Orzeł
A A A

Aktualności

drukuj drukuj

Otwarcie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

03-03-2023

3 marca 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z udziałem Ministra Zdrowia dr. Adama Niedzielskiego. Licznie zgromadzeni Goście po uroczystym otwarciu Centrum obejrzeli pokaz umiejętności studentów w warunkach symulacji wysokiej wierności.

Symulacja medyczna jako metoda dydaktyczna umożliwia nabywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych przy wykorzystaniu nabytej wiedzy oraz równoczesne rozwijanie tzw. kompetencji miękkich takich jak umiejętność pracy w zespole, komunikacja z pacjentem czy podejmowanie decyzji.
Studenci kierunku lekarskiego i innych kierunków medycznych doskonalą swoje umiejętności tą właśnie metodą ucząc się w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.
WCSM dysponuje symulatorem karetki, pracownią umiejętności chirurgicznych i technicznych, salą laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych, szpitalnym oddziałem ratunkowym, salą intensywnej terapii, blokiem operacyjnym z pracownią anestezjologiczną, salą porodową.
Nasi studenci mają możliwość ćwiczenia w warunkach zbliżonych do realnych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie symulatorów pacjenta i wysokiej klasy sprzętu medycznego, na podstawie wystandaryzowanych scenariuszy. Wyposażenie Centrum umożliwia również symulowanie przypadków rzadkich i skomplikowanych, których przećwiczenie z udziałem prawdziwego pacjenta byłoby trudne bądź niemożliwe. Systemy teleinformatyczne umożliwią analizę i omówienie przebiegu zajęć, zweryfikowanie błędów i wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Dzięki kształceniu z udziałem symulacji medycznej jest możliwe lepsze przygotowanie studentów do realnych sytuacji, z którymi zetkną się oni w trakcie zajęć klinicznych oraz późniejszej praktyki.

Z zajęć w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej korzysta ponad 600 studentów kierunków medycznych.

Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej powstało w ramach projektu „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”
Projekt „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego" realizowany jest w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2023.
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia praktycznego przyszłych pracowników systemu ochrony zdrowia, poprzez utworzenie i rozwinięcie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (WCSM) w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki opracowaniu i wdrożeniu programu rozwojowego uczelni ukierunkowanego na stworzenie WCSM, kompleksowe przygotowanie kadry akademickiej w zakresie symulacji medycznej (uczestnictwo w kursach/stażach, opracowanie scenariuszy/aplikacji), realizację kształcenia praktycznego/dodatkowych zajęć dla studentów z wykorzystaniem metod symulacji medycznej.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie co najmniej 608 osób, zarówno w ramach zajęć obowiązkowych na kierunku lekarskim, jak dedykowanych studentom kierunków medycznych zajęć dodatkowych.

Projekt „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego" realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych (Nr projektu POWR.05.03.00-00-0001/18)

Budżet projektu: 13 768 824,30 zł
Wkład Unii Europejskiej: 11 604 365,12 zł

Pełna lista Aktualności
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito