Orzeł
A A A

Pełnomocnicy Rektora i Rzecznicy

drukuj drukuj

Pełnomocnicy

 • pełnomocnik ds. studenckich – prof. dr hab. Barbara Stoczewska, bstoczewska@afm.edu.pl
 • pełnomocnik ds. badań naukowych i rozwoju – prof. dr hab. Rajmund Mydel, rmydel@afm.edu.pl
 • pełnomocnik ds. studiów podyplomowych – dr Elżbieta Majchrowska, emajchrowska@afm.edu.pl
 • pełnomocnik ds. praktyk studenckich – mgr inż. Iwona Skrzypek, praktyki@afm.edu.pl
 • pełnomocnik ds. studentów niepełnosprawnych – mgr Katarzyna Wójcik-Pyrć, pelnomocnik@afm.edu.pl
 • pełnomocnik ds. studentów zagranicznych – prof. KAAFM dr hab. Julia Stanek, jstanek@afm.edu.pl. Obecnie dyżury odbywają się na MS Teams (po wcześniejszym mailowym ustaleniu terminu spotkania)
 • pełnomocnik ds. bezpieczeństwa – dr Andrzej Skowroński, askowronski@afm.edu.pl, skowronskia@interia.pl. Dyżur: śr.12.00-14.00; nd. - po wcześniejszym ustaleniu godziny drogą mailową; pok. C334a
 • pełnomocnik ds. sanitarno-epidemiologicznych – dr n.med. Anna Szczypta, aszczypta@afm.edu.pl

Rzecznicy

prof. KAAFM dr hab. Anna Kargol, akargol@afm.edu.pl. Dyżur: środy w godz. 13.00-14.00, bud. C pok. 333b.

Rzecznik Akademicki zajmuje się przestrzeganiem na terenie Uczelni równego traktowania kobiet i mężczyzn, oraz przeciwdziałaniem wszelkim formom dyskryminacji szczególnie ze względu na płeć, wiek, rasę, religię, niepełnosprawność, czy orientację seksualną.

Rzecznik postępuje w oparciu o zasady niesformalizowane, takie jak poufność, dyskrecja, mediacja a czasami konieczna anonimowość stron. W związku z tym, nie ma ścisłej procedury postępowania Rzecznika. Stan taki gwarantuje poczucie bezpieczeństwa zgłaszającym stronom. Studenci i pracownicy są poinformowani przez Uczelnię (strona internetowa) i Wydziały o działaniu Rzecznika, który odbywa co tydzień dyżur na terenie Uczelni lub na platformie Teams na czacie i każdy student, doktorant, pracownik może zgłosić się na dyżur z poszanowaniem pełnej poufności przekazywanych informacji.

Rzecznik może również wszcząć działanie z własnej inicjatywy, na wniosek Rektora, lub na wniosek jednostki organizacyjnej Uczelni.

Rzecznik Akademicki może pomóc zgłaszającym się stronom w zapoznaniu się z ich prawami czy możliwościami rozwiązania problematycznej sytuacji. Może również pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu przez studenta z jednostką Uczelni właściwą dla rozwiązania problemu, czy uzyskania odpowiedniej pomocy.

Rzecznik albo podejmuje działanie (zaprasza na rozmowę, za porozumieniem stron organizuje rozmowę pojednawczą), bądź przekazuje sprawę do innych jednostek takich jak np. Komisja Dyscyplinarna dla Studentów, Komisja Antymobbingowa.

W sprawach dotyczących stricte nauczycieli akademickich w razie potrzeby prowadzi postępowania wyjaśniające Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich powołany na nową 4-letnią kadencję od 1.01.2021 roku.

Powołując Rzecznika Akademickiego Uczelnia działa w celu zapewnienia wszystkim członkom społeczności akademickiej a w szczególności studentom poczucia bezpieczeństwa, ochrony ich praw oraz przestrzegania dobrych obyczajów akademickich.

 

 • Rzecznik dyscyplinarny dla studentów i doktorantów – dr Adam Strzelec, astrzelec@afm.edu.pl; dr Agnieszka Bednarczyk-Płachta, abednarczyk@afm.edu.pl
 • Rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli akademickich – dr Renata Pawlik, rpawlik@afm.edu.pl
 • Rzecznik prasowy – Anna Cieślak, tel. 606 978 022, rzecznik@afm.edu.pl, biuroprasowe@afm.edu.pl
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito