Orzeł
A A A

Akademia

drukuj drukuj

Kontakt

Dane kontaktowe

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest największą niepubliczną uczelnią w Małopolsce. Studiuje tu ponad 8 tysięcy osób, w tym 2 tysiące obcokrajowców reprezentujących wszystkie kontynenty. Uczelnia oferuje studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, seminaria doktorskie i studia podyplomowe. Kształcenie odbywa się na kilkudziesięciu kierunkach i specjalizacjach od prawa począwszy, poprzez administrację, kryminologię i resocjalizację, stosunki międzynarodowe, turystykę i rekreację, psychologię, pedagogikę, filologię w zakresie języka angielskiego, architekturę, zarządzanie, finanse i rachunkowość, informatykę i ekonometrię, dziennikarstwo i komunikację społeczną, organizację produkcji filmowej i telewizyjnej, aktorstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, po kierunek lekarski i inne kierunki medyczne: pielęgniarstwo, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, dietetykę oraz kosmetologię.

W wyniku przeprowadzonej w 2022 roku ewaluacji dyscyplin naukowych Uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach: nauki prawne, nauki medyczne, pedagogika oraz architektura i urbanistyka.

Jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce Krakowska Akademia rozpoczęła w 2016 roku kształcenie na kierunku lekarskim. Kształcenie odbywa się w oparciu o unikatowy, nowatorski program opracowany z wykorzystaniem doświadczeń uniwersytetów kanadyjskich i amerykańskich. Kadrę Wydziału Lekarskiego stanowią klinicyści i dydaktycy z wieloletnim doświadczeniem. Uczelnia systematycznie rozwija współpracę z krakowskimi szpitalami i wybranymi placówkami medycznymi z regionu, które stanowią zaplecze praktycznego nauczania klinicznego. W 2019 roku oddano do użytku nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej wyposażone w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta i sprzęt medyczny oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych – projekt sfinansowany przez Unię Europejską. Centrum służy kształceniu przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy, a w 2023 roku w ramach unijnego projektu „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych” otwarto nowoczesne Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, w którym metodami symulacji medycznej kształcą się także studenci kierunku lekarskiego.

W 2020 roku został oddany do użytku nowy budynek kampusu z przeznaczeniem dla kierunków medycznych, w którym oprócz pomieszczeń dydaktycznych znajdują się specjalistyczne laboratoria do prowadzenia badań naukowych.

Krakowska Akademia od lat szczyci się umiędzynarodowieniem. Wśród blisko 2000 obcokrajowców najwięcej jest studentów z Ukrainy. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem do studiowania także dla młodzieży z krajów UE - z Włoch, Irlandii, Francji i Niemiec. Rośnie także liczba studentów z Afryki i Azji. Z sukcesem realizowany jest program Erasmus+. Krakowska Akademia ma podpisane umowy ze 111 uczelniami partnerskimi z Europy, Azji, obu Ameryk i Afryki.
Krakowska Akademia posiada nowoczesny kampus z czterema budynkami o powierzchni łącznej 29 tysięcy metrów kwadratowych, z multimedialnymi aulami i salami wykładowymi, laboratoriami i pracowniami badawczymi, świetnie wyposażoną biblioteką i czytelnią, studiem telewizyjnym, strzelnicą i zapleczem sportowym. Kampus jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami
Uczelnia jest jednym z największych pracodawców w regionie. Zatrudnia 1700 osób. Od lat buduje własną kadrę, inwestując w rozwój młodych pracowników naukowych. Wdrożono skuteczny system podnoszenia jakości kształcenia i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przedstawiciele instytucji i firm konsultują programy studiów, rekomendują praktyków do prowadzenia zajęć, umożliwiają odbywanie staży i praktyk zawodowych.
Wychodząc naprzeciw idei uczenia się przez całe życie uczelnia prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku w filii w Tychach i od 2019 roku Krakowską Akademię Seniora.
W październiku 2019 roku Kapituła VII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości tworzona przez przedstawicieli Polskiej Agencji Przedsiębiorczości przyznała Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ogólnopolską nagrodę Fundament 2019 za działalność prospołeczną i edukacyjną realizowaną poprzez programy; Krakowska Akademia Seniora, Centrum Symulacji Medycznej i Erasmus+.

Historia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego rozpoczęła działalność jako Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2000 roku (wpis do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 36).
Podstawowe struktury administracyjne zostały utworzone wiosną 2000 r. Wówczas też, rozpoczęto rekrutację studentów na pierwszy rok studiów. Z dniem 1 października 2000 roku uczelnia rozpoczęła działalność dydaktyczną w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 7 specjalnościach: handel zagraniczny, amerykanistyka, integracja europejska, administracja publiczna, zarządzanie, marketing oraz nauki o rodzinie.
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 lipca 2002 roku Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego została wpisana do rejestru niepaństwowych szkół wyższych pod numerem 141.

17 grudnia 2007 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego przyznała Wydziałowi Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Szkoły Wyższej  im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce, a 27 października 2008 r. Wydziałowi Prawa i Administracji uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Na tej podstawie uczelnia wystąpiła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o zmianę nazwy na: Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zgodę na zmianę nazwy uczelnia uzyskała 27 lutego 2009 roku.

Akademia w rejestrze uczelni

W wykazie uczelni niepublicznych, wpisanych do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych znajdujemy się pod numerem 242.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito