Orzeł
A A A

Aktualności

drukuj drukuj

COVID-19. Informacje [EN]

14-06-2021

ENGLISH

aktualizacja 05.02.2021: Zarządzenie Rektora z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia kształcenia oraz niektórych innych zasad funkcjonowania uczelni od 19.10.2020 r. Plik PDF
Zarządzenie Rektora z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia kształcenia oraz niektórych innych zasad funkcjonowania uczelni od 19 października 2020 r. (zmienione zarządzeniem z dnia 3 lutego 2021 r.) Plik PDF

aktualizacja 30.01.2021: Informacja Studium WF / Physical Education Centre information

aktualizacja 15.01.2021: Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii nr 1/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. o uchyleniu niektórych zarządzeń w sprawie wysokości czesnego i ogólnych zasad odpłatności za studia. Plik PDF

aktualizacja 15.12.2020: Zarządzenie Rektora z 14 grudnia 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przystępowania do egzaminów i zaliczeń w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 oraz zasad zaliczania semestru. Plik PDF

aktualizacja 13.11.2020: Informacja o stypendiach socjalnych i zapomogach na wypadek pogorszenia sytuacji materialnej studenta na skutek zdarzeń związanych z pandemią. Plik PDF

aktualizacja 09.11.2020: Apel Wojewody Małopolskiego do Studentek i Studentów kierunków medycznych o zgłaszanie chęci pomocy w szpitalach tymczasowych: Apel (pdf)

aktualizacja 29.10.2020: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

aktualizacja 26.10.2020: Zarządzenie Rektora Nr 97/2020 z dnia 12 października 2020 r. (zmienione zarządzeniem Rektora Nr 101/2020 z dnia 22 października 2020 r.) w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

aktualizacja 16.10.2020: Informacja Studium WF o przejściu na nauczanie zdalne. Informacja o odwołanych zajęciach WF 17.10.2020

aktualizacja 16.10.2020: Zaktualizowano informację o organizacji kształcenia w sem. zimowym 2020/21

aktualizacja 07.10.2020: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

aktualizacja 06.10.2020: Uprzejmie informujemy, że Pełnomocnikiem Rektora ds. sanitarno-epidemiologicznych jest dr n.med. Anna Szczypta, aszczypta@afm.edu.pl. Konsultacje on-line na Teams: wtorki godz. 17-18.00

aktualizacja 20.08.2020: Organizacja kształcenia w semestrze zimowym 2020/21

aktualizacja 30.05.2020: Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia wytycznych dot. zasad bezpiecznego postępowania nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w Krakowskiej Akademii oraz studentów biorących udział w zajęciach dydaktycznych w zakresie zapobiegania zakażeniu koronawirusem w okresie epidemii. Treść zarządzenia wraz z załącznikami /pdf/

aktualizacja 30.05.2020: Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem u studenta Krakowskiej Akademii oraz wprowadzenia procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u pracownika Krakowskiej Akademii. Treść zarządzenia wraz z załącznikami /pdf/

aktualizacja 29.05.2020: Szanowni Studenci! W związku z panującą na świecie sytuacją epidemiologiczną oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami Władz Krakowskiej Akademii dotyczącymi nauczania zdalnego, Studium Wychowania Fizycznego informuje, że zajęcia WF będą prowadzone na platformie e-learningowej do końca semestru letniego /14.06.2020/.
Ze sportowym pozdrowieniem! Paweł Szcześniewski

aktualizacja 27.05.2020: Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania semestru i roku studiów. Zmienione zarządzeniem z dnia 22 maja 2020 i 26 maja 2020 r. Treść zarządzenia /pdf/

aktualizacja 22.05.2020: Zarządzenie Rektora nr 51/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Krakowskiej Akademii w okresie od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. Zmienione zarządzeniem z dnia 25 maja 2020 r. Treść zarządzenia /pdf/

aktualizacja 22.05.2020: W dniu 22 maja 2020 r. ukazało się zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Krakowskiej Akademii od dnia 25 maja 2020 r. Dział kadr rozesłał je do wszystkich jednostek. Uprzejmie prosimy pracowników o zapoznanie się z nim.

aktualizacja 18.05.2020: Zarządzenie z dnia 14 maja 2020 w sprawie tymczasowych zasad weryfikacji efektów uczenia się określonych w programach studiów prowadzonego poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych. Treść zarządzenia /pdf/

aktualizacja 8.05.2020: Zarządzenie Rektora z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przyznawania i wpłacania zapomóg i stypendiów z funduszu świadczeń dla studentów i doktorantów w sem. letnim roku akad. 2019/2020 - na stronie Stypendia

aktualizacja 2.05.2020: Centrum E-learningu informuje o przerwie technicznej w działaniu Platformy e-learningowej (elearning-ka.edu.pl) w dniu 5.05.2020 w godzinach 8.30-10.00

aktualizacja 29.04.2020: Na mocy zarządzenia Rektora Nr 41/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany w zakresie organizacji zaliczenia semestru zimowego:
1. Zimową sesję poprawkową na studiach niestacjonarnych przedłużono do 7 czerwca 2020 r.
2. Warunki krótkoterminowe przedłużono do 5 czerwca 2020 r. na studiach stacjonarnych oraz do 21 czerwca 2020 r. na studiach niestacjonarnych.
3. Przedłużono do 15 czerwca 2020 r. termin składania prac dyplomowych dla studentów, dla których semestr zimowy był ostatnim semestrem według planów studiów.
4. Dodatkowo w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadzono uproszczony sposób składania wniosków o zapomogi.
Zarządzenie Rektora z 28 kwietnia 2020 r. wraz z załącznikiem /pdf/

aktualizacja 24.04.2020: Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się komunikat o przedłużeniu do 24 maja ograniczeń w działalności uczelni. Zajęcia w tym czasie powinny odbywać się zdalnie. Nadal nie zostaje zawieszone prowadzenie badań naukowych. Więcej na stronie Ministerstwa.

aktualizacja 14.04.2020: Zarządzenie Rektora z dnia 10 marca 2020 r.w sprawie tymczasowych środków przeciwdziałania ryzyku zakażeń koronawirusem SARS CoV-2 w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (zmienione zarządzeniem z 14 kwietnia 2020 r.) Z DNIEM 25.05.2020 ZARZĄDZENIE TRACI MOC

aktualizacja 10.04.2020: Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, okres zawieszenia zajęć na studiach, studiach podyplomowych i studiach doktoranckich zostaje przedłużony do dnia 26 kwietnia 2020 r. Jednocześnie przypominamy, że dalszym ciągu realizowane są zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

aktualizacja 10.04.2020: Zarządzenie Rektora z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów z funduszu stypendialnego Krakowskiej Akademii w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 /pdf/

aktualizacja 6.04.2020: Komunikat Studium WF w sprawie zajęć e-learningowych [EN]

aktualizacja 1.04.2020: Zarządzenie Rektora w sprawie szczególnych zasad zaliczania semestru zimowego w roku akademickim 2019/2020 oraz zasad organizowania i dokumentowania przebiegu studiów w okresie zawieszenia zajęć na terenie uczelni z powodu epidemii koronawirusa. /pdf/ [EN]

aktualizacja 31.03.2020: Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji procesu dydaktycznego z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w okresie zawieszenia zajęć /pdf/

aktualizacja 24.03.2020: Uprzejmie informujemy, że na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 511) okres zawieszenia zajęć na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach został przedłużony do 10 kwietnia 2020 r. Powyższe ograniczenie nie obejmuje zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy pierwotnie takie zajęcia były przewidziane w programie kształcenia.

aktualizacja 23.03.2020: Komunikat Studium Języków Obcych

aktualizacja 19.03.2020: Dyżurne telefony w dziekanatach

aktualizacja 18.03.2020: Informacja o odstąpieniu od naliczania odsetek oraz o zapomogach dla studentów (pdf). Zarządzenie Rektora w przedmiotowej sprawie (pdf) Z DNIEM 1.06.2020 ZARZĄDZENIE TRACI MOC

aktualizacja 17.03.2020: Komunikat Centrum E-learningu

aktualizacja 16.03.2020: Zasady funkcjonowania uczelni w okresie zawieszenia zajęć oraz sposobu realizacji niektórych obowiązków związanych z przebiegiem studiów

aktualizacja 16.03.2020: Zarządzenie w sprawie tymczasowych środków przeciwdziałania ryzyku zakażeń koronawirusem SARS CoV-2 w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - zmienione zarządzeniem z dnia 16 marca 2020 r. Z DNIEM 25 MAJA ZARZĄDZENIE TRACI MOC

aktualizacja 13.03.2020: Zarządzenie Rektora z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dot. nauczania na odległość prowadzonego w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z zagrożeniem wirusem SARS CoV-2 /pdf/

aktualizacja 13.03.2020: Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ważności legitymacji studenckich i doktoranckich - Informacja na stronie Ministerstwa

aktualizacja 12.03.2020: Zasady funkcjonowania uczelni w okresie zawieszenia zajęć oraz sposobu realizacji niektórych obowiązków związanych z przebiegiem studiów

 


Zarządzeniem Rektora zawiesza się wszystkie zajęcia dla studentów i uczestników innych form kształcenia prowadzonych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego od godz. 14.00 w dniu 11 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. włącznie. Na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego okres zawieszenia zajęć został przedłużony do 10 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Rektora z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dla studentów i uczestników innych form kształcenia z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa SARS CoV-2 w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - zarządzenie

 

Zarządzeniem Rektora wstrzymuje się między innymi międzynarodową wymianę pracowników, studentów i doktorantów, w tym zwłaszcza:
1) służbowe wyjazdy zagraniczne pracowników,
2) przyjazdy gości zagranicznych,
3) wyjazdy oraz przyjazdy w ramach programu Erasmus+.


Odwołuje się także konferencje, imprezy i wydarzenia ogólnouczelniane i wydziałowe:
1) Seminarium i wernisaż wystawy Architektura Ceglana: 11 marca 2020 r.,
2) Konferencja prawno-medyczna: "Pracujesz, ryzykujesz - bezpieczeństwo prawne w zawodach medycznych": 18 marca 2020 r.,
3) IV Małopolskie Forum Audytu: 20 marca 2020,
4) Pogotowie maturzystów- maraton powtórkowy: 28 - 29 marca 2020 r.,
5) Spotkania dla kandydatów na studia na kierunku aktorskim: 28 marca 2020 r., 4 kwietnia 2020 r.,
6) II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Symulacja Rozprawy Cywilnej: 2 - 3 kwietnia 2020 r.


Pełna treść zarządzenia poniżej

Zarządzenie w sprawie tymczasowych środków przeciwdziałania ryzyku zakażeń koronawirusem SARS CoV-2 w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - zmienione zarządzeniem z dnia 16 i 24 marca 2020 r.
- zarządzenie (po zmianach) Z DNIEM 25 MAJA 2020 ZARZĄDZENIE TRACI MOC

 

 

 

 


Komunikat Studium Języków Obcych
Drodzy Studenci, w czasie zawieszenia zajęć na Uczelni lektoraty z wszystkich języków będą realizowane m.in. z wykorzystaniem platformy Moodle. Jest to ta sama platforma, na której rozwiązywali Państwo test poziomujący z języka angielskiego na pierwszym semestrze studiów. W aktualnościach na stronie Studium znajdują się informacje jak zalogować się na swoje konto lub założyć nowe i jak odnaleźć swój kurs. Zajęcia z wszystkich języków zostały już uruchomione i należy jak najszybciej dokonać zapisów do kursów swoich lektorów.
Z poważaniem, Zespół SJO


Dyżurne numery telefonów do kontaktu z dziekanatami w okresie zawieszenia zajęć
Kontakt telefoniczny jest możliwy w godz. 9.00-14.00 od poniedziałku do piątku. Dziekanaty:
Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie - 12 25 24 635
Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych - 12 25 24 474
Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych - 12 25 24 621
Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych - 12 25 24 540
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej - 12 25 24 483
Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu - 12 25 24 505 (kier. lekarski), 12 25 24 520 (pozostałe)


Komunikat Centrum E-learningu
Drodzy Studenci, z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa SARS CoV-2 zajęcia dydaktyczne będą realizowane m.in. z wykorzystaniem Platformy e-learningowej KA (http://elearning-ka.edu.pl). Jest to ta sama platforma, na której umieszczony jest kurs BHP i na której prowadzone są zajęcia w ramach Technologii przetwarzania informacji na pierwszym semestrze studiów. Proszę zalogować się do platformy. Na stronie Uczelni w zakładkach Centrum e-learningu są informacje jak aktywować konto (w przypadku, gdy ktoś jeszcze nie miał okazji skorzystania z platformy) lub odzyskać zapomniane hasło. Codziennie udostępniane są nowe przedmioty i nowe grupy, w związku z tym należy codziennie monitorować, czy zajęcia dla Państwa zostały już uruchomione i dokonać zapisów do grup.
Z poważaniem Zespół CEL


Drodzy studenci i uczestnicy innych form kształcenia,

uprzejmie informujemy, że dla naszego wspólnego bezpieczeństwa w dniach 16 marca – 10 kwietnia 2020 r. zostaje wyłączona bezpośrednia obsługa studentów i uczestników innych form kształcenia w dziekanatach, księgowości i innych jednostkach organizacyjnych uczelni. W związku z powyższym prosimy o załatwianie wszystkich spraw w drodze mailowej lub telefonicznej, a jeśli zachodzi taka konieczność za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Jednocześnie zawiadamiamy, że na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zostaje zawieszona do odwołania działalność Biblioteki Krakowskiej Akademii, za wyjątkiem korzystania ze zbiorów zdigitalizowanych i elektronicznych baz danych.


 

 

Zasady funkcjonowania uczelni w okresie zawieszenia zajęć oraz sposobu realizacji niektórych obowiązków związanych z przebiegiem studiów

W związku z licznymi pytaniami studentów i wykładowców odnośnie zasad funkcjonowania uczelni w okresie zawieszenia zajęć oraz sposobu realizacji niektórych obowiązków związanych z przebiegiem studiów, zamieszczamy poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W miarę rozwoju sytuacji, pojawiania się nowych wątpliwości, postaramy się na bieżąco aktualizować potrzebne informacje:

1. Czy odwołanie zajęć dydaktycznych oznacza, że nie odbywają się także egzaminy, wpisy, konsultacje i egzaminy dyplomowe?

Tak. Zawieszenie zajęć dydaktycznych jest równoznaczne z zawieszeniem egzaminów, konsultacji, wpisów i egzaminów dyplomowych.

2. Czy sesja poprawkowa na studiach niestacjonarnych zostanie przedłużona?

Tak. Sesja poprawkowa w semestrze zimowym dla studentów studiów niestacjonarnych będzie przedłużona. Decyzja w tej sprawie będzie podane do wiadomości studentów i wykładowców z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Czy termin do składania indeksów dla studentów wyższych lat studiów będzie przedłużony?

Tak. Termin składania indeksów zostanie przedłużony dla wszystkich studentów. Studenci nie będą obciążani opłatą z tego tytułu.

4. Co z biegiem terminów do złożenia pracy dyplomowej?

Na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych terminy do złożenia pracy dyplomowej ulegają zawieszeniu. Z tego względu studenci, którzy na dzień 11 marca 2020 r. nie pozostawali w zwłoce ze złożeniem pracy dyplomowej (poza termin regulaminowy, albo termin wyznaczony uprzednio przez dziekana) nie muszą składać wniosków o ich przedłużenie. Jednocześnie gorąco zachęcamy wszystkich studentów przygotowujących pracę dyplomową, aby w miarę możliwości kontynuowali jej pisanie i pozostawali w tej sprawie w bieżącym mailowym kontakcie z promotorem.

5. Co z upływającym terminem ważności legitymacji studenckich? Czy wymaga on przedłużenia?

Zgodnie z deklaracją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego termin ważności legitymacji studenckich zostanie automatycznie przedłużony (do 31.05.2020 r.), bez potrzeby naklejania nowego hologramu.

6. Czy organizacja roku akademickiego ulegnie zmianie?

W przypadku dłuższej przerwy w zajęciach może dojść do wydłużenia semestru letniego (w tym także sesji egzaminacyjnej) poza pierwotnie ustaloną organizację roku akademickiego.

7. W jaki sposób będą odpracowywane odwołane zajęcia dydaktyczne?

Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej (e-learning) powinny się odbywać zgodnie z przyjętym planem studiów. Aktualnie opracowujemy zasady w oparciu, o które zostanie rozbudowana oferta zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie e-learningu, jak również wykładowcy zostaną poproszeni o udostępnianie studentom na bieżąco materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej również w tych przypadkach, w których nie uda się wdrożyć pełnego e-learningu. Informacje w tej sprawie zostaną przekazane studentom i prowadzącym zajęcia w najbliższym czasie. Zajęcia dydaktyczne, których nie da się odbyć w powyższych formach (np. zajęcia praktyczne, praktyki, zajęcia kliniczne na kierunkach medycznych) zostaną odpracowane.

8. Co jeżeli mam do załatwienia jakąś sprawę w dziekanacie lub księgowości?

Od 16 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. bezpośrednia obsługa studentów i uczestników innych form kształcenia w dziekanatach, księgowości i innych jednostkach zostaje zawieszona. Wszystkie sprawy proszę załatwiać mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty.

9. Czy w okresie zawieszenia zajęć mogę korzystać z biblioteki?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego działalność bibliotek została czasowo ograniczona. Oznacza to, że nie ma obecnie możliwości korzystania z czytelni oraz wypożyczeń książek i czasopism. Można natomiast korzystać zdalnie ze wszystkich zbiorów w formie elektronicznej


W dniach 11 marca -10 kwietnia włącznie budynki Kampusu będą otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.

Dziekanaty, księgowość, rekrutacja i biblioteka - zamknięte dla studentów.


 

Informacje na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Komunikat

Koronawirus: informacje i zalecenia - strona www.gov.pl

 

 

Pełna lista Aktualności
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito