Orzeł
A A A

Biblioteka

drukuj drukuj

programy publikowania otwartego

11-03-2020

Autorzy korespondencyjni afiliowani przy naszej Uczelni, mogą skorzystać z dwóch finansowanych przez MNiSW programów publikowania otwartego - Elsevier oraz Springer.

Licencja krajowa Elsevier na lata 2019-2021 obejmuje pilotażowy program publikowania otwartego w wybranych czasopismach hybrydowych i gold open access dla autorów korespondencyjnych, afiliowanych przy instytucjach zgłoszonych do licencji. Program podzielono na dwie części:
  • program A, w ramach którego w latach 2020-2021 zostanie sfinansowanych odpowiednio 1000 oraz 1500 artykułów z Polski;
  • program B obejmujący publikację dowolnej liczby dodatkowych artykułów otwartych na koszt instytucji, w której afiliowany jest autor z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka ta będzie wynosiła 20% w obecnym roku oraz 10% w kolejnym. W przypadku pozytywnego zweryfikowania artykułu, Elsevier wystawi fakturę na opłatę za publikację otwartą ze zniżką dla instytucji i prześle ją e-mailem zgodnie z danymi do fakturowania podanymi przez instytucję. Faktura będzie miała termin płatności 30 dni od wystawienia oraz będzie wystawiona w euro na kwotę netto, tj. nie będzie zawierała podatku VAT, który powinien zostać naliczony i odprowadzony przez instytucję w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem (aktualna stawka za usługę publikacji to 23%).

Program A został uruchomiony 1 stycznia, natomiast program B zostanie uruchomiony po wyczerpaniu się puli 1000 artykułów.

Program obejmuje artykuły typu: Case Reports, Data, Full Length Articles, Micro Articles, Software, Reviews, Replication Study, Short Communications, Short Surveys, Videos, Practice Guidelines i Protocols (opis typów).

Przedmiotem finansowania w programie A oraz przedmiotem zniżki w programie B jest opłata za publikację otwartą. Opłaty za wszelkie dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (m.in. odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej) są rozliczane osobno na koszt autora i bez zniżki.

Zgłoszenie artykułu do programu (A lub B) odbywa się wyłącznie poprzez formularz „Author journey”. Link do formularza znajduje się w e-mailu od wydawcy, który otrzymuje autor korespondencyjny każdego pozytywnie zrecenzowanego i zaakceptowanego do publikacji artykułu. Formularz uwzględnia opcje dostępne dla polskich autorów w ramach programu A lub B, co zostało omówione w prezentacjach dla ). W formularzu nalezy wybrać licencję dla publikowania otwartego CC-BY (jest wskazana jako preferowana w Planie S) lub CC-BY-NC-ND.

Artykuły zgłoszone do obu częsci są weryfikowane przez ICM:
  • w przypadku programu A, sprawdzana będzie poprawność afiliacji wskazanej przez autora korespondencyjnego w formularzu „Author journey” oraz na stronie tytułowej artykułu. W razie wątpliwości ICM będzie się kontaktował z autorem oraz z instytucją w celu potwierdzenia afiliacji. Brak potwierdzenia afiliacji ze strony instytucji będzie skutkował odrzuceniem artykułu z programu A;
  • artykuły zgłoszone do programu B będą także weryfikowane pod względem afiliacji (jak wyżej), dodatkowo ICM będzie każdorazowo sprawdzał, czy instytucja zgadza się przyjąć fakturę za publikację danego artykułu ze zniżką. W przypadku odmowy artykuł nie zostanie zakwalifikowany do programu B.

Informacja o pozytywnej weryfikacji lub odrzuceniu z programu zostanie przesłana do autora korespondencyjnego. Od początku roku 2020 ICM planuje przekazać zadanie weryfikacji do instytucji, które będą mogły stosować własne kryteria akceptacji artykułów.

Szczegółowe informacje odnośnie do funkcjonowania programu znajdują się na oraz do WBN.

 

Program publikowania otwartego Springer (poprzednia nazwa - Springer Open Choice) działa w Polsce od roku 2019 w tzw. wersji Compact. Program umożliwia autorom korespondencyjnym afiliowanym przy instytucjach zgłoszonych do licencji, bezpłatne publikowanie otwartych artykułów na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych należących do wydawnictwa Springer.

Procedura decydująca o publikowaniu otwartym rozpoczyna się po pozytywnym zrecenzowaniu artykułu, w momencie, gdy autor korespondencyjny otrzyma e-mail z wydawnictwa informujący o zaakceptowaniu artykułu do publikacji. Wiadomość zawiera link do formularza internetowego MyPublication (prezentacja przeznaczona wyłącznie dla instytucji uprawnionych do korzystania z programu i możliwa do pobrania wyłącznie z numerów IP zarejestrowanych w WBN przez instytucje korzystające z licencji), który wypełnionia autor korespondencyjny. W drugiej części formularza autor może zamówić kolorowe rysunki w wersji drukowanej czasopisma, odbitki papierowe oraz postery, których koszt nie jest pokrywany z programu krajowego a jest ponoszony przez przez autora.
Formularz MyPublication jest wykorzystywany przez Springera do obsługi większości czasopism hybrydowych, za wyjątkiem czasopism oznaczonych na liście czasopism w kolumnie J jako niestandardowe. W przypadku tych czasopism autor korespondencyjny otrzyma specjalne instrukcje postępowania od redakcji.

Po wypełnieniu przez autora korespondencyjnego formularza MyPublication (lub zrealizowaniu przez autora instrukcji dotyczących czasopism niestandardowych), informacje o artykule wraz z danymi podanymi przez autora korespondencyjnego są przesyłane w ciągu 2 dni do ICM w celu weryfikacji uprawnień do finansowania z programu.

Licencja Compact wprowadza ograniczenie liczby artykułów, które mogą być sfinansowane w ramach programu krajowego w danym roku. W roku 2020 zapewniono środki na opublikowanie do 2133 artykułów. Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation.

Więcej informacji o programie, w tym .

Pełna lista Aktualności

Biblioteka

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, I piętro

Katalog online

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito