Orzeł
A A A

Egzamin dyplomowy

drukuj drukuj

Praca dyplomowa / Egzamin dyplomowy

Praca dyplomowa stanowi opracowanie w formie pisemnej określonego zagadnienia lub zagadnień wchodzących w zakres danego kierunku i specjalności studiów.

Praca dyplomowa może mieć charakter pracy empirycznej lub teoretycznej. Wybór promotora związany jest z zainteresowaniami studenta i możliwościami kadrowymi w zakresie opieki naukowej nad daną pracą. Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem uprawnionego nauczyciela akademickiego lub odpowiednio kwalifikowanego specjalisty spoza Uczelni, co najmniej ze stopniem naukowym doktora.

Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz jeden recenzent stosując skalę ocen: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0). W przypadku rozbieżności w ocenie pracy przez promotora i recenzenta, jako ostateczną ocenę pracy przyjmuje się średnią arytmetyczną obu ocen, zaokrągloną zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu ostatecznego wyniku studiów.

Wytyczne dotyczące składania prac dyplomowych

1. Egzamin dyplomowy obejmuje obronę pracy dyplomowej oraz zagadnienia wchodzące w zakres przedmiotu dyplomowania.

2. Student przedkłada promotorowi do jego ostatecznej akceptacji oraz weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, zwanym dalej „JSA”, pracę dyplomową w wersji elektronicznej w postaci scalonego pliku PDF w rozmiarze nieprzekraczającym 15MB. Ewentualne załączniki powinny być przesłane w postaci jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z), a rozmiar poszczególnych plików nie może przekraczać 60 MB.

3. Złożenie pracy dyplomowej powinno nastąpić w terminach przewidzianych Regulaminem studiów KAAFM. Termin uważa się za dochowany pod warunkiem, że praca zostanie pozytywnie oceniona przez promotora oraz przejdzie z wynikiem pozytywnym weryfikację za pomocą JSA.

4. Po zweryfikowaniu pracy dyplomowej za pomocą JSA i zaakceptowaniu jej przez promotora student dostarcza do dziekanatu:

 • Pracę dyplomową w wersji elektronicznej zgodną z wymogami określonymi w pkt 3 (egzemplarz do akt). Praca zapisana na CD w formacie PDF, zapis pliku wg wzoru: NAZWISKO_IMIĘ_TYTYŁ_PRACY_rok. Numerację pracy należy zacząć od strony tytułowej lecz ukryć numer na 1 stronie. Spis treści zaczynamy od numeru 2. Koperta opisana wg wzoru, (pobierz opis płyty). Praca dyplomowa powinna zawierać stronę tytułową według określonego wzoru (pobierz). Przed złożeniem pracy w dziekanacie autor zobowiązany jest sprawdzić, czy zapisany plik można otworzyć.

Prace dyplomowe składane są z zachowaniem następujących wymogów:

 • tytuły rozdziałów i podrozdziałów wyodrębnione graficznie, czcionka Times New Roman 14 p,
 • krój pisma (tekst) Times New Roman 12 p,
 • odstępy między wierszami (interlinia) 1,5,
 • Wydrukowane i podpisane oświadczenie o prawach autorskich, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 19/2020 z dnia 06 marca 2020 r. (pobierz)
 • Wydrukowane i podpisane oświadczenie, iż student został poinformowany o możliwości zapoznania się z recenzjami w Wirtualnym Dziekanacie- załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 19/2020 z dnia 06 marca 2020 r. (pobierz)

Powyższych oświadczeń proszę nie wgrywać na płytę CD.

 • Podpisany przez promotora wydruk z JSA o dopuszczeniu pracy do egzaminu dyplomowego
 • kartę obiegową – potwierdzoną przez właściwe jednostki organizacyjne uczelni (pobierz)
 • dowód wniesienia opłaty za dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami- opłata 60 zł (dokonana na swój Uczelniany nr konta)
 • część graficzną pracy (plansze)  - jako pliki duże jpg (70x100cm ) 150 dpi   + wydruki fizyczne na piance 3 mm.
 • model fizyczny
 • W przypadku obron które będą odbywały się zdalnie, należy złożyć dodatkowo 2 oświadczenia dopiszczające do obrony zdalnej (pobierz)

  

5. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku ukończenia studiów. Po upływie tego terminu student zwraca legitymację studencką do dziekanatu. Studenci studiów  magisterskich  zwracają legitymację studencką do dziekanatu w dniu złożenia egzaminu dyplomowego.

6. W terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego Uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z  dwoma odpisami i suplementami do dyplomu.

7. Dyplom ukończenia studiów może zostać wydany absolwentowi, na jego wniosek upoważnionej osobie (upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane w szczególności przez Uczelnię lub notariusza) do rąk własnych.

 

Procedura dyplomowania dla I stopnia studiów inżynierskich

W związku z wejściem w życie tzw. Ustawy 2.0. (Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 18 lipca 2018 r. opublikowanym w Dz. U. Poz. 1668, z dnia 30 sierpnia 2018 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta (Poz. 1359) oraz innych odnośnych przepisów, a także uchwaleniem przez Senat Krakowskiej Akademii 26 czerwca 2019 r. programów studiów dla poszczególnych kierunków studiów, Rada Wydziału AiSP wprowadza następujące procedury dyplomowania na kierunku studiów ARCHITEKTURA prowadzonym na Wydziale.

 

Praca inżynierska powinna mieć charakter projektowy i teoretyczny - zawierać rozwiązania podstawowych zadań inżynierskich z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej uzyskanej w trakcie studiów. W pracy dyplomowej powinny się znaleźć informacje o wykorzystanej literaturze i zastosowanych rozwiązaniach technicznych. Podsumowanie powinno zawierać opis uzyskanych efektów.

 

Ostatecznym wynikiem pracy i przedmiotem obrony i egzaminu dyplomowego powinien być projekt o skali trudności odpowiedniej do tematów projektowych wykonanych w trakcie studiów, przedstawiony w postaci graficznej i opisowej, a także wykazanie się przez studenta wiedzą teoretyczną i inżynierską wynikającą z programu studiów. Praca inżynierska powinna być opracowaniem wykazującym, iż student posiadł praktyczne umiejętności zawodowe – projektowe i warsztatowe. Jednak należy przy tym pamiętać, że projekt inżynierski nie jest projektem budowlanym; jest to uszczegółowiony projekt koncepcyjny z elementami technicznymi uzupełniony częścią pisemną zawierającą krótką wprawkę teoretyczną (mającą wykazać, iż dyplomantowi znane są zasady pisania prac naukowych) uzupełnioną opisem projektu

§ 1

Dyplom inżyniera architekta

 1. Potwierdzeniem ukończenia studiów I stopnia na Wydziale Architektury I Sztuk Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na kierunku architektura jest dyplom poświadczający tytuł inżyniera architekta.
 2. Inżynierska praca dyplomowa na kierunku architektura składa się z części projektowej (w tym modelu fizycznego) i części pisemnej.

§ 2

Przebieg semestru dyplomowego

 1.  Zajęcia dydaktyczne – seminarium dyplomowe - prowadzone są do dnia ustalonego w komunikacie Rektora w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów.
 2. Szczegółowe zasady prowadzenia seminarium dyplomowego ustalają̨prowadzący.
 3. Zaliczenie seminarium dyplomowego jest jednym z warunków dopuszczenia do złożenia pracy dyplomowej i obrony.

§ 3

Promotor

 1. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego prowadzącego grupę w ramach ćwiczeń z Kompozycji architektonicznej (Studia 1 lub Studia 2) – promotora. 
 2. Promotorem inżynierskiej pracy dyplomowej na kierunku może być zatrudniony na WAiSP nauczyciel akademicki – architekt, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i dorobek naukowy z dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka lub uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i znaczący dorobek projektowy;
 3. Promotorem pomocniczym inżynierskiej pracy dyplomowej na kierunku architektura może być zatrudniony na WAiSP nauczyciel akademicki – architekt z dorobkiem projektowym w dziedzinie architektury i urbanistyki.

§ 4

Recenzent

 1. Promotorzy są upoważnieni do wskazania recenzentów prac dyplomowych.

§ 5

Seminarium dyplomowe i konsultacje specjalistyczne

 1.  Praca dyplomowa powinna uzyskać konsultacje specjalistyczne z zakresu związanego bezpośrednio z jej tematyką, zgodnie z obowiązującym programem studiów. Szczegółowy przedmiot i zakres konsultacji określają promotor.
 2. Konsultantem nie może być promotor. 
 3. Zaliczenie seminarium dyplomowego na ocenę min dostateczną plus (3.5) oznacza, iż praca dyplomowa (cz. Pisemna i Projektowa) została opracowana co najmniej w 70 % i student jest w stanie samodzielnie wykonać pozostałe czynności projektowe i redakcyjne niezbędne do złożenia pracy do obrony.

§ 6

Temat inżynierskiej pracy dyplomowej

 1. Tematy inżynierskiej pracy dyplomowej mogą dotyczyć projektowania obiektów architektonicznych wraz z otoczeniem,
 2. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z problematyką projektów wykonanych w ramach zajęć dydaktycznych w trakcie studiów, pod warunkiem, iż rozszerzenie i uszczegółowienie pracy projektowej oraz części teoretycznej prowadzić będzie do spełnienia warunków określonych w § 7, lub może być związany z nową tematyką w uzgodnieniu z promotorem,
 3. Praca inżynierska praca dyplomowa w zakresie części projektowej powinna dotyczyć budynku lub obiektu architektonicznego, zespołu budynków albo obiektów architektonicznych, o powierzchni użytkowej nie większej niż ok. 1000 m2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą promotora, powierzchnia użytkowa określona w pkt 1 może zostać zwiększona

§ 7

Zakres opracowania pracy dyplomowej

 

Praca dyplomowa składa się z części analityczno-opisowej i projektowo-graficznej (w tym z modelu fizycznego).

 

Część projektowo-graficzna:

 1. Opracowanie rysunkowe inżynierskiej pracy dyplomowej powinno być wykonane na planszach w ilości zapewniającej czytelne przedstawienie projektu dyplomowego oraz wypełniającej zakres jego opracowania, odpowiadającej nie mniej niż czterem i nie więcej niż sześciu planszom formatu 100x70 cm.
 2. Prace dyplomowe dotyczące obiektów architektonicznych powinny zawierać:
  -rysunki koncepcyjne architektoniczne całości projektowanego obiektu (plan zagospodarowania terenu, rzuty, 2 przekroje, elewacje i perspektywa) w skali uzgodnionej z promotorem.
  -prezentacje rozwiązań szczegółowych, świadczących o znajomości zagadnień współczesnej techniki i technologii budowlanych oraz znajomości prawa budowlanego - należy przedstawić rysunek architektoniczno-budowlany wybranego fragmentu budynku w odpowiedniej skali oraz rozwiązanie detalu budowlanego. Minimalnym zakresem jest pionowy przekrój zewnętrznej ściany budynku, w charakterystycznym miejscu projektowanego budynku w skali 1:20 oraz rzut istotnego fragmentu budynku w skali 1:50 (jeżeli podstawowa skala opracowania projektu jest inna), zwymiarowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie uzgodnionym z promotorem.
 3. Projekt w zakresie rozwiązań szczegółowych powinien być zgodny z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich otoczenie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1608)

 

Część pisemna (analityczno opisowa):

 1. Praca pisemna powinna być zgodna z wymaganiami określonymi przez promotora, przy czym warto korzystać ze wskazówek zawartych w podręczniku Barbary Stoczewskiej „Jak pisać pracę licencjacka lub magisterską”.
 2. Zawartość części pisemnej powinna obejmować:
  a) Wstęp (z wprowadzeniem i uzasadnieniem wyboru tematu)
  b) Cześć studialną potraktowaną skrótowo i syntetycznie, dotyczącą na przykład potraktowanej historii projektowania danego typu obiektów, wybór projektów referencyjnych (z podaniem rzutów, przekrojów) z uzasadnieniem ich roli dla opracowywanego tematu, itp.
  c) Część opisową projektu, zawartą w kolejnych rozdziałach, składającą̨się z:
  -studiów przedprojektowych (ewentualnie analiz), pokazujących drogę prowadzącą do ostatecznego rozwiązania projektowego. W tej częścimożna zamieścić niezbędne studia i szkice, rysunki, zdjęcia makiet roboczych etc. objaśniające istotę przyjętych rozwiązań
  -opisu najważniejszych problemów architektoniczno-urbanistycznych (opisu ideowego), które są rozwiązane w pracy dyplomowej, w tym opis podstawowych rozwiązań estetycznych, kompozycyjnych i funkcjonalnych
  -opisu rozwiązań technicznych przyjętych w pracy; należy w nim zawrzeć najważniejsze rozwiązania materiałowe i technologiczne poszczególnych elementów budynku, rozwiązania konstrukcyjne, instalacyjne oraz zasady ochrony przeciwpożarowej;
  -bilanse powierzchni, w tym dla:
            -zagospodarowania terenu (powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów, % zabudowy, powierzchnia utwardzona, powierzchnia zieleni, itp.), a także niezbędne wskaźniki architektoniczno-urbanistyczne.
             - powierzchni części kubaturowej (powierzchnia całkowita, netto, użytkowa) i zestawienia pomieszczeń
  d) Literaturę, czyli wykaz wykorzystanych źródeł pisanych z podziałem na:
               i. książki
               ii. periodyki /artykuły w czasopismach/
               iii. źródła internetowe
                iv. inne /np. akty prawne etc/
  e) Spis ilustracji, z podaniem ich źródeł
  f) Plansze, będące pomniejszeniami części graficznej do formatu A4 (dokładne kopie „dużych” plansz opracowania graficznego)
  g) Fotografie makiety, min. 2szt (max. 4szt), w formacie A4, kolorowe lub czarno- białe – mogą być osobnymi kartami w pracy pisemnej, lub też być na planszach projektowych)
 3. Objętość pisemnych opracowań winna wynosić około 15-20 stron tekstu normatywnego (poza ewentualnymi ilustracjami oraz planszami projektu dyplomowego). Sumarycznie - to ok 40 stron.
 4. Stronę tytułową części pisemnej należy opracować według określonego wzoru (Wzór – załącznik nr 3).

§ 8

Złożenie pracy dyplomowej przez studenta

 1. Złożenie pracy dyplomowej przez studenta oznacza przekazanie jej do dziekanatu.
 2. Wytyczne dotyczące składania prac, są określone na stronie: https://www.ka.edu.pl/aisp/aktualnosci/egzamin-dyplomowy/
 3. Wersja elektroniczna powinna być zapisana w całości na nośniku elektronicznym (DVD-R) i dostarczona w 1 egz (do akt dziekanatu). Całość materiału przesyłana jest także e-mailem do promotora.
 4. Nośnik DVD powinien być podpisany zgodnie z zarządzeniem Rektora: NAZWISKO_IMIĘ_TYTYŁ_PRACY_rok. Płyta powinna być opisana w sposób trwały, np. pisakiem wodoodpornym, z podaniem imienia, nazwiska i numeru albumu autora pracy. Koperta/okładka powinna zostać opisana według wzoru z załącznika. Przed oddaniem zapisu elektronicznego pracy, student zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności wgranego pliku.

  Prace dyplomowe składane są z zachowaniem następujących wymogów:

  ➢tytuły rozdziałów i podrozdziałów wyodrębnione graficznie, czcionka Times New Roman 14 p,
  ➢ krój pisma (tekst) Times New Roman 12 p,
  ➢ odstępy między wierszami (interlinia) 1,5
  ➢ Wydrukowane i podpisane oświadczenie o prawach autorskich, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 19/2020 z dnia 06 marca 2020 r.
  ➢ Wydrukowane i podpisane oświadczenie, iż student został poinformowany o możliwości zapoznania się z recenzjami w Wirtualnym Dziekanacie- załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 19/2020 z dnia 06 marca 2020 r. Powyższych oświadczeń proszę nie wgrywać na płytę CD.
  ➢ Podpisany przez promotora wydruk z JSA o dopuszczeniu pracy do egzaminu dyplomowego
  ➢ kartę obiegową – potwierdzoną przez właściwe jednostki organizacyjne uczelni
  ➢ dowód wniesienia opłaty za dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami opłata 60 zł (dokonana na swój Uczelniany nr konta)
 5. Część projektową rysunkową należy przygotować: a. W wersji cyfrowej - plansze projektowe 100x70 cm rozdzielczości min. 150 dpi (do ewentualnej publikacji i wydruku na wystawę) Plansze powinny być przesłane w formacie jpg skompresowanym do pliku (ZIP, RAR, 7Z), a rozmiar poszczególnych plików nie może przekraczać 60 MB. b. W wersji drukowanej (1 egz.) – wydruki plansz 100x70 cm – pomniejszonych do formatu A3 i spięte grzbietem w zeszyt
 6. Część pisemną należy przygotować: a. W wersji cyfrowej – plik PDF w rozmiarze nieprzekraczającym 15MB z tekstem rozprawy i pomniejszonymi planszami projektowymi na końcu (każda plansza oddzielnie na stronie A4) b. Dołączyć należy Oświadczenie, że praca jest samodzielnie przygotowana i nie narusza praw własności intelektualnej osoby trzeciej oraz że wersja elektroniczna i papierowa są identyczne (formularz w załączniku).
 7. Przed przyjęciem pracy pisemnej promotor sprawdza jej treść za pomocą systemu antyplagiatowego JSA i w zależności od uzyskanych wyników: - wypełnia raport, w którym potwierdza, że praca może być złożona i dopuszczona do obrony, ewentualnie zaleca studentowi wprowadzenie do pracy określonych poprawek lub/i w zależności od sytuacji po korekcie i ponownym sprawdzeniu w JSA informuje dziekana o podejrzeniu plagiatu. 
 8. Po złożeniu przez studenta zaakceptowanej przez promotora pracy w dziekanacie, promotor wskazuje recenzenta. Dziekan ma prawo zmienić recenzenta wskazanego przez promotora. Promotor
  i recenzent dokonują oceny pracy na formularzu w wirtualnym dziekanacie. Recenzent jest zobowiązany do napisania recenzji pracy nie później niż na osiem dni przed uzgodnionym terminem obrony. Recenzje pracy są udostępniane studentowi w wirtualnym dziekanacie.
 9. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz jeden recenzent stosując skalę ocen określoną w § 34 ust. 3. Regulaminu studiów. Do recenzentów stosuje się wymogi określone w § 46 ust. 1-2.
  W przypadku rozbieżności w ocenie pracy przez promotora i recenzenta, jako ostateczną ocenę pracy przyjmuje się średnią arytmetyczną obu ocen, zaokrągloną zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu ostatecznego wyniku studiów. Jeżeli rozbieżność w ocenie pracy przez promotora i recenzenta polega na tym, że ocena wystawiona przez promotora jest pozytywna, a recenzent ocenił pracę negatywnie, dziekan powołuje dodatkowego recenzenta. W takim przypadku warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy przez dodatkowego recenzenta. Przy ustalaniu ostatecznej oceny pracy bierze się pod uwagę tylko oceny pozytywne. Praca, którą promotor ocenił na ocenę niedostateczną nie jest przedkładana do recenzji i nie może być dopuszczona do obrony.
 10. Praca dyplomowa powinna zostać złożona do dziekanatu do końca sesji poprawkowej w ostatnim semestrze studiów. Dziekan na wniosek studenta może wyznaczyć późniejszy termin złożenia pracy, ale nie dłuższy niż trzy miesiące od daty zakończenia sesji poprawkowej. W wyjątkowych przypadkach, jeśli opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od studenta, dziekan, działając na wniosek studenta, może po raz drugi przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej na kolejne trzy miesiące. W obu wypadkach konieczne jest dołączenie do podania opinii o stopniu zaawansowania pracy dyplomowej sporządzonej przez promotora na odpowiednim formularzu (formularz w załączniku nr 4).
 11. W przypadku wznowienia studiów wyłącznie w celu złożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego termin do złożenia pracy wynosi sześć miesięcy od daty wznowienia studiów i nie może być przedłużony.

§ 9

Egzamin dyplomowy

 1. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w terminie wyznaczonym przez dziekana. Szczegółowy harmonogram egzaminów dyplomowych wraz ze składem komisji egzaminacyjnych ogłaszany jest przez dziekanat najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów. W terminie tym może nie być z imienia i nazwiska wskazany egzaminator zewnętrzny, o którym mowa w §10.
 2. Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego określa Regulamin studiów, zgodnie z Regulaminem: (§ 48)
  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
  a) zaliczenie wszystkich obowiązkowych przedmiotów przewidzianych programem studiów i planem studiów,
  b) uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS określonej w programie studiów,
  c) uzyskanie co najmniej dostatecznej oceny pracy dyplomowej - o ile jest ona wymagana.
  Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego następuje po stwierdzeniu, że student nie zalega z opłatami za studia
 3. Skład komisji egzaminu dyplomowego, powołanej przez dziekana określa Regulamin studiów;
 4. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:
  1) prezentacji pracy dyplomowej przez dyplomanta – na tym etapie komisja może wymagać od dyplomanta dodatkowych wyjaśnień związanych z opracowaniem i prezentacją pracy dyplomowej
  2) odpowiedzi na pytania komisji egzaminacyjnej – zadawane przez komisję pytania związane są z tematyką projektu przedłożonego przez dyplomanta jako praca dyplomowa, oraz pytań z uwzględnieniem efektów kształcenia przewidzianych do osiągniecia według programu studiów. Komisja zadaje cztery pytania, a odpowiedzi na te pytania podlegają̨ocenie. Skala ocen określona jest określona w Regulaminie studiów.
 5. Przebieg egzaminu dyplomowego jest protokołowany zgodnie z przepisami Regulaminu studiów na KA.

§ 10

Egzaminator zewnętrzny

 1. Do komisji egzaminacyjnej jako czwarty członek komisji, może być zaproszony egzaminator zewnętrzny.
 2. Egzaminator zewnętrzny posiada kwalifikacje: stopnień architekta inżyniera, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń́ , nie jest pracownikiem KA, jest członkiem delegowanym przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP (MPOIA).
 3. Egzaminatorów zewnętrznych wyznacza się na zasadzie odrębnych porozumień́ .
 4. Egzaminator zewnętrzny jest pełnoprawnym członkiem komisji egzaminacyjnej.
 5. Egzaminator zewnętrzny wyraża opinię o pracy dyplomowej każdego dyplomanta i zadaje jedno pytanie egzaminacyjne związane z projektem dyplomowym.
 6. Po zakończeniu pracy komisji egzaminacyjnej, egzaminator zewnętrzny podpisuje protokół egzaminu.
 7. Ewentualne uwagi do pracy egzaminatora zewnętrznego przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje w formie pisemnej do dziekana. Dziekan przekazuje te uwagi do MPOIA.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Przyznawanie wyróżnień za prace dyplomowe reguluje Regulamin studiów.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych przepisach obowiązują̨ ustalenia Regulaminu studiów na Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 

Procedura dyplomowania dla II stopnia studiów magisterskich

W związku z wejściem w życie tzw. Ustawy 2.0. (Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 18 lipca 2018 r. opublikowanym w Dz. U. Poz. 1668, z dnia 30 sierpnia 2018 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta (Poz. 1359) oraz innych odnośnych przepisów, a także uchwaleniem przez Senat Krakowskiej Akademii 26 czerwca 2019 r. programów studiów dla poszczególnych kierunków studiów, Rada Wydziału AiSP wprowadza następujące procedury dyplomowania na kierunku studiów ARCHITEKTURA prowadzonym na Wydziale.

 

Praca magisterska, która zamyka proces kształcenia na II stopniu studiów, powinna mieć charakter praktyczny i teoretyczny - zawierać rozwiązania zadań urbanistycznych, architektonicznych i inżynierskich z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej, przy zastosowaniu badawczych metod teoretycznych i empirycznych. W pracy dyplomowej powinny się znaleźć informacje o wykorzystanej literaturze i zastosowanych rozwiązaniach technicznych. Podsumowanie powinno zawierać opis uzyskanych efektów.

 

Ostatecznym wynikiem pracy i przedmiotem obrony i egzaminu dyplomowego powinien być projekt o skali trudności odpowiedniej do tematów projektowych wykonanych w trakcie studiów, przedstawiony w postaci graficznej i opisowej, a także wykazanie się przez studenta wiedzą teoretyczną i inżynierską wynikającą z programu studiów.

 

Praca magisterska powinna być opracowaniem wykazującym, iż student posiadł praktyczne umiejętności zawodowe – projektowe i warsztatowe. Jednak należy przy tym mieć na uwadze, iż projekt magisterski nie jest projektem budowlanym; jest to raczej uszczegółowiony projekt koncepcyjny z elementami technicznymi uzupełniony częścią pisemną zawierającą część teoretyczną, mającą wykazać, iż dyplomantowi znane są zasady pisania prac naukowych, uzupełnioną opisem projektu.

§ 1

Dyplom magistra inżyniera architekta

 1. Potwierdzeniem ukończenia studiów II stopnia na Wydziale Architektury I Sztuk Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na kierunku architektura jest dyplom poświadczający tytuł magistra inżyniera architekta.
 2. Praca dyplomowa magisterska na kierunku architektura składa się z części projektowej (w tym modelu fizycznego) i części pisemnej.

§ 2

Przebieg semestru dyplomowego

 1. Zajęcia dydaktyczne – seminarium dyplomowe - prowadzone w ramach czasowych ostatniego semestru studiów II stopnia.
 2. Szczegółowe zasady prowadzenia seminarium dyplomowego ustalają̨prowadzący.
 3. Zaliczenie seminarium dyplomowego jest jednym z warunków dopuszczenia do złożenia pracy dyplomowej i obrony.

§ 3

Promotor

 1. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego – promotora.
 2. Promotorem magisterskiej pracy dyplomowej na kierunku Architektura może być zatrudniony na WAiSP nauczyciel akademicki – architekt, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora z dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka lub uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i znaczący dorobek projektowy;
 3. Promotorem pomocniczym magisterskiej pracy dyplomowej na kierunku architektura może być zatrudniony na WAiSP nauczyciel akademicki – architekt
  z dorobkiem projektowym w dziedzinie architektury i urbanistyki.
 4. Dziekan ogłasza listę̨promotorów magisterskich prac dyplomowych do wiadomości studentów, obowiązującą w danym roku akademickim
 5. Liczba dyplomantów przypadająca na jednego promotora w danym roku akademickim na obu stopniach studiów nie może być większa niż 10.

§ 4

Recenzent

 1. Promotorzy są upoważnieni do wskazania recenzentów prac dyplomowych.

§ 5

Seminarium dyplomowe i konsultacje specjalistyczne

 1. Praca dyplomowa powinna uzyskać konsultacje specjalistyczne z zakresu związanego bezpośrednio z jej tematyką, zgodnie z obowiązującym programem studiów. Szczegółowy przedmiot i zakres konsultacji określa promotor.
 2. Konsultantem nie może być promotor.
 3. Zaliczenie seminarium dyplomowego na ocenę min dostateczną plus (3.5) oznacza, iż praca dyplomowa (cz. Pisemna i Projektowa) została opracowana co najmniej w 70 % i student jest w stanie samodzielnie wykonać pozostałe czynności projektowe i redakcyjne niezbędne do złożenia pracy do obrony.

§ 6

Temat magisterskiej pracy dyplomowej

 1. Tematy magisterskiej pracy dyplomowej mogą dotyczyć projektowania obiektów architektonicznych wraz z otoczeniem, projektowania założeń urbanistycznych lub Projektów konserwacji/adaptacji/rewitalizacji obiektów lub zespołów zabytkowych.
 2. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z problematyką projektów wykonanych w ramach zajęć dydaktycznych w trakcie studiów, pod warunkiem,
  iż rozszerzenie i uszczegółowienie pracy projektowej oraz części teoretycznej prowadzić będzie do spełnienia warunków określonych w § 8, lub może być związany z nową tematyką w uzgodnieniu z promotorem,
 3. Zaleca się, aby praca dyplomowa w zakresie części projektowej dotyczyła konkretnej, znanej studentowi lokalizacji i dotyczyła budynku, zespołu budynków albo obiektów architektonicznych, o powierzchni użytkowej nie większej niż 5.000 m2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą promotora, powierzchnia użytkowa określona w pkt 1 może zostać zwiększona.

§ 7

Zakres opracowania pracy dyplomowej

 

Praca dyplomowa składa się z części analityczno-opisowej i projektowo-graficznej (w tym z modelu fizycznego).

 

Część projektowo-graficzna: 

 1. Opracowanie rysunkowe magisterskiej pracy dyplomowej powinno być wykonane na planszach w ilości zapewniającej czytelne przedstawienie projektu dyplomowego oraz wypełniającej zakres jego opracowania, odpowiadającej nie mniej niż 6 i nie więcej niż 10 planszom formatu 100x70 cm. 
 2. ​Prace dyplomowe dotyczące obiektów architektonicznych powinny zawierać:
  a. rysunki koncepcyjne architektoniczne całości projektowanego obiektu (plan zagospodarowania terenu, rzuty, 2 przekroje, elewacje i perspektywa) w skali uzgodnionej z promotorem.
  b. prezentacje rozwiązań szczegółowych, świadczących o znajomości zagadnień współczesnej techniki i technologii budowlanych oraz znajomości prawa budowlanego - należy przedstawić rysunek architektoniczno-budowlany wybranego fragmentu budynku w odpowiedniej skali oraz rozwiązanie detalu budowlanego. Minimalnym zakresem jest pionowy przekrój zewnętrznej ściany budynku, w charakterystycznym miejscu projektowanego budynku w skali 1:20 wraz widokiem fragmentu ściany z zaznaczeniem materiałów wykończeniowych oraz rzut istotnego fragmentu budynku w skali 1:50 (jeżeli podstawowa skala opracowania projektu jest inna), zwymiarowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie uzgodnionym z promotorem.
 3. Projekt w zakresie rozwiązań szczegółowych powinien być zgodny z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich otoczenie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1608) Część analityczno-opisowa – 1. Praca powinna być zgodna z wymaganiami określonymi przez promotora, przy czym warto korzystać ze wskazówek zawartych w podręczniku Barbary Stoczewskiej „Jak pisać pracę licencjacka lub magisterską”.

Część analityczno-opisowa

 1. Praca powinna być zgodna z wymaganiami określonymi przez promotora, przy czym warto korzystać ze wskazówek zawartych w podręczniku Barbary Stoczewskiej „Jak pisać pracę licencjacka lub magisterską”.
 2. Zawartość części pisemnej powinna obejmować:
  a. Wstęp (z wprowadzeniem i uzasadnieniem wyboru tematu)
  b. Cześć analityczną dotyczącą tematyki i problematyki projektu na przykład wskazanie na istotne problemy, które były motywacją do podjęcia danego tematu pracy, lub których rozwiązaniu służyć ma praca, syntetycznie potraktowanej historii i typologii projektowania danego typu obiektów, wyboru projektów referencyjnych z uzasadnieniem ich roli dla opracowywanego tematu, itp.
  c. Część opisową projektu, zawarta w kolejnych rozdziałach, składającą̨się z:
                              i. studiów przedprojektowych (ewentualnie analiz), pokazujących drogę prowadzącą do ostatecznego rozwiązania projektowego. W tej części można zamieścić niezbędne studia i szkice, rysunki, zdjęcia makiet roboczych etc. objaśniające istotę przyjętych rozwiązań
                             ii. opisu najważniejszych problemów architektoniczno-urbanistycznych (opisu ideowego), które są rozwiązane w pracy dyplomowej, w tym opis podstawowych rozwiązań estetycznych, kompozycyjnych i funkcjonalnych
                             iii. opisu przyjętych rozwiązań technicznych przyjętych w pracy; należy w nim zawrzeć najważniejsze rozwiązania materiałowe i technologiczne poszczególnych elementów budynku, zasady ochrony przeciwpożarowej; ponadto należy omówić podstawowe rozwiązania konstrukcyjne i instalacyjne. Ponadto należy omówić kontekst krajobrazowy (nawiązanie do otoczenia) proponowanych rozwiązań projektowych, a także rozwiązania projektu zieleni.
                             iv. bilanse i zestawienie powierzchni, w tym dla: - zagospodarowania terenu (powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów, % zabudowy, powierzchnia utwardzona, powierzchnia zieleni, itp.), a także niezbędne wskaźniki architektoniczno-urbanistyczne. - powierzchni części kubaturowej (powierzchnia całkowita, netto, użytkowa) i zestawienia pomieszczeń
                             v. Zakończenie, zawierające podsumowanie całej pracy i wynikające z niego wnioski
  d. Literaturę, czyli wykaz wykorzystanych źródeł pisanych z podziałem na:
                             i. Książki
                             ii. periodyki /artykuły w czasopismach/
                             iii. źródła internetowe
                             iv. inne /np. akty prawne etc/
  e. Spis ilustracji, z podaniem ich źródeł
  f. Plansze, będące pomniejszeniami części graficznej do formatu A4 (dokładne kopie „dużych” plansz opracowania graficznego - to na ich podstawie koreferenci przygotowują recenzję pracy)
  g. Fotografie makiety, min. 2szt (max. 4szt), w formacie A4, kolorowe lub czarnobiałe (należy je przekazać w trakcie obrony)
 3. Objętość pisemnych opracowań winna wynosić około 20-35 stron tekstu normatywnego (poza ewentualnymi ilustracjami oraz planszami projektu dyplomowego). Sumarycznie - to ok 50stron. Uwaga: praca pisemna musi mieć standard pracy naukowej, tj. cytaty i informacje musza posiadać przypisy, należy sporządzić odniesienie do literatury przedmiotu, a na końcu podać bibliografię.
 4. Stronę tytułową części pisemnej należy opracować według określonego wzoru (Wzór – załącznik nr 3).

§ 8

Złożenie pracy dyplomowej przez studenta

 1. Złożenie pracy dyplomowej przez studenta oznacza przekazanie jej do dziekanatu.
 2. Wytyczne dotyczące składania prac, są określone na stronie: https://www.ka.edu.pl/aisp/aktualnosci/egzamin-dyplomowy/
 3. Wersja elektroniczna powinna być zapisana w całości na nośniku elektronicznym (DVD-R) i dostarczona w 1 egz (jeden do akt dziekanatu) Całość materiału przesyłana jest także e-mailem do promotora.
 4. Nośnik DVD powinien być podpisany (nazwa pliku wg wzoru: Rok, nr albumu, Nazwisko_Imię_Tytuł_pracy). Płyta powinna być opisana w sposób trwały, np. pisakiem wodoodpornym, z podaniem imienia, nazwiska i numeru albumu autora pracy. Koperta/okładka powinna zostać opisana według wzoru z załącznika. Przed oddaniem zapisu elektronicznego pracy, student zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności wgranego pliku.

  Prace dyplomowe składane są z zachowaniem następujących wymogów:
  ➢ tytuły rozdziałów i podrozdziałów wyodrębnione graficznie, czcionka Times New Roman 14 p,
  ➢ krój pisma (tekst) Times New Roman 12 p,
  ➢ odstępy między wierszami (interlinia) 1,5
  ➢ Wydrukowane i podpisane oświadczenie o prawach autorskich, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 19/2020 z dnia 06 marca 2020 r.
  ➢ Wydrukowane i podpisane oświadczenie, iż student został poinformowany o możliwości zapoznania się z recenzjami w Wirtualnym Dziekanacie- załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 19/2020 z dnia 06 marca 2020 r. Powyższych oświadczeń proszę nie wgrywać na płytę CD.
  ➢ Podpisany przez promotora wydruk z JSA o dopuszczeniu pracy do egzaminu dyplomowego
  ➢ kartę obiegową – potwierdzoną przez właściwe jednostki organizacyjne uczelni ➢ dowód wniesienia opłaty za dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisamiopłata 60 zł (dokonana na swój Uczelniany nr konta)
   
 5. Część projektową rysunkową należy przygotować:
  a. W wersji cyfrowej - plansze projektowe 100x70 cm rozdzielczości min. 150 dpi (do ewentualnej publikacji i wydruku na wystawę) i pomniejszonych plansz o wielkości A3 - do max. 3 MB każda (do przesyłania mailem i udostępniania online)
  b. W wersji drukowanej (1 egz.) – wydruki plansz 100x70 cm podklejone na piance 3 mm.
 6. Część pisemną należy przygotować:
  a. W wersji cyfrowej – plik PDF w rozmiarze nieprzekraczającym 15MB z tekstem rozprawy i pomniejszonymi planszami projektowymi na końcu (każda plansza oddzielnie na stronie A4)
  b. Dołączyć należy Oświadczenie, że praca jest samodzielnie przygotowana i nie narusza praw własności intelektualnej osoby trzeciej oraz że wersja elektroniczna i papierowa są identyczne (formularz w załączniku).
 7. Przed przyjęciem pracy pisemnej promotor sprawdza jej treść za pomocą systemu antyplagiatowego JSA i w zależności od uzyskanych wyników: - wypełnia raport, w którym potwierdza, że praca może być złożona i dopuszczona do obrony, ewentualnie zaleca studentowi wprowadzenie do pracy określonych poprawek lub/i w zależności od sytuacji po korekcie i ponownym sprawdzeniu w JSA informuje dziekana o podejrzeniu plagiatu.
 8. Po złożeniu przez studenta zaakceptowanej przez promotora pracy w dziekanacie, promotor wskazuje recenzenta. Dziekan ma prawo zmienić recenzenta wskazanego przez promotora. Promotor i recenzent dokonują oceny pracy na formularzu w wirtualnym dziekanacie. Recenzent jest zobowiązany do napisania recenzji pracy nie później niż na osiem dni przed uzgodnionym terminem obrony. Recenzje pracy są udostępniane studentowi w wirtualnym dziekanacie.
 9. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz jeden recenzent stosując skalę ocen określoną w § 34 ust. 3. Regulaminu studiów. Do recenzentów stosuje się wymogi określone w § 46 ust. 1-2. W przypadku rozbieżności w ocenie pracy przez promotora i recenzenta, jako ostateczną ocenę pracy przyjmuje się średnią arytmetyczną obu ocen, zaokrągloną zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu ostatecznego wyniku studiów. Jeżeli rozbieżność w ocenie pracy przez promotora i recenzenta polega na tym, że ocena wystawiona przez promotora jest pozytywna, a recenzent ocenił pracę negatywnie, dziekan powołuje dodatkowego recenzenta. W takim przypadku warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy przez dodatkowego recenzenta. Przy ustalaniu ostatecznej oceny pracy bierze się pod uwagę tylko oceny pozytywne. Praca, którą promotor ocenił na ocenę niedostateczną nie jest przedkładana do recenzji i nie może być dopuszczona do obrony.
 10. Praca dyplomowa powinna zostać złożona do dziekanatu do końca sesji poprawkowej w ostatnim semestrze studiów. Dziekan na wniosek studenta może wyznaczyć późniejszy termin złożenia pracy, ale nie dłuższy niż trzy miesiące od daty zakończenia sesji poprawkowej. W wyjątkowych przypadkach, jeśli opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od studenta, dziekan, działając na wniosek studenta, może po raz drugi przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej na kolejne trzy miesiące. W obu wypadkach konieczne jest dołączenie do podania opinii o stopniu zaawansowania pracy dyplomowej sporządzonej przez promotora na odpowiednim formularzu (formularz w załączniku nr 4).
 11. W przypadku wznowienia studiów wyłącznie w celu złożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego termin do złożenia pracy wynosi sześć miesięcy od daty wznowienia studiów i nie może być przedłużony.

§ 9

Egzamin dyplomowy

 1. Egzamin dyplomowy ma na celu sprawdzenie osiągnięcia przez studenta wymaganego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a także ocenę pracy dyplomowej: analityczno-opisowej i projektowo-graficznej w zakresie poziomu kreatywności naukowej i projektowej studenta, oraz uzyskanych przez niego wartości rozwiązań architektonicznych i umiejętności ich publicznej obrony.
 2. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w terminie wyznaczonym przez dziekana. Szczegółowy harmonogram egzaminów dyplomowych wraz ze składem komisji egzaminacyjnych ogłaszany jest przez dziekanat najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów. W terminie tym może nie być z imienia i nazwiska wskazany egzaminator zewnętrzny, o którym mowa w §10.
 3. Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego określa Regulamin studiów, zgodnie z Regulaminem: (§ 48)
  1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
                                           (a) zaliczenie wszystkich obowiązkowych przedmiotów przewidzianych programem studiów i planem studiów,
                                           (b) uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS określonej w programie studiów,
                                           (c) uzyskanie co najmniej dostatecznej oceny pracy dyplomowej - o ile jest ona wymagana. 
  2. Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego następuje po stwierdzeniu, że student nie zalega z opłatami za studia.
 4. Skład komisji egzaminu dyplomowego, powołanej przez dziekana określa Regulamin studiów;
 5. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:
  a. prezentacji pracy dyplomowej przez dyplomanta – na tym etapie komisja może wymagać od dyplomanta dodatkowych wyjaśnień związanych z opracowaniem i prezentacją pracy dyplomowej
  b. odpowiedzi na pytania komisji egzaminacyjnej – zadawane przez komisję pytania związane są z tematyką projektu przedłożonego przez dyplomanta jako praca dyplomowa, z uwzględnieniem efektów uczenia przewidzianych do osiągniecia według programu studiów. Każdy z członków komisji zadaje jedno pytanie, a odpowiedzi na te pytania podlegają̨ocenie. Skala ocen określona jest określona w Regulaminie studiów.
 6. Przebieg egzaminu dyplomowego jest protokołowany zgodnie z przepisami Regulaminu studiów na KA.

§ 10

Egzaminator zewnętrzny

 1. Do komisji egzaminacyjnej jako czwarty członek komisji, może być zaproszony egzaminator zewnętrzny.
 2.  Egzaminator zewnętrzny posiada kwalifikacje: stopnień architekta inżyniera, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń́ , nie jest pracownikiem KA, jest członkiem delegowanym przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP (MPOIA)
 3. Egzaminatorów zewnętrznych wyznacza się na zasadzie odrębnych porozumień́
 4. Egzaminator zewnętrzny jest pełnoprawnym członkiem komisji egzaminacyjnej.
 5. Egzaminator zewnętrzny wyraża opinię o pracy dyplomowej każdego dyplomanta i zadaje jedno pytanie egzaminacyjne związane z projektem dyplomowym.
 6. Po zakończeniu pracy komisji egzaminacyjnej, egzaminator zewnętrzny podpisuje protokół egzaminu.
 7. Ewentualne uwagi do pracy egzaminatora zewnętrznego przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje w formie pisemnej do dziekana. Dziekan przekazuje te uwagi do MPOIA.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Przyznawanie wyróżnień za prace dyplomowe reguluje Regulamin studiów.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych przepisach obowiązują̨ ustalenia Regulaminu studiów na Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 

 

 

 

Uwaga studenci !

W związku z zagrożeniem epidemiologicznim, zmieniono wytyczne dotyczące procedury dyplomowania:

Uprzejmie proszę o zapoznanie się zarządzeniem Rektora. 

 

Egzaminy dyplomowe mogą być przeprowadzane:

 1. na terenie uczelni
 2. poza jej siedzibą przy wykorzystaniu platformy ZOOM i Ms Teams (część praktyczna egzaminu odbywa się na terenie uczelni)
 3. w trybie mieszanym

Czynności poprzedzające odbycie egzaminu dyplomowego niezależne od wszystkich form jego przeprowadzenia:

 1. student przedkłada promotorowi do jego ostatecznej akceptacji oraz weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym pracę dyplomową w wersji elektronicznej w postaci scalonego pliku PDF
 2. promotor po zweryfikowaniu pracy przesyła wersję elektroniczną pracy dyplomowej wraz z raportem JSA do dziekanatu
 3. dziekanat przekazuje pracę dyplomową recenzentowi oraz sporządza jej zapis na nośniku elektronicznym w celu umieszczenia w aktach studenta, a po pozytywnie zakończonym egzaminie dyplomowym przekazuje pracę do Repozytorium Prac Dyplomowych Erika i sporządza informację o przechowywaniu pracy dyplomowej w tej bazie oraz sposobach jej skutecznego wyszukania (wzór informacji stanowi załącznik do nin. wytycznych)
 4. promotor i recenzent sporządzają recenzje po zalogowaniu się do Wirtualnego Dziekanatu nie później niż na tydzień przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego

Egzamin dyplomowy w siedzibie uczelni prowadzony jest na tradycyjnych zasadach, z zachowaniem wymagań i procedur w zakresie bezpieczeństwa, określonych odrębnymi przepisami.

 

Egzamin dyplomowy poza siedzibą uczelni prowadzony jest z uwzględnieniem następujących procedur:

do obowiązków przewodniczącego komisji należy:

 1. dbałość o przestrzeganie w tracie egzaminu zasad określonych zarządzeniem Rektora Krakowskiej Akademii Nr 47/2020 z dnia 14 maja 2020 roku
 2. dokonanie wyboru narzędzia informatycznego, przy pomocy którego prowadzony będzie egzamin oraz dopilnowanie aby zaproszenie do udziału w egzaminie zostało przekazane członkom komisji i studentowi
 3. odebranie z Dziekanatu (lub pobranie drogą mailową i wydrukowanie) formularza protokołu egzaminu dyplomowego
 4. po zakończeniu egzaminu i naradzie z komisją wypełnienie formularza protokołu,  podpisanie i po zakończeniu egzaminu dostarczenie do Dziekanatu
 5. poinformowanie pozostałych członków komisji o konieczności niezwłocznego złożenia w Dziekanacie podpisu na protokole egzaminu, a także jeśli  zachodzi taka konieczność w indeksie studenta

Egzamin dyplomowy w trybie mieszanym prowadzony może być przy udziale przynajmniej części komisji lub części komisji i studenta w siedzibie uczelni, a pozostałe osoby uczestniczą w egzaminie w sposób zdalny.

 1. egzamin dyplomowy procedowany jest z zastosowaniem odpowiednich wyżej wymienionych reguł w zależności od formy egzaminu 
 2. nad przebiegiem egzaminu dyplomowego oraz sporządzeniem protokołu czuwa przewodniczący komisji egzaminacyjnej
 3.  w przypadku gdy egzamin prowadzony jest w ten sposób, że przewodniczący komisji przebywa w siedzibie uczelni, zaleca się korzystanie ze sprzętu uczelnianego
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito