Orzeł
A A A

Konferencje naukowe - archiwum

drukuj drukuj

Międzynarodowa konferencja naukowa "Artificial Intelligence and Human Rights"

03-08-2020

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych KA zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej "Artificial Intelligence and Human Rights".

Konferencja "Artificial Intelligence and Human Rights" odbędzie się w dniach 29-30 października 2020 r. na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, w Krakowie. Panująca pandemia COVID-19 skłoniła Organizatorów do przyjęcia zdalnej formuły (on-line) Konferencji, choć żywimy nadzieję, że w razie jej ustania – możliwe będzie przeprowadzenie Konferencji z osobistym udziałem w Krakowie.

Konferencja jest organizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz IBEROJUR - Instituto Iberoamericano de Estudos Jurídicos z siedzibą w Porto (Portugalia). Konferencja została objęta patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Organizatorzy podejmują się trudnego lecz jednocześnie fascynującego zadania: chcą wypełnić lukę w zakresie analizy stosunków prawnych pomiędzy sztuczną inteligencją a prawami człowieka. Zagadnienie to nabiera coraz większego znaczenia w dobie nieustannego rozwoju sztucznej inteligencji. Nie można zdaniem organizatorów nie dostrzegać licznych problemów, z jakimi powinni się mierzyć prawnicy na całym świecie: czy na tych polach, gdzie drogę torują sobie systemy imitujące ludzką inteligencję, nie dochodzi do naruszenia szeroko rozumianych praw człowieka?

Zarówno Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, jak i IBEROJUR - Instituto Iberoamericano de Estudos Jurídicos dbają o tworzenie pola dla wymiany poglądów przez przedstawicieli nauki prawa z różnych ośrodków naukowych. Ich współpraca ma na celu integrację prawników z różnych krajów, umożliwiając im nawiązanie ścisłej współpracy.

Oczekujemy uczestnictwa w konferencji prelegentów z wielu krajów, w szczególności z Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Czech, Rumunii, Wenezueli, Meksyku, Brazylii i Kanady. Na konferencji pojawią się również przedstawiciele nauki z różnych ośrodków naukowych z całej Polski.

Mamy nadzieję, że dla Każdego Uczestnika udział w konferencji będzie wspaniałą okazją do wymiany poglądów oraz nawiązania kontaktów.

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim, angielskim i hiszpańskim.

Zgłoszenia:

W celu zgłoszenia udziału w konferencji należy przygotować abstrakt oraz wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się poniżej najpóźniej do dnia 30.09.2020 r.

Wymogi abstraktu:

Abstrakt powinien zawierać tytuł wystąpienia oraz krótkie streszczenie wystąpienia do 250 słów.

Proszę o wskazanie języka, w którym ma być przygotowane wystąpienie.

Należy wskazać również stopień naukowy i właściwą afiliację.

Informacja o akceptacji tematów wystąpień i kwalifikacji do bloków tematycznych zostanie przesłana mailowo najpóźniej do dnia 5.10.2020 r.

Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji będzie możliwość dokonania opłaty konferencyjnej przelewem na konto:

W przypadku wpłat krajowych;

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

PKO BP Bank Polski nr 90 1020 2892 0000 5502 0200 2319

Opłatę przelewem należy wnieść najpóźniej do dnia 15.10.2020 r.

Opłata konferencyjna: 400 PLN

Opłata konferencyjna obejmuje udział w konferencji oraz publikacji w języku angielskim z hiszpańskim bądź portugalskim ISBN.

Opłata konferencyjna NIE OBEJMUJE noclegów.

Publikacja pokonferencyjna:

Monografia pod red. Prof. Laury Miraut Martin i Prof. Mariusza Załuckiego wydana przez

renomowane Wydawnictwo w Hiszpanii bądź Portugalii (obecnie trwają rozmowy wydawnicze).

Ostateczne wersje tekstów w języku angielskim należy składać do dnia 15.10.2020 r.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: 

 

Komitet Organizacyjny

Prof. Dr. Laura Miraut Martin (Przewodniczący Konferencji)
Prof. Zw. Dr hab. Mariusz Załucki (Zastępca Przewodniczącego Konferencji)
Prof. UR, Dr hab. Beata Stępień-Załucka
Dr Agnieszka Kubiak-Cyrul
Prof. Dr. Rubén Miranda Goncalves (Sekretarz Konferencji)
Prof. Dr. Antonio Tirso Ester Sánchez (Sekretarz Konferencji)
Dr Aleksandra Partyk (Sekretarz Konferencji)
Dr Kamil Szpyt (Sekretarz Konferencji)

 

 

AFM Krakow University's Faculty of Law, Administration and International Relations invites you to take part in the Scientific Conference "Artificial Intelligence and Human Rights".

The Conference "Artificial Intelligence and Human Rights" will be held on 29-30 October at Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Krakow.

The Conference is organized by the Department of Civil Law of the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow Academy and IBEROJUR - Instituto Iberoamericano de Estudos Jurídicos, seated in Porto (Portugal). The Conference is under the auspices of Commissioner for Human Rights.

Due to the prevailing COVID-19 pandemic the Organisers decided to adopt a remote (on-line) formula for the Conference. We hope, however, that it will be possible to hold the Conference in Krakow in personam, if the situation allows it.

The organizers undertake a difficult but at the same time fascinating task: they want to fill the gap in the analysis of legal relations between artificial intelligence and human rights. This issue is becoming more and more important in an era of continuous development of artificial intelligence. According to the organisers, one cannot overlook the numerous problems that lawyers around the world should face: are there no violations of human rights in the broad sense of the term, where systems imitating human intelligence pave the way?

Both the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow Academy and the IBEROJUR - Instituto Iberoamericano de Estudos Jurídicos care about creating a field for the exchange of views by representatives of the legal science from various scientific centres. Their cooperation is aimed at integrating lawyers from different countries, enabling them to establish close cooperation.

We look forward to seeing speakers from many countries, especially Portugal, Spain, Italy, the United States of America, Australia, Czech Republic, Romania, Venezuela, Mexico, Brazil and Canada. The conference will also be attended by representatives of science from various scientific centres from all over Poland.

We hope that for each Participant, participation in the conference will be a great opportunity to exchange views and establish contacts.

The conference will be conducted in Polish, English and Spanish.

Registration:

In order to register for the conference, please prepare abstract and fill out the registration form until 30.09.2020.

Abstract requirements:

The abstract should contain the title of the speech and a short summary of the speech up to 250 words.

Please indicate the language in which your speech is to be prepared.

The degree and the relevant affiliation should also be indicated.

Confirmation of acceptance of the applications and allocation to topic blocks will be sent via e-mail by 5.10.2020.

Conference Fee: 400 PLN

After receiving confirmation of registration, relevant payment shall be made – until 15.10.2020  - as wire transfer to the following account:

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

PKO BP Bank Polski

Numer IBAN; PL90 1020 2892 0000 5502 0200 2319

KOD SWIFT (BIC); BPKOPLPW

The Conference fee includes participation in the Conference and publications in English monograph with Spanish or Portuguese ISBN.

The Conference Fee does NOT include overnight stays.

Post-conference publication:

Monograph edited by Prof. Laura Miraut Martin and Prof. Mariusz Załucki will be published by reputable publisher in Spain or Portugal (currently under publishing talks).

Final versions of the texts in English should be submitted by 15.10.2020.

Please send any questions to  

 

Organising Committee

Prof. Dr. Laura Miraut Martin (President of the Congress)
Prof. Zw. Dr hab. Mariusz Załucki (Vice President of the Congress)
Prof. UR, Dr hab. Beata Stępień-Załucka
Dr Agnieszka Kubiak-Cyrul
Prof. Dr. Rubén Miranda Goncalves (Secretary of the Congress)
Prof. Dr. Antonio Tirso Ester Sánchez (Secretary of the Congress)
Dr Aleksandra Partyk (Secretary of the Congress)
Dr Kamil Szpyt (Secretary of the Congress)

 

 

La Facultad de Derecho, Administración y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cracovia de la AFM le invita a participar en la Conferencia Científica "Inteligencia Artificial y Derechos Humanos".

La Conferencia "Inteligencia Artificial y Derechos Humanos" se celebrará los días del 29 al 30 de octubre en la Universidad Andrzej Frycz Modrzewski de Cracovia.

La Conferencia está organizada por el Departamento de Derecho Civil de la Academia Andrzej Frycz Modrzewski de Cracovia y el IBEROJUR - Instituto Iberoamericano de Estudios Jurídicos, con sede en Oporto (Portugal). La Conferencia está bajo los auspicios del Comisionado de Derechos Humanos.

Debido a la pandemia prevaleciente de COVID-19, los organizadores decidieron adoptar una fórmula remota (en línea) para la Conferencia. Sin embargo, esperamos que sea posible celebrar la Conferencia en Cracovia en persona, si la situación lo permite.

Los organizadores emprenden una tarea difícil, pero al mismo tiempo fascinante: quieren llenar el vacío en el análisis de las relaciones jurídicas entre la inteligencia artificial y los derechos humanos. Esta cuestión está adquiriendo cada vez más importancia en una época de continuo desarrollo de la inteligencia artificial. Según los organizadores, no se pueden pasar por alto los numerosos problemas a los que deben enfrentarse los abogados de todo el mundo: ¿no hay violaciones de los derechos humanos en el sentido amplio del término, en el que los sistemas que imitan la inteligencia humana allanan el camino?

Tanto la Academia Andrzej Frycz Modrzewski de Cracovia como el IBEROJUR - Instituto Iberoamericano de Estudios Jurídicos se preocupan por crear un campo de intercambio de opiniones entre los representantes de la ciencia jurídica de diversos centros científicos. Su cooperación tiene por objeto integrar a los abogados de diferentes países, permitiéndoles establecer una estrecha colaboración.

Esperamos con interés la presencia de oradores de muchos países, especialmente de Portugal, España, Italia, los Estados Unidos de América, Australia, la República Checa, Rumania, Venezuela, México, el Brasil y el Canadá. También asistirán a la conferencia representantes de la ciencia de diversos centros científicos de toda Polonia.

Esperamos que para cada participante la participación en la conferencia sea una gran oportunidad para intercambiar opiniones y establecer contactos.

La conferencia se celebrará en polaco, español e inglés.

Registro:

Para inscribirse en la conferencia, por favor prepare un resumen y llene el formulario de inscripción hasta el 30.09.2020.

Requisitos de los resúmenes:

El resumen debe contener el título de la comunicación y un breve resumen del mismo de hasta 250 palabras.

Por favor, indique el idioma en el que se preparará su comunicación.

También se debe indicar el grado y la afiliación pertinente.

La confirmación de la aceptación de las solicitudes y la asignación a los bloques temáticos será enviado por correo electrónico antes del 5.10.2020.

Tarifa de la conferencia: 400 PLN

Después de recibir la confirmación de la inscripción, el pago correspondiente se hará -hasta el 15.10.2020- por transferencia bancaria a la siguiente cuenta:

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

PKO BP Bank Polski

Numer IBAN; PL90 1020 2892 0000 5502 0200 2319

KOD SWIFT (BIC); BPKOPLPW

La cuota de la Conferencia incluye la participación en la misma y las publicaciones en monografía en inglés con ISBN en español o portugués.

La cuota de la Conferencia NO incluye las pernoctaciones.

Publicación posterior a la Conferencia:

La monografía editada por la Prof. Laura Miraut Martin y el Prof. Mariusz Załucki será publicada por una editorial de renombre en España o Portugal (actualmente en proceso de publicación de las ponencias).

Las versiones finales de los textos en inglés deberán ser enviadas antes del 15.10.2020.

Por favor, envíe cualquier pregunta a conference2020@afm.edu.pl

 

Comité De Organización
Prof. Dr. Laura Miraut Martin (Presidente del Congreso)
Prof. Zw. Dr hab. Mariusz Załucki (Vicepresidente del Congreso)
Prof. UR, Dr hab. Beata Stępień-Załucka
Dr Agnieszka Kubiak-Cyrul
Prof. Dr. Rubén Miranda Goncalves (Secretario del Congreso)
Prof. Dr. Antonio Tirso Ester Sánchez (Secretario del Congreso)
Dr Aleksandra Partyk (Secretaria del Congreso)
Dr Kamil Szpyt (Secretario del Congreso)

 

#science #krakow #meeting #nauka #spotkanie #krakowskiekonferencjenaukowe

Pliki do pobrania

brochure.pdf

The city of Krakow

broszura.pdf

Miasto Kraków

program.pdf

Program konferencji

Pełna lista Aktualności

Dział Organizacji Konferencji Naukowych i Promocji

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek B, pok. B 013

mgr Agata Bień-Krawiec, ; mgr Maciej Banach,

tel. 12 252 46 02

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito