Orzeł
A A A

Akademia

drukuj drukuj

Kontakt

Dane kontaktowe

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest największą niepubliczną uczelnią w Małopolsce. Studiuje tu blisko 8 tysięcy osób, w tym 2000 obcokrajowców reprezentujących wszystkie kontynenty. Uczelnia oferuje studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, seminaria doktorskie i studia podyplomowe. Kształcenie odbywa się na 24 kierunkach od prawa począwszy, poprzez administrację, kryminologię i resocjalizację, stosunki międzynarodowe, turystykę i rekreację, psychologię, pedagogikę oraz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, filologię w zakresie języka angielskiego, architekturę, zarządzanie, finanse i rachunkowość, informatykę i ekonometrię, dziennikarstwo i komunikację społeczną, organizację produkcji filmowej i telewizyjnej, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, po kierunek lekarski i inne kierunki medyczne: pielęgniarstwo, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, dietetykę oraz kosmetologię. Od roku akademickiego 2020/21 w ofercie edukacyjnej znajduje się aktorstwo. W lipcu 2019 roku uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na tym kierunku i jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce dołączyła do grona uczelni kształcących magistrów sztuki w zakresie aktorstwa.
Uczelnia posiada prawo nadawania stopnia doktora nauk społecznych w trzech dyscyplinach: prawo, nauki o polityce i nauki o bezpieczeństwie.
W październiku 2019 roku uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.
Jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce Krakowska Akademia rozpoczęła w 2016 roku kształcenie na kierunku lekarskim. Kształcenie odbywa się w oparciu o unikatowy, nowatorski program opracowany z wykorzystaniem doświadczeń uniwersytetów kanadyjskich i amerykańskich. Innowacyjność polega na połączeniu treści znajdujących się do tej pory w różnych przedmiotach w moduły stanowiące spójną całość, pozwalające studentom spojrzeć na pacjenta holistycznie, a także łatwiej zrozumieć w sposób wielowymiarowy problemy medycyny. Organizacja studiów oparta jest na systemie tutoringu, w którym tutor/opiekun zapewnia studentowi pomoc i wsparcie na każdym etapie edukacji. Kadrę Wydziału Lekarskiego stanowią klinicyści i dydaktycy z wieloletnim doświadczeniem. Uczelnia systematycznie rozwija współpracę z krakowskimi szpitalami i wybranymi placówkami medycznymi z regionu, które stanowią zaplecze praktycznego nauczania klinicznego. W 2019 roku oddano do użytku nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej wyposażone w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta i sprzęt medyczny oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych – projekt sfinansowany przez Unię Europejską. Centrum służy kształceniu przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. Obecnie w ramach unijnego projektu „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych” powstaje nowoczesne Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, w którym metodami symulacji medycznej kształcić się będą także studenci kierunku lekarskiego. W 2020 roku został oddany do użytku nowy budynek kampusu z przeznaczeniem dla kierunków medycznych, w którym oprócz pomieszczeń dydaktycznych znajdują się specjalistyczne laboratoria do prowadzenia badań naukowych.


Krakowska Akademia od lat szczyci się umiędzynarodowieniem. Wśród blisko 2000 obcokrajowców najwięcej jest studentów z Ukrainy. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem do studiowania także dla młodzieży z krajów UE - z Włoch, Irlandii, Francji i Niemiec. Rośnie także liczba studentów z Afryki i Azji. Z sukcesem realizowany jest program Erasmus+. Krakowska Akademia ma podpisane umowy ze 111 uczelniami partnerskimi z Europy, Azji, obu Ameryk i Afryki.
Krakowska Akademia posiada nowoczesny kampus z czterema budynkami o powierzchni łącznej 29 tysięcy metrów kwadratowych, z multimedialnymi aulami i salami wykładowymi, laboratoriami i pracowniami badawczymi, świetnie wyposażoną biblioteką i czytelnią, studiem telewizyjnym i radiowym, strzelnicą i zapleczem sportowym. Kampus jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W bibliotece i kafejce dostępne są stanowiska wyposażone w sprzęt i oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych, sale i pomieszczenia dydaktyczne znajdujące się na kampusie KAAFM oznakowane są w języku brajla, na korytarzach umieszczone są przyciski call-hear, które synchronizowane z portiernią pozwalają w nagłych przypadkach na wezwanie pomocy, na korytarzach   umieszczone są wypukłe makiety budynków w języku brajla, ułatwiające odnalezienie sal dydaktycznych, budynki Kampusu mają podjazdy oraz szerokie windy, co ułatwia przemieszczenie się osobom na wózkach a studenci niepełnosprawni mogą skorzystać ze wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej.
Uczelnia jest jednym z największych pracodawców w regionie. Zatrudnia 1200 osób. Od lat buduje własną kadrę, inwestując w rozwój młodych pracowników naukowych. Wdrożono skuteczny system podnoszenia jakości kształcenia i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przedstawiciele instytucji i firm konsultują programy studiów, rekomendują praktyków do prowadzenia zajęć, umożliwiają odbywanie staży i praktyk zawodowych.
Wychodząc naprzeciw idei uczenia się przez całe życie uczelnia prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku w filii w Tychach i od 2019 roku Krakowską Akademię Seniora. W zajęciach uczestniczy 1000 osób rocznie.
W październiku 2019 roku Kapituła VII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości tworzona przez przedstawicieli Polskiej Agencji Przedsiębiorczości przyznała Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ogólnopolską nagrodę Fundament 2019 za działalność prospołeczną i edukacyjną realizowaną poprzez programy; Krakowska Akademia Seniora, Centrum Symulacji Medycznej i Erasmus+.

Historia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego rozpoczęła działalność jako Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2000 roku (wpis do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 36).
Podstawowe struktury administracyjne zostały utworzone wiosną 2000 r. Wówczas też, rozpoczęto rekrutację studentów na pierwszy rok studiów. Z dniem 1 października 2000 roku uczelnia rozpoczęła działalność dydaktyczną w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 7 specjalnościach: handel zagraniczny, amerykanistyka, integracja europejska, administracja publiczna, zarządzanie, marketing oraz nauki o rodzinie.
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 lipca 2002 roku Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego została wpisana do rejestru niepaństwowych szkół wyższych pod numerem 141.

17 grudnia 2007 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego przyznała Wydziałowi Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Szkoły Wyższej  im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce, a 27 października 2008 r. Wydziałowi Prawa i Administracji uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Na tej podstawie uczelnia wystąpiła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o zmianę nazwy na: Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zgodę na zmianę nazwy uczelnia uzyskała 27 lutego 2009 roku.

30 maja 2016 r. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała Wydziałowi Nauk o Bezpieczeństwie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

W październiku 2019 roku uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Akademia w rejestrze uczelni

W wykazie uczelni niepublicznych, wpisanych do prowadzonego przez Ministra Edukacji i Nauki rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych znajdujemy się pod numerem 242.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito