania testowe sprawdzające wiedzę zdobytą po przeczytaniu danego zeszytu czasopisma
(Ze strony wydawcy)

MEDYCYNA PRAKTYCZNA. SZCZEPIENIA. Kwartalnik przeznaczony dla lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników zaangażowanych w realizację profilaktyki z użyciem szczepień Stałe cykle:
tłumaczenia artykułów przeglądowych i wytycznych - przystępne opracowania wytycznych oraz omówienia badań oryginalnych opublikowanych w najbardziej renomowanych, recenzowanych czasopismach wydawanych w języku angielskim, takich jak: Vaccine, Clinical Infectious Diseases, Journal of Infectious Diseases, Lancet Infectious Diseases, Current Opinion in Infectious Diseases, MMWR, Lancet, British Medical Journal, New England Journal of Medicine, Pediatric Infectious Diseases Journal, Pediatrics, Archives of Disease in Childhood, Current Opinion in Pediatrics, Annals of Internal Medicine
wytyczne, zalecenia i stanowiska polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, grup ekspertów i instytucji
artykuły specjalne - zamawiane wyłącznie dla "Medycyny Praktycznej Szczepień" u wiodących ekspertów w dziedzinie szczepień na świecie
szkoleniowe opisy przypadków, praktyczne porady ekspertów, odpowiedzi na pytania
wywiady z urzędnikami, politykami oraz polskimi i zagranicznymi ekspertami, publicystykę dotyczącą szczepień, opinie i komentarze
tematyka - szeroko pojętej tematyki szczepień ochronnych, m.in.: szczepionek (skuteczności klinicznej i immunologicznej, bezpieczeństwa), techniki szczepień, postępowania przeciwbólowego, szczepień szczególnych grup pacjentów (np. przewlekle chorych), regulacji prawnych (aktualnych aktów, jak i planowanych zmian), zasad komunikacji i edukacji pacjentów, epidemiologii i kliniki chorób, immunologii szczepień - wszystkich grup wieku (dzieci, dorosłych, osób w podeszłym wieku), osób zdrowych i chorych przewlekle.
(Ze strony wydawcy)

STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ / PUBLIC POLICY STUDIES są pismem wydawanym od 2014 r. Redakcja zamieszcza teksty o charakterze akademickim poświęcone problematyce szeroko rozumianej polityki publicznej w różnych jej wymiarach. Przedmiotem zainteresowania są artykuły dotyczące zarówno koncepcji czy teorii polityki publicznej, jak i problematyki polityk sektorowych. Teksty mogą być poświęcone również modelom i cyklom w danej polityce (od diagnozy problemu do ewaluacji rozwiązania); postawom, wartościom, motywom działania aktorów polityk (np. rola zaufania wśród interesariuszy, zdolność do współpracy); metodom ewaluowania rezultatów w politykach; ​wskaźnikom obrazującym rezultaty działań publicznych; mechanizmom alokacji zasobów w działaniu publicznym (rynek i jego zawodność, zawodność państwa). Redakcja zainteresowana jest także źródłami wpływającymi na kształtowanie polityk publicznych (np. źródła intelektualne, socjologiczno-kulturowe, historyczne), źródeł wiedzy w wybranych politykach (policy knowledge), brokerom wiedzy (sieci eksperckie), procesom decyzyjnym i stylom działania w polityce publicznej (działania jednostronne vs. partnerskie, antycypacja problemów vs. reaktywność), czynników instytucjonalnych, które współkształtują politykę publiczną (np. systemy partyjne, parlamentarne, administracja publiczna). Czasopismo punktowane - 70 pkt. MEiN
(Ze strony wydawcy)

 

Pełna lista Aktualności

Biblioteka

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, I piętro

Katalog online

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito