Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Organizacja roku akademickiego

drukuj drukuj

Regulamin studiów

 

26 kwietnia 2017 roku Senat Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uchwalił nowy regulamin studiów.

Regulamin uzyskał już akceptację samorządu studenckiego i zacznie obowiązywać od roku akademickiego 2017/2018.
Nowy regulamin wprowadza istotne zmiany w zakresie dokumentacji przebiegu studiów, znosząc tradycyjny indeks i karty okresowych osiągnięć oraz przewidując w to miejsce elektroniczną dokumentację egzaminów i zaliczeń (§ 13, § 29 ust. 8 i 9). Ważna informacja: nowe zasady dokumentowania przebiegu studiów nie dotyczą osób, które już studiują, co oznacza, że studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2017/2018 nadal będą się posługiwać tradycyjnym indeksem i kartami okresowych osiągnięć oraz będą zobowiązani do uzyskiwania wpisów i składania uzupełnionego indeksu i karty w dziekanacie celem zaliczenia semestru (§ 57).

Przykładowe nowości, które znajdą zastosowanie również do studentów kontynuujących studia:
-    słowniczek pojęć regulaminowych (§ 2),
-    rozróżnienie między indywidualnym programem studiów (§ 9 - § 10) oraz indywidualną organizacją studiów (§ 11),
-    zmienione (zaostrzone) zasady zaliczania ćwiczeń i innych zajęć przed egzaminem lub zaliczeniem kończącym przedmiot (§ 29 ust. 4-6),
-    zasada, że ocena z przedmiotu powinna uwzględniać wszystkie zakładane efekty kształcenia i nie może ograniczać się tylko do weryfikacji wiedzy (§ 32 ust. 3),
-    możliwość wyznaczania wiążących terminów egzaminów i zaliczeń (nie należy mylić z tzw. przedterminem) jeszcze przed sesją egzaminacyjną (§ 33 ust. 5),
-    wpisy warunkowe i powtarzanie przedmiotów uzależnione od liczby punktów ECTS (a nie liczby przedmiotów) brakującej do zaliczenia semestru (§ 38 ust. 2),
-    nowe zasady przepisywania ocen przy powtarzaniu semestru (§ 39 ust. 1-3),
-    termin do złożenia wniosku o urlop od zajęć (§ 40 ust. 4),
-    nowe zasady sprawowania opieki nad pracami dyplomowymi (§ 44, § 56),
-    dodatkowy recenzent w przypadku, gdy występuje znaczna rozbieżność w ocenie pracy dyplomowej pomiędzy promotorem i pierwszym recenzentem (§ 45 ust. 3).
Poniżej regulamin studiów w brzmieniu obowiązującym od roku akademickiego 2017/2018, wszystkich studentów i wykładowców zachęcamy do uważnej lektury.

Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii z 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu studiów Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego"

Pismo Rady Uczelnianej Samorządu Studentów Krakowskiej Akademii z 23 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu studiów Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego"
 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito