Orzeł
A A A

Biblioteka

drukuj drukuj

pilotażowy program publikowania otwartego

03-09-2019
Licencja krajowa Elsevier na lata 2019-2021 obejmuje dodatkowo pilotażowy program publikowania otwartego w wybranych czasopismach hybrydowych i gold open access dla autorów korespondencyjnych afiliowanych przy instytucjach zgłoszonych do licencji. Program podzielono na dwie części:
  • program A, w ramach którego w trzech kolejnych latach (łącznie z obecnym) zostanie sfinansowanych odpowiednio 500, 1000 oraz 1500 artykułów z Polski;
  • program B obejmujący publikację dowolnej liczby dodatkowych artykułów otwartych na koszt instytucji, w której afiliowany jest autor z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka ta będzie wynosiła 30% w obecnym roku oraz odpowiednio 20% i 10% w dwóch kolejnych latach. W przypadku pozytywnego zweryfikowania artykułu, Elsevier wystawi fakturę na opłatę za publikację otwartą ze zniżką dla instytucji i prześle ją e-mailem zgodnie z danymi do fakturowania podanymi przez instytucję. Faktura będzie miała termin płatności 30 dni od wystawienia oraz będzie wystawiona w euro na kwotę netto, tj. nie będzie zawierała podatku VAT, który powinien zostać naliczony i odprowadzony przez instytucję w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem (aktualna stawka za usługę publikacji to 23%).

Program A został uruchomiony 2 września, natomiast program B zostanie uruchomiony jeśli pula 500 artykułów wyczerpie się przed końcem obecnego roku.

Do programu (A i B) można zgłaszać artykuły zgłoszone do czasopisma nie wcześniej niż 31 maja br. z wyłączeniem artykułów, które przed 2 września br. zostały już zaakceptowane i skierowane do publikacji w modelu subskrypcyjnym lub w otwartym na koszt autora. Program obejmuje artykuły typu: Case Reports, Data, Full Length Articles, Micro Articles, Software, Reviews, Replication Study, Short Communications, Short Surveys, Videos, Practice Guidelines i Protocols (opis typów).

Przedmiotem finansowania w programie A oraz przedmiotem zniżki w programie B jest opłata za publikację otwartą. Opłaty za wszelkie dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (m.in. odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej) są rozliczane osobno na koszt autora i bez zniżki.

Zgłoszenie artykułu do programu (A lub B) odbywa się wyłącznie poprzez formularz „Author journey”. Link do formularza znajduje się w e-mailu od wydawcy, który otrzymuje autor korespondencyjny każdego pozytywnie zrecenzowanego i zaakceptowanego do publikacji artykułu. Od 2 września formularz będzie uwzględniał opcje dostępne dla polskich autorów w ramach programu A lub B, co zostało omówione w prezentacjach dla ).

Artykuły zgłoszone do obu częsci programu w roku 2019 będą podlegały weryfikacji przez ICM:
  • w przypadku programu A, sprawdzana będzie poprawność afiliacji wskazanej przez autora korespondencyjnego w formularzu „Author journey” oraz na stronie tytułowej artykułu. W razie wątpliwości ICM będzie się kontaktował z autorem oraz z instytucją w celu potwierdzenia afiliacji. Brak potwierdzenia afiliacji ze strony instytucji będzie skutkował odrzuceniem artykułu z programu A;
  • artykuły zgłoszone do programu B będą także weryfikowane pod względem afiliacji (jak wyżej), dodatkowo ICM będzie każdorazowo sprawdzał, czy instytucja zgadza się przyjąć fakturę za publikację danego artykułu ze zniżką. W przypadku odmowy artykuł nie zostanie zakwalifikowany do programu B.

Informacja o pozytywnej weryfikacji lub odrzuceniu z programu zostanie przesłana do autora korespondencyjnego. Od początku roku 2020 ICM planuje przekazać zadanie weryfikacji do instytucji, które będą mogły stosować własne kryteria akceptacji artykułów.

Szczegółowe informacje odnośnie do funkcjonowania programu znajdują się na oraz do WBN.

Pełna lista Aktualności

Biblioteka

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, I piętro

Katalog online

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito