Orzeł
A A A

Biblioteka

drukuj drukuj

programy publikowania otwartego

16-12-2022

Aktualizacja PPO Elsevier
(14 grudnia 2022): W styczniu 2023 r. program A zostanie wznowiony dla artykułów wysłanych do recenzji w 2023 r. z nową pulą 1013 artykułów, przy czym zmienia się lista czasopism objętych tym programem, co jest powiązane z ograniczeniem zakresu licencji na dostęp do czasopism. Bez przerwy działa program B dla artykułów wysłanych do recenzji w 2021 r.
(27 października 2022): Elsevier poinformował ICM o zamknięciu części A PPO z dniem 28.10.2022 r., co wynika z wyczerpania prawdopodobnej puli artykułów na 2022 r., która zostanie określona w ramach negocjowanej jeszcze nowej umowy na licencję krajową Elsevier 2022-2024. ICM ma nadzieję, że MEiN podejmie ostateczną decyzję w sprawie tej umowy do końca października. Program B (publikacja z obniżoną opłatą APC dla autora) obejmujący artykuły wysłane do recenzji przed 2022 r., będzie wciąż działał. Nowa pula programu A będzie dostępna od początku 2023 r. dla artykułów wysłanych do recenzji w 2023 r. (pełna informacja).
(21 stycznia 2022):
Pomimo braku ustaleń MEiN w zakresie warunków finansowania, zakresu licencji i puli artykułów w programie na obecny rok, Wydawnictwo Elsevier zdecydowało o utrzymaniu w 2022 r. działania programu A (publikowanie otwarte bez opłaty za publikowanie dla autorów). Wydawnictwo zapewniło, że nie będzie oczekiwać refinansowania przez autorów lub instytucje, w których afiliowani są autorzy, artykułów opublikowanych w ramach tego programu, nawet gdyby nie doszło do podpisania nowej umowy krajowej. Program A obejmuje tylko artykuły wysłane do recenzji w bieżącym roku kalendarzowym (2022) i zaakceptowane do publikacji. Artykuły wysłane do recenzji w 2021 r. a zaakceptowane w 2022 r., mogą być publikowane w modelu otwartym na koszt autora i ze zniżką (program B). Pozostałe zasady programów Elsevier na razie nie ulegają zmianie (pełna informacja).

Aktualizacja PPO Springer
(25 listopada 2022): Wykorzystano 644 artykuły z puli 1311 artykułów na 2022 r. Pula ta została uruchomiona po potwierdzeniu finansowania w lipcu 2022 r. i przechodzi na kolejny rok
(18 lipca 2022): W związku z zaawansowanym stanem przygotowania umowy licencyjnej Springer na rok 2022, Springer zgodził się uruchomić program publikowania otwartego. Od 15 lipca Springer uruchomił program dla wszystkich instytucji, które brały udział w programie OA w roku ubiegłym. Autorzy, którzy obecnie wypełniają formularz Open Access Systems Solution powinni mieć możliwość wybrania opcji publikowania OA w ramach programu. Springer nie przewiduje możliwości włączenia do programu opublikowanych już artykułów (pełna informacja).

 

Autorzy korespondencyjni afiliowani przy naszej Uczelni, mogą skorzystać z trzech finansowanych przez MNiSW programów publikowania otwartego - Elsevier oraz Springer, a także Science Advances.

Licencja krajowa Elsevier na lata 2019-2021 obejmuje pilotażowy program publikowania otwartego w wybranych czasopismach hybrydowych i gold open access dla autorów korespondencyjnych, afiliowanych przy instytucjach zgłoszonych do licencji. Program podzielono na dwie części:
  • program A
  • program B obejmujący publikację dowolnej liczby dodatkowych artykułów otwartych na koszt instytucji, w której afiliowany jest autor z wykorzystaniem zniżki zależącej od roku, w którym artykuł został wysłany do czasopisma: 30%, 20% lub 10% dla artykułów wysłanych odpowiednio w 2019, 2020 lub 2021 r. W przypadku pozytywnego zweryfikowania artykułu, Elsevier wystawi fakturę na opłatę za publikację otwartą ze zniżką dla instytucji i prześle ją e-mailem zgodnie z danymi do fakturowania podanymi przez instytucję. Faktura będzie miała termin płatności 30 dni od wystawienia oraz będzie wystawiona w euro na kwotę netto, tj. nie będzie zawierała podatku VAT, który powinien zostać naliczony i odprowadzony przez instytucję w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem (aktualna stawka za usługę publikacji to 23%).

Program obejmuje artykuły typu: Case Reports, Data, Full Length Articles, Micro Articles, Software, Reviews, Replication Study, Short Communications, Short Surveys, Videos, Practice Guidelines i Protocols (opis typów).

Przedmiotem finansowania w programie A oraz przedmiotem zniżki w programie B jest opłata za publikację otwartą (Article Processing Charge; katalogowe ceny - bez zniżki - są dostępne na stronie wydawcy, ale cennik ten zawiera tylko informacje dla podstawowego typu artykułu Full Length Article). Opłaty za wszelkie dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (m.in. odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej) są rozliczane osobno na koszt autora i bez zniżki.

Zgłoszenie artykułu do programu (A lub B) odbywa się wyłącznie poprzez formularz „Rights and Access”. Link do formularza znajduje się w e-mailu od wydawcy, który otrzymuje autor korespondencyjny każdego pozytywnie zrecenzowanego i zaakceptowanego do publikacji artykułu. Formularz uwzględnia opcje dostępne dla polskich autorów w ramach programu A lub B, co zostało omówione w prezentacjach dla programu A oraz dla programu B (przeznaczone są wyłącznie dla instytucji uprawnionych do korzystania z programu i mogą być pobrane tylko z numerów IP zarejestrowanych w WBN). W formularzu nalezy wybrać licencję dla publikowania otwartego CC-BY (wskazana jako preferowana w Planie S) lub CC-BY-NC-ND.

Artykuły zgłoszone do obu częsci są weryfikowane przez lokalnego administratora w instytucji, który za pomocą konta w systemie EOAP dokonuje weryfikacji, czy autor jest afiliowany w instytucji oraz czy wskazał tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. W przypadku wątpliwości lokalny administrator kontaktuje się z autorem. W przypadku odrzucenia artykułu z programu B, autor zostanie o tym powiadomiony, a artykuł zostanie opublikowany w modelu otwartym i Elsevier wystawi fakturę za publikację bez zniżki bezpośrednio autorowi (por. str. 5 prezentacji).

Szczegółowe informacje odnośnie do funkcjonowania programu znajdują się na oraz do WBN.

 

Program publikowania otwartego Springer (poprzednia nazwa - Springer Open Choice) działa w Polsce od roku 2019 w tzw. wersji Compact. Program umożliwia autorom korespondencyjnym afiliowanym przy instytucjach zgłoszonych do licencji, bezpłatne publikowanie otwartych artykułów na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych należących do wydawnictwa Springer.

Procedura decydująca o publikowaniu otwartym rozpoczyna się w momencie, gdy autor korespondencyjny otrzyma e-mail z wydawnictwa informujący o zaakceptowaniu artykułu do publikacji. Wiadomość zawiera link prowadzący na stronę, na której należy kliknąć "Request login email" (patrz prezentacja, str. 3), po czym autor otrzyma drugi email z linkiem do formularza Open Access Systems Solution. W formularzu autor korespondencyjny musi wskazać swoją afiliację (patrz prezentacja, str. 5) na liście, która zawiera instytucje objęte umowami na publikowanie otwarte ze Springerem. Wybrana afiliacja musi być jedną z afiliacji autora podanych w artykule. Jeśli w momencie wypełniania formularza pula artykułów w programie na danych rok nie jest jeszcze wyczerpana i system rozpozna wybraną instytucję jako należącą do programu, to formularz wyświetli informację “Open access at no cost to you” (patrz prezentacja, str. 6), która dotyczy umowy krajowej obejmującej wszystkie polskie instytucje akademickie zgłoszone do licencji Springer. Po kliknięciu w ‘Yes, submit for approval’ informacja o artykule zostanie wysłana do lokalnego administratora w instytucji w celu weryfikcaji afiliacji. O wyniku weryfikacji autor zostanie powiadomiony emailem (patrz prezentacja, str. 9).
Formularz Open Access Systems Solution jest wykorzystywany przez Springera do obsługi większości czasopism hybrydowych, za wyjątkiem czasopism oznaczonych na liście czasopism w kolumnie J jako niestandardowe. W przypadku tych czasopism autor korespondencyjny otrzyma specjalne instrukcje postępowania od redakcji.

Licencja Compact wprowadza ograniczenie liczby artykułów, które mogą być sfinansowane w ramach programu krajowego w danym roku. W roku 2022 zapewniono środki na opublikowanie 1311 artykułów. Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation.

Więcej informacji o programie, w tym .

 

Science Advances - wstrzymany w 2022 r. do czasu przyznania przez MEiN środków na licencję krajową Science i podpisania nowej umowy z wydawcą
dodatek do licencji krajowej na dostęp do czasopisma Science. Krajowa opłata licencyjna Science finansowana przez MNiSW pokrywa koszt publikacji w czasopiśmie open access Science Advances do 10 artykułów z Polski rocznie. Oferta przysługuje autorom korespondencyjnym afiliowanym w polskich instytucjach objętych licencją Science, którzy wskazali tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. Autorzy mogą się kontaktować z w celu skorzystania z programu (więcej informacji).

Pełna lista Aktualności

Biblioteka

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, I piętro

Katalog online

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito