Orzeł
A A A

Praktyki

drukuj drukuj

Uwaga Studenci I roku rozpoczynający zajęcia w październiku 2021!

 

Dla studentów I roku rozpoczynających studia I stopnia inżynierskie w roku akademickim 2021 i dla kolejnych naborów, Praktyki architektoniczno - inwentaryzacyjne (3 pkt. ECTS, 60 godzin, ok. 2 tygodnie)  oraz  Praktyka urbanistyczna  inwentaryzacyjno - urbanistyczna (2 pkt. ECTS, 60 h - ok. 2 tygodnie) odbywać się będą po VI semestrze. 

Praktyka dla obecnych studentów I roku odbędzie się w lipcu 2024 roku w roku akademickim 2023/24. 

Osobą odpowiedzialną za powyższe praktyki jest Pani  prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka. Wszelkie pytania proszę kierować do Niej. 

 

PRAKTYKI  REALIZOWANE  NA  WYDZIALE  ARCHITEKTURY  I  SZTUK  PIĘKNYCH

 

  • Praktyki zawodowe

Wszystkich studentów wydziału Architektury i Sztuk Pięknych obowiązuje zrealizowanie praktyk zawodowych. Zasady odbywania
i zaliczania praktyk studenckich, a także zasady zwalniania z obowiązku ich odbywania określa regulamin praktyk studenckich.   Odnotowany w dzienniczku praktyk jej przebieg zatwierdza patron lub kierownik jednostki organizacyjnej, w której praktyka została odbyta i poświadcza podpisem i pieczątką tej jednostki organizacyjnej. Poświadczenie to stanowi podstawę do zaliczenia praktyki przez Dziekana lub pełnomocnika ds. praktyk.

W ramach praktyki zawodowej na kierunku Architektura studenci zapoznają się z zasadami funkcjonowania indywidualnych pracowni i biur projektowych. Student ma możliwość odbycia praktyk i staży zawodowych organizowanych przede wszystkim w biurach
i instytucjach, które podpisały już stosowne umowy z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego o organizacji praktyk zawodowych studentów.

Celem praktyki zawodowej jest również zaznajomienie studentów z praktycznymi aspektami wykonywania przyszłego zawodu, skonfrontowanie praktycznej wiedzy z problemami funkcjonowania biur projektowych i instytucji, w których będą mogli w przyszłości pracować. Celem praktyki zawodowej jest również uzupełnienie wiadomości oraz stworzenie warunków do praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności projektowych.

W zależności od naboru, studenci odbywają praktyki po zaliczeniu semestru IV (nabór 2019/2020 i wcześniejsze) lub w semestrze VII (nabór 2020/2021).

 

  • Praktyka inwentaryzacyjno- architektoniczna i praktyka urbanistyczna

Praktyka inwentaryzacyjno-architektoniczna oraz urbanistyczna jest praktyką odbywaną w ramach programu studiów na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych i realizowane są od naboru  studentów na rok akademicki 2020/2021. Praktyki warsztatowe są integralną częścią procesu dydaktycznego studiów na kierunku Architektura. Celem praktyk jest zrealizowanie efektów uczenia się  wynikających z programu studiów, zdobycie praktycznych umiejętności, przygotowanie studenta do samodzielnej pracy twórczej, projektowania, współdziałania w zespole. Podczas praktyk, student może zweryfikować posiadaną wiedzę i umiejętności nabyte w czasie studiów. Praktyka  inwentaryzacyjno-architektoniczna oraz urbanistyczna realizowana jest po II semestrze studiów w wymiarze 120 godzin (praktyka inwentaryzacyjno-architektoniczna- 60 h;  praktyka urbanistyczna 60 h). Praktyce inwentaryzacyjno-architektonicznej przysługuje 3 punktów ECTS, praktyce urbanistyczne 2 punktów ECTS i zajęcia te są one wymagane do zaliczenia semestru.

 

  • Praktyki warsztatowe. Plener  malarsko – rysunkowy

Głównym celem pleneru rysunkowego i rysunkowo-malarskiego jest zwieńczenie czterech semestrów zajęć z przedmiotu „Rysunek i techniki artystyczne” utrwalenie umiejętności konstruowania kompozycji rysunkowej i malarskiej, przy użyciu elementów architektury miejskiej oraz posługiwanie się szkicem perspektywicznym wykorzystującym różne techniki artystyczne. Zajęcia odbywają się w  plenerze Krakowa, a ich celem jest pokazanie indywidualnego sposobu postrzegania przestrzeni, a także sposobu myślenia o niej.  Studia plenerowe umożliwiają bezpośrednie zetknięcie się studentów z życiem, otoczeniem, architekturą i wytworami współczesnej kultury. Plener realizowany jest po IV semestrze w wymiarze 60 godzin ( 30 godzin praktyka rysunkowa, 30 godzin praktyka malarska). Praktyce warsztatowej - Plener malarsko – rysunkowy  przysługuje 5 punktów ECTS  i zajęcia te są one wymagane do zaliczenia semestru.

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące realizowania poszczególnych praktyk znajdują się poniżej: 

 

 

Praktyki na kierunku architektura od naboru 2020/2021 
Termin zaliczenia Rodzaj praktyki wymiar ECTS Do pobrania
IV semestr Plener rysunkowo-malarski  60 godzin 5 ECTS procedura
Pełnomocnik dziekana ds. praktyki: Plener rysunkowo- malarski
mgr inż. arch. Małgorzata Kotyła-Zastawnik  
malgorzata.zastawnik@gmail.com
II semestr Praktyka inwentaryzacyjno- architektoniczna  60 godzin 3 ECTS procedura
II semestr Praktyka Urbanistyczna 60 godzin 2 ECTS procedura

Pełnomocnik dziekana ds. praktyki: inwentaryzacyjno-architektonicznej i urbanistycznej:

Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka
 ela.przesmycka@gmail.com
VII semestr Praktyka zawodowa 525 godzin 30 ECTS procedura

Pełnomocnik dziekana ds. praktyki zawodowej:

dr inż. arch. Jan Schubert
architekturatenia@gmail.com

 

 

 

Praktyki na kierunku architektura dla naboru 2019/2020 i wcześniejszych
Termin zaliczenia Rodzaj praktyki wymiar ECTS Do pobrania
IV semestr Plener rysunkowy  40 godzin 1 ECTS procedura
Pełnomocnik dziekana ds. praktyki: Plener rysunkowo- malarski
mgr inż. arch. Małgorzata Kotyła-Zastawnik  
malgorzata.zastawnik@gmail.com
do VI semestru (nie wcześniej niż po IV semestrze)  Praktyka zawodowa 120 godzin 0 ECTS procedura

Pełnomocnik dziekana ds. praktyki zawodowej:

dr inż. arch. Jan Schubert
architekturatenia@gmail.com

 

 

 


 
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito