Orzeł
A A A

Jakość kształcenia

drukuj drukuj

Komisja Jakości Kształcenia Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych

kierunek: architektura

 

Wydziałowy system zapewnienia i doskonalenia  jakości kształcenia na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego opracowany został na podstawie Zarządzenia Rektora nr 49/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku

Przyjęty został Uchwałą Rady Wydziału z dniu 06.02.2020 r.

 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia działa ponadto w oparciu o:

 

Na posiedzeniu w dniu 06 lutego 2020 r. Rada Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych powołała Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia w składzie:

 

przewodnicząca Komisji

dr inż. arch. Maria Katarzyna Banasik – Petri – przewodnicząca Komisji

 

Krzysztof Ingarden, prof. KAAFM dr hab. inż. arch.: dziekan, opiekun kierunku; architektura

Maria Katarzyna Banasik – Petri,  dr inż. arch.: Pełnomocnik dziekana ds. planów i programów studiów I stopnia

Jasiński Artur, prof. KAAFM dr hab. inż. arch.: Pełnomocnik dziekana ds. planów i programów studiów II stopień

Emilia Malec – Zięba, dr.: „importer/ eksporter” danych z systemu uczelnianego do ministerialnego

Iwona Majchrowska, mgr: kierowniczka dziekanatu

przedstawiciele/ka Samorządu Studentów wydelegowany przez Samorząd

 

Uchwałą Rady WAiSP powołano również osoby odpowiedzialne za dodatkowe zadania mające związek z jakością kształcenia:

Jan Schubert, dr inż. arch. dr inż. arch.: Pełnomocnik dziekana ds. praktyk 

Maryńczuk Paweł: Pełnomocnika dziekana ds. parametryzacji 

Anna Palej: prof. Pełnomocnika dziekana ds. ewaluacji i hospitacji 

Barbara Stec  dr hab. inż. arch. Pełnomocnika dziekana ds. współpracy międzynarodowej 

Barbara Stec  dr hab. inż. arch.   Koordynatora  ds. Programu Erasmus + 

Haduch Bartosz, dr.,  Iwona Majchrowska, mgr: Koordynatora ds. wydziałowej strony internetowej 

Haduch Bartosz, dr., Koordynatora ds. portali społecznościowych 

Iwona Majchrowska, mgr: Administrator systemu Sylabus  

Maria Katarzyna Banasik-Petri, dr inż. arch.: Weryfikator sylabusów  

 

Zadania Wydziałowego Systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych, kierunek: architektura:

 • Dokonywanie okresowych przeglądów planów i programów studiów pod kątem ich zgodności z misją i strategią Uczelni i Wydziału

Cel 1. Podniesienie jakości kształcenia:

 1. Doskonalenie planów i programów studiów zgodnie z wymogami obowiązujących regulacji prawnych,
 2. Stałe monitorowanie i analizowania jakości kształcenia przy współudziale Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 3. Wzbogacanie e – repozytoriów z materiałami wspomagającymi proces dydaktyczny

Cel 2. Uatrakcyjnianie oferty kształcenia oraz dostosowanie jej do rynku pracy

 1. Dostosowanie treści i form kształcenia do wymogów rynku pracy.
 2. Doskonalenie programu praktyk zawodowych.
 3. Rozszerzenie oferty kształcenia w języku angielskim.
 4. Intensyfikacja działań ukierunkowanych na pozyskiwanie kandydatów na studia z zagranicy.
 5. Wypracowanie systemu konsultacji programów kształcenia z interesariuszami zewnętrznymi i praktykami oraz utworzenie przy wydziale stałego zespołu ekspertów, złożonego z kadry zarządzającej, doświadczonych praktyków oraz instytucji zawodowych (np. SARP, MIA).
 6. Dostosowanie from kształcenia do potrzeb niepełnosprawnych
 7. organizowanie wystaw oraz wykładów otwartych   
 8. zapraszanie gości zagranicznych, w szczególności znanych architektów,
 9. organizowanie wyjazdów zagranicznych dla studentów
 10. pozyskiwanie dotacji unijnych na tworzenie nowych kierunków studiów
 11. zakup atrakcyjnego sprzętu do celów dydaktycznych (drukarka 3D)
 • Procedury dotyczące analizy i oceny realizacji programów i planów studiów z uwzględnieniem treści programowych oraz zgodności z efektami uczenia się, dyscyplinami, do których przyporządkowany został kierunek studiów oraz ich powiązania z działalnością naukową prowadzoną na Wydziale

a)      Przygotowanie projektów programów i planów studiów z uwzględnieniem wymogów PRK, aktualnych regulacji prawnych oraz zasad obowiązujących na Uczelni i na Wydziale,

b)      Określenie stopnia powiązań modułowych i kierunków efektów uczenia się wraz z oceną kompletności i ich pokrycia,

c)       Analiza kart przedmiotów, w postaci doboru treści programowych oraz ich powiązania z dyscypliną (dyscyplinami), do których przypisany został kierunek oraz z badaniami naukowymi prowadzonymi na Wydziale a także ich ciągła aktualizacja w zakresie metod dydaktycznych i weryfikacyjnych pod kątem ich adekwatności do osiągniecia złożonych efektów uczenia się.

d)      Analiza formy i organizacji zajęć dydaktycznych, w tym weryfikacja poprawności sekwencji przedmiotów w planach studiów, analiza bilansu godzinowego obciążeń studentów w planach studiów,

e)      Ocena wskaźników ilościowych charakteryzujących plan studiów, w szczególności takich jak liczba godzin i formy zajęć, liczba egzaminów i zaliczeń,

f)       Ocena przyporządkowania punków ECTS w planach studiów,

g)      Opracowanie harmonogramu hospitacji zajęć dydaktycznych w oparciu o procedury KA.

h)      Zasięganie opinii studentów nt. programów studiów oraz sposobów ich realizacji w szczególności:

- stosowania metod dydaktycznych i weryfikacyjnych,

           - przejrzystości kryteriów oceniania,

- dostępności informacji zwrotnych związanych z procesem dydaktycznym i osiąganiem efektów uczenia się.

                 -monitoring i implementowanie dobrych praktyk z innych uczelni krajowych
                   i zagranicznych 

 

 • Procedury przeprowadzania systematycznej i kompleksowej analizy osiąganych efektów kształcenia

 

 1. Systematyczne dokonywanie przeglądu studenckich osiągnięć naukowych (dyplomów magisterskich, dyplomów inżynierskich, projektów semestralnych, prac egzaminacyjnych, projektów studenckich, dzienników praktyk, projektów koła naukowego) w kierunku oceny czy stanowią potwierdzenie efektów uczenia się,
 2. Analiza doboru metod dydaktycznych oraz oceny pod kątem osiągania zakładanych efektów uczenia się,
 3. Dokonywanie okresowych przeglądów prac dyplomowych pod kątem zgodności ich tematyki z kierunkiem studiów oraz dyscypliną, w tym zatwierdzanie tematyki prac dyplomowych,
 4. Analiza i monitoring wyników sesji egzaminacyjnej,
 5. Weryfikacja publicznej dostępności opisu programów studiów oraz informacji o zasadach i celach organizacji Wydziałowego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia,
 6. Współpraca z Uczelnianym Zespołem Ewaluacji Dydaktyki w zakresie przeprowadzonej oceny zajęć kształcenia na poszczególnych przedmiotach.
 • Procedury współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w procesie podnoszenia jakości kształcenia
 1. Konsultowanie programów i planów kształcenia z interesariuszami zewnętrznymi (pracodawcy, urzędy pracy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, samorządowe, zawodowe etc.)
 2. Włączenie praktyków, w tym także przedstawicieli zewnętrznych, w realizację procesu dydaktycznego na wydziale
 3. Konsultowanie z interesariuszami skuteczności prowadzonych działań mających na celu dostosowanie efektów uczenia się do oczekiwań rynku pracy

Dokumenty do pobrania:

 

 

Procedury obowiązujące na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych:

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito