Orzeł
A A A

Czasopismo

drukuj drukuj

Państwo i Społeczeństwo – Architektura 

Tytułem „Architektura” oznaczone są numery czasopisma „Państwo i Społeczeństwo” zawierające artykuły z zakresu architektury, urbanistyki i sztuki oraz dyscyplin pokrewnych. Od 2017 roku rokrocznie ukazuje się numer poświęcony zagadnieniom architektonicznym. Na łamach pisma publikowane są prace oryginalne, artykuły przeglądowe, recenzje, sprawozdania z wydarzeń naukowych ale również artykuły  Studentów Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych wyłonione w ramach Konkurów Studenckich.


„Państwo i Społeczeństwo” ukazuje się od 2001 roku, znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 40 punktów. Od 2016 roku wersją pierwotną jest wydanie elektroniczne.


Redaktor naukowy numerów „Państwo i Społeczeństwo: Architektura”:  doc. dr inż.arch. Katarzyna Banasik-Petri

Na rok 2022 planowany jest numer poświęcony architekturze współczesnych Chin i Japonii. Numer ukaże się pod tytułem Architektura Dalekiego Wschodu. Prosimy o nadsyłanie artykułów do dnia 31 grudnia 2021 r.

Teksty wraz z podpisanym oświadczeniem autorów należy przesyłać na adres: 

Wytyczne do tekstu poniżej i na stronie czasopisma: https://www.panstwoispoleczenstwo.pl/

Decyzja o opublikowaniu tekstu uzależniona jest od opinii recenzentów. Redakcja zastrzega możliwość zwrócenia artykułu autorom bez przesyłania go do recenzji, jeżeli tekst nie spełnia wymogów pisma.

Autorów prosimy o podanie numeru ORCID
UWAGA: Redakcja nie przyjmuje i nie kieruje do recenzji artykułów, które nie są przygotowane zgodnie z instrukcją dla autorów.

Zasady recenzowania publikacji w czasopismach

(Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obowiązują od roku 2012).

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
– bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
– relacje podległości zawodowej,
– bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

 

Formularz recenzji (format doc.)

Oświadczenie autora dołączane do składanego artykułu (format pdf)

 

Instrukcja przygotowania artykułów

Formatowanie i redagowanie


Tekst artykułu powinien być złożony pismem Times New Roman o wielkości 12 punktów z interlinią 1,5. Terminy i wyrażenia obcojęzyczne oraz tytuły artykułów i książek należy pisać kursywą (italic). Nie należy stosować wytłuszczeń (bold). Nie należy stosować podkreśleń. Prosimy o konsekwentne stosowanie skrótów (np., r., w. itp.) w całym artykule. Jeśli artykuł podzielony jest śródtytułami na części, to prosimy rozpocząć od „Wprowadzenia”, a na końcu umieścić „Podsumowanie”. Nie ma potrzeby numerowania śródtytułów.

 

Literatura
Odwołania do literatury w tekście należy umieszczać w nawiasie jako nazwisko autora z datą publikacji i, po dwukropku, numerem strony np. (Brodowicz 1996: 15) lub w przypadku wielu autorów nazwisko pierwszego i zwrot et al. pismem pochylonym (italic) (Nowacki et al. 1970: 25).


Na końcu artykułu należy wypisać wszystkie publikacje w porządku alfabetycznym w rozdziale Literatura/Bibliografia. Jeśli występuje kilka publikacji tego samego autora, pozycje w spisie literatury powinny być chronologiczne. Nie należy numerować poszczególnych pozycji bibliograficznych.


– Nazwisko Inicjał imienia, Tytuł książki, Wydawca, Miasto Rok (nie oddzielać miasta od roku wydania przecinkiem).
– Nazwisko Inicjał, Tytuł artykułu, „Tytuł Pisma” Rok wydania, numer, numery stron od–do.
– Nazwisko Inicjał imienia, Tytuł referatu, Nazwa konferencji, organizator, miejsce konferencji, rok.

 

Przykłady:
Davies N., EuropaRozprawa historyka z historią, Kraków 1998.
Dynastie Europy, red. A. Mączak, Wrocław 1997.
Geremek B., Więź i poczucie wspólnoty w średniowiecznej Europie, [w:] Dziesięć wieków Europy. Studia z dziejów kontynentu, red. J. Żarnowski, Warszawa 1983.
Golka M., Wielokulturowość w kontekście globalizacji, „Sprawy Narodowościowe” 1999, s. 14–15.
Porębski A., Wielokulturowość Szwajcarii w procesie zmiany, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2005, nr 4.
Porębski A., Wielokulturowość Szwajcarii w procesie zmiany. Szkic analizy, [w:] Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, red. K. Golemo, T. Paleczny, E. Wiącek, Kraków 2006.

 

Ilustracje
Rysunki, wykresy i fotografie powinny być dostarczone na dyskietkach, płytach CD lub pocztą elektroniczną w formie zeskanowanej lub jako elektroniczny plik w jednym z formatów: *.bmp, *.tif, lub *.psd.
Ilustracje zaczerpnięte z innych prac i podlegające ochronie prawa autorskiego powinny być opatrzone informacją bibliograficzną w postaci odsyłacza do literatury, umieszczonego w podpisie rysunku (np. Źródło: N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 1998, s. 123).

 

Tabele
Tabele należy umieszczać możliwie blisko powołania i numerować kolejno. Tabele tworzy się stosując polecenie: Wstawianie – Tabela. Wskazane jest unikanie skrótów w rubrykach (kolumnach) tabel. Tekst w tabeli powinien być złożony pismem mniejszym niż podstawowy. Ewentualne objaśnienia należy umieścić w linii bezpośrednio pod tabelą, a nie w samej tabeli.

 

Przypisy
Przypisy dolne należy tworzyć, stosując polecenie: Odwołania / Wstaw przypis dolny. W polu, które pojawi się na dole kolumny, wpisuje się tekst przypisu (pismo wielkości 8–9 pkt.). W przypisach do oznaczania powtórzeń można stosować terminologię łacińską lub polską, czyli: op. cit., ibidem (tamże), idem (tenże), eadem (taż). Bezwzględnie należy jednak zadbać o konsekwentny zapis i nie mieszać zapisu łacińskiego z polskim. Po adresie strony internetowej podaje się w nawiasie datę dostępu. W zapisie dat generalnie używa się cyfr arabskich.

 

Informacje dla autorów

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych. Decyzja o opublikowaniu tekstu uzależniona jest od opinii recenzentów. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów przeznaczonych do druku. Teksty powinny być przesyłane w dwóch egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito