Orzeł
A A A

Aktualności

drukuj drukuj

Studiuj aktorstwo w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

02-11-2019

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 24 lipca 2019 r. nasza uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Aktorstwo. We wprześniu br. powołano Wydział Aktorski, którego dziakanem został prof. dr hab. Krzysztof Orzechowski – aktor, reżyser, pedagog, dyrektor teatrów, a funkcję prodziekana objął Juliusz Chrząstowski, aktor Narodowego Teatru Starego w Krakowie.  

Celem kształcenia na kierunku Aktorstwo jest przede wszystkim przygotowanie absolwentów do pracy w teatrze i filmie, ale także wyposażenie ich w kompetencje potrzebne do pracy na estradzie, w mediach, reklamie i instytucjach kultury. Profesjonalny trening aktorski jest także niezwykle przydatny w szeroko pojętej komunikacji społecznej. Studenci będą uczyć się zawodu pod kierunkiem doświadczonych pedagogów o uznanym dorobku artystycznym. W programie studiów znajdą się warsztaty aktorskie, wokalne, taneczne. Tradycyjny kanon przedmiotów przygotowujących do pracy na scenie uzupełniliśmy o moduły związane z filmem i mediami. Kształcenie praktyczne będzie realizowane we współpracy z krakowskim teatrami.

W programie studiów przewidziano także przedmioty rozwijające przedsiębiorczość oraz dające wiedzę prawną związaną z przyszłą działalnością zawodową, a także umiejętności animowania działań kulturalnych.

PROGRAM STUDIÓW
Studia na kierunku Aktorstwo trwają 10 semestrów. W toku studiów student zdobywa 300 punktów ECTS z czego ponad 1/3 z przedmiotów fakultatywnych. Program został przygotowany w taki sposób, by treści kierunkowe były uzupełniane poprzez przedmioty podstawowe dla kierunku i przedmioty poszerzające wiedzę, głównie z dziedzin nauk humanistycznych i nauk społecznych, a także przedmioty poszerzające kompetencje zawodowe.

Przedmioty realizowane w trakcie studiów
Przedmioty kierunkowe – dające wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z wykonywaniem zawodu aktora:
Podstawowy trening aktorski
Warsztat aktora teatralnego
Praca nad rolą
Interpretacja prozy
Wiersz
Sceny aktorskie
Sceny teatralne 1
Sceny teatralne 2
Improwizacje aktorskie
Warsztat aktora filmowego
Sceny filmowe
Kreowanie roli w filmie
Warsztat emisji głosu
Wymowa
Umuzykalnienie
Warsztat wokalny
Piosenka aktorska
Ruch sceniczny i taniec
Praca nad ciałem
Warsztaty mistrzowskie
Podstawowe zagadnienia reżyserii
Współpraca aktora z reżyserem
Warsztat teatralny - przygotowanie dyplomu
Dialogue coaching- anglojęzyczny dialog w teatrze i filmie

Przedmioty poszerzające kompetencje zawodowe – dające wiedzę, umiejętności i kompetencje wzmacniające pozycję absolwentów na rynku pracy:  
Stand-up
Casting
Doradztwo wizerunkowe
Warsztat prezenterski
Dubbing i praca z mikrofonem
Warsztaty lektorskie
Podstawy scenariopisarstwa
Produkcja teatralna
Technologia produkcji filmowej i telewizyjnej
Animacja kultury
Podstawy przedsiębiorczości intelektualnej

Przedmioty podstawowe – stanowiące podbudowę teoretyczną dla przedmiotów kierunkowych:
Literatura i dramat
Wiedza o teatrze
Teatr współczesny
Wiedza o filmie
Akademia polskiego filmu
Kino współczesne
Podstawy scenografii
Kultura audiowizualna
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej

Przedmioty poszerzające wiedzę z dziedzin nauk humanistycznych i nauk społecznych  – dające studentowi wiedzę, umiejętności i kompetencje pomagające
w lepszym i dogłębniejszym poznaniu i zrozumieniu przemian w otaczającej go rzeczywistości:
Wiedza o kulturze
Historia sztuki
Filozofia
Komunikacja interpersonalna
Specyfika pracy grupowej

Pozostałe przedmioty:
Język obcy
Wychowanie fizyczne
Technologie przetwarzania informacji z wykorzystaniem platformy e-learningowej
Seminarium dyplomowe

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kryteria przyjęć na jednolite studia magisterskie na kierunku „aktorstwo” w roku akademickim 2019/2020  
1.    Podstawą przyjęcia na studia na kierunku „aktorstwo” są wyniki egzaminu wstępnego (90%) oraz wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego (10%).
2.    Egzamin wstępny dla kandydatów na kierunek „aktorstwo” weryfikuje uzdolnienia artystyczne kandydata oraz jego predyspozycje do wykonywania zawodu aktora.
3.    Egzamin wstępny przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Rektora.
4.    Egzamin wstępny odbywa się w dwóch etapach.
5.    Pierwszy etap egzaminu ma charakter selekcyjny i kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym.
6.    Do drugiego etapu egzaminu dopuszczani są wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali wynik pozytywny na pierwszym etapie egzaminu.
7.    Drugi etap egzaminu ma charakter konkursowy. Jego wynik decyduje o wpisaniu kandydata na listę studentów.
8.    Egzamin odbywa się w języku polskim.
9.    Egzamin odbywa się w terminach ustalonych przez komisję rekrutacyjną i podanych do wiadomości kandydatów przez Dział Rekrutacji.
10.    Komisja ma prawo zakończyć egzamin w dowolnym momencie.
11.    Kandydatki powinny zaprezentować się komisji w sukniach lub spódnicach luźnych do kolan i lekkim obuwiu. Dodatkowo wszyscy kandydaci powinni przynieść ze sobą trykot baletowy lub przylegający do ciała strój gimnastyczny.

Pierwszy etap egzaminu:
1.    Pierwszy etap egzaminu bada warunki zewnętrzne oraz ogólne predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu aktora i obejmuje:
1)     sprawdzian wymowy, w tym dykcji,
2)    sprawdzian sprawności ruchowej, poczucia rytmu i wyrazistości ciała,
3)     sprawdzian muzykalności.
2.    Na pierwszy etap egzaminu kandydat przygotowuje obowiązkowo:
1)     1 fragment prozy,
2)     1 wiersz współczesny,
3)     1 wiersz klasyczny,
4)     1 monolog,
5)     1 piosenkę.
3.    Wszystkie utwory obowiązkowe muszą być przygotowane w języku polskim. Dopuszcza się również wykonanie dodatkowego utworu w języku obcym celem zaprezentowania możliwości interpretacyjnych.
4.    Wszystkie utwory powinny być dobrze opanowane pamięciowo.
5.    Kandydat powinien mieć ze sobą nagraną ścieżkę dźwiękową do wybranej piosenki (np. na pendrive).
6.    Komisja może zadawać pytania dotyczące utworu, jego przesłania, relacji między postaciami itp.
7.    Na wynik pierwszego etapu egzaminu składa się wynik wszystkich trzech sprawdzianów objętych egzaminem. Oceny dokonuje komisja (odpowiednio podkomisja), która podejmuje decyzje większością głosów.
8.    Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu egzaminu jest podawana do wiadomości kandydatów w Dziale Rekrutacji. Dodatkowo kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu egzaminu są o tym informowani za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Drugi etap egzaminu:
1.    Drugi etap egzaminu obejmuje wykonywanie przez kandydatów ćwiczeń aktorskich zadanych przez komisję.
2.    Ćwiczenia polegają na odtworzeniu pewnych czynności oraz uczuć / emocji. Tematy i okoliczności zadania są podawane przez komisję w trakcie trwania egzaminu.
3.    Za tą część egzaminu kandydat może uzyskać maksymalnie 90 punktów.

Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego:
1.    Przy przyjęciu na studia są brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z języka polskiego, część pisemna.
2.    Za poziom podstawowy kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów, a za poziom rozszerzony 10 punktów – proporcjonalnie do wyniku uzyskanego na egzaminie maturalnym.
3.    W przypadku kandydatów ze starą maturą punkty przyznawane są:
1)    za notę 6 - 10 punktów,
2)    za notę 5 - 8 punktów,
3)    za notę 4,5 – 7 punktów,
4)    za notę 4,0 – 6 punkty,
5)    za notę 3,5 – 5 punktów,
6)    za notę 3,0 – 4 punkty.
4.    Laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej z języka polskiego otrzymują 10 punktów.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego, lista rankingowa:
1.    Warunkiem zakwalifikowania na studia jest uzyskanie przez kandydata łącznie za drugi etap egzaminu i za egzamin maturalny z języka polskiego nie mniej niż 50 punktów.
2.    W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali 50 lub więcej punktów jest większa niż ustalony limit przyjęć sporządzana jest lista rankingowa kandydatów w kolejności uzyskanych punktów, poczynając od największej do najmniejszej. Na studia są przyjmowani kolejni kandydaci według listy rankingowej aż do wyczerpania limitu.

 

 

Pełna lista Aktualności

Dział Organizacji Konferencji Naukowych i Promocji

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek B, pok. B 013

mgr Agata Bień - Krawiec, mgr Maciej Banach

tel. 12 252 46 02

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito