Orzeł
A A A

prof. dr hab. Rajmund Mydel

drukuj drukuj
prof. dr hab. Rajmund Mydel
Profesor nauk o Ziemi, specjalizujący się w zagadnieniach: ewolucji struktur przestrzenno-funkcjonalnych i demograficzno-społecznych miast oraz obszarów metropolitalnych; przemian struktur społeczno-ekonomicznych, etniczno-rasowych , poziomu i jakości życia w miastach znajdujących się w fazie tzw. kryzysu miasta centralnego; współczesnych problemów demograficznych świata ze szczególnym uwzględnieniem migracji cudzoziemskiej siły roboczej i procesu starzenia się ludności;

oraz przemian społeczno-ekonomicznych Japonii w okresie XIX-XXI wieku. Badacz i znawca Japonii.
Wykształcenie zdobył w Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie jako nauczyciel akademicki w Instytucie Geografii (równolegle ukończył Studium Specjalne w Zakresie Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej) kolejno w 1975 r. przygotował pracę doktorską, natomiast w 1980 r. rozprawę habilitacyjną. W 1992 r. nadano mu tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 2001 r. profesora zwyczajnego. Od 2004 r. jest profesorem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Charakterystyczna cechą działalności naukowej której opublikowany dorobek obejmuje około 600 pozycji, reprezentowany głównie przez monografie, rozdziały w książkach, artykuły naukowe oraz mapy w atlasach, jest realizacja licznych indywidualnych i zespołowych projektów badawczych w zagranicznych ośrodkach akademickich (m.in. jako stypendysta The Japan Foundation oraz Japan Society for the Promotion of Sciences w Nagoya University i Kyoto University-Japonia oraz w State University of New York at Buffalo – USA czy Austriackiej Akademii Nauk w Wiedniu – Austria).
Prowadzone na kanwie szczegółowych materiałów empirycznych studia, kończy powszechnie opisowo-graficznymi modelami o uniwersalnym charakterze. Zaliczyć do nich należy m.in. czasowo-przestrzenny model falowego rozwoju obszarów metropolitalnych, model redystrybucji ludności i gęstości zaludnienia w obszarach metropolitalnych,model zmienności aktywności budowlanej i wieku zabudowy miejskiej w zależności od odległości od centrum, model wielkości i kierunków dojazdów do pracy i szkół do CBD czy model procesów recesyjnych rozwijanych w fazie kryzysu miasta centralnego.
Grupę opracowań monograficznych reprezentuje: Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa (Ossolineum 1979), Japonia (PWN 1983), Ewolucja przestrzenno-funkcjonalnej struktury japońskich obszarów metropolitalnych (Zeszyty Naukowe UJ 1985-wspólnie z T.Ishimizu), Evolution of Socio-Economic Structure of Japan’s Metropolitan Areas (Zeszyty Naukowe UJ 1988-wspólnie z T.Ishimizu), Diurnal Transformations of Demographical and Social Space of Tokyo (Zeszyty Naukowe UJ 1993), Rozwój urbanistyczny miasta Krakowa po drugiej wojnie światowej (Secesja 1994), Kryzys amerykańskiego miasta centralnego.Buffalo 1950-1990 (Instytut Geografii UJ 1996), Nielegalni robotnicy cudzoziemscy w Wiedniu i czarny rynek pracy. Polscy nielegalni pracownicy w Wiedniu (Instytut Geografii UJ-wspólnie z H.Fassmannem), Kioto.Japońskie miasto historyczne.Zróżnicowanie demograficznej, funkcjonalnej i społeczno-ekonomicznej przestrzeni (Instytut Geografii UJ-wspólnie z H.Ishihara), Demograficzne problemy Unii Europejskiej 2000-2050 (Fogra 2004), Środowisko przyrodnicze i człowiek w Japonii (Oficyna Wydawnicza AFM 2007).
Autor nowatorskiej koncepcji naukowej oraz redaktor naukowy i współautor 11-tomowego Przeglądowego Atlasu Świata (Fogra 1998-2003).
Członek m.in. The Association of Japanese Geographers (od 1982) oraz European Association for Japanese Studies (od 1989).
Nagradzany kilkakrotnie nagrodami indywidualnymi i zbiorowymi Ministerstwa SzWiT za działalność naukową. 

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito